Synonyms

skönmåla: idealisera

Definition

skönmåla
framställa (ngt) som bättre än det är

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "skönmåla"

 

"skönmåla" English translation

Results: 1-13 of 13

skönmåla {verb}

skönmåla {vb} (also: idealisera)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "skönmåla":

 

Context sentences

Context sentences for "skönmåla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det vore därför bra om vi snarast möjligt slutade skönmåla verkligheten.

We would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.

Jag läste i en tidning nyligen att regeringar har en tendens att skönmåla saker och ting.

I read recently in a paper that governments tend to gold-plate things.

Jag läste i en tidning nyligen att regeringar har en tendens att skönmåla saker och ting.

I see Mr Jørgensen is here, and I want to pass some comments about the way this Parliament has worked.

Samma improduktiva inställning fortsätter att visas i betänkandet, där man försöker att skönmåla gemenskapspolitiken.

The same unproductive stance is maintained in the report, which tries to whitewash Community policy.

Jag skulle dock ännu en gång vilja säga att Europeiska unionen inte är utformat för att skönmåla misslyckade nationella förslag.

I should like to spell out once again, though, that the European Union is not designed for whitewashing failed national proposals.

Betänkandet innehåller ganska många felaktiga uppgifter, vilka är uttryck för en strävan att skönmåla avregleringen av energimarknaderna.

The report contains quite a few inaccuracies in its bid to present the liberalisation of the energy market in an attractive light.

Hela betänkandet genomsyras av försöket att skönmåla Agenda 2000 och utvidgningen, som sker på oacceptabla villkor för kandidatländerna.

The whole report is driven by an attempt to put a spin on 'Agenda 2000' and enlargement on terms which are unacceptable to the candidate countries.

Hela betänkandet genomsyras av försöket att skönmåla Agenda 2000 och utvidgningen, som sker på oacceptabla villkor för kandidatländerna.

The whole report is driven by an attempt to put a spin on 'Agenda 2000 ' and enlargement on terms which are unacceptable to the candidate countries.

Vi måste inse att vi inte kan köpa säkerhet med pengar eller genom att skönmåla verkligheten. Säkerhet kan enbart uppnås genom ett ärligt partnerskap.

We have to realise that we cannot buy security with money or by glossing over reality; it is only obtainable through honest partnership.

Om man gjorde det, skulle man skönmåla läget, ty det som drabbar medborgarna är inte den underliggande inflationen, utan inflationen inklusive energi- och livsmedelspriserna.

This would amount to looking at the world through rose-tinted spectacles, because what matters to the public is not core inflation but inflation including energy and food prices.

Herr talman, herr kommissionsordförande, herr rådsordförande! Det är i viss mån förståeligt att ni kommer hit och försöker skönmåla toppmötets resultat.

Mr President, President of the Commission, President-in-Office of the Council, it is understandable, up to a point, that you should come here and try to whitewash the results of the summit.

13,6 miljoner människor i EU är arbetslösa, en utveckling som man inte kan undanröja genom att skönmåla arbetsmarknadsstatistiken.

The total of unemployed people in the EU stands at 13.6 million, and this is a development that is not going to be done away with by giving statistics on the labour market cosmetic treatment.
 

Definition of skönmåla in Swedish

skö`nmåla {verb}[skönmålade skönmålat]
Orled: skön--mål-ar
Subst.: skönmålande, skönmålning
framställa (ngt) som bättre än det är : regeringen skönmålade den ekonomiska situationen
Konstr.: skönmåla ngt
Hist.: sedan 1906
 

Forum results

"skönmåla" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the bab.la Czech-English dictionary.