Productive idleness:

Play the Memorize game!

Swedish-English translation for "skriva in"

 

"skriva in" English translation

Results: 1-27 of 146

skriva in {verb}

skriva in {vb} (also: rekommendera, anmäla, uppfatta, visa)

Intyget ger dig rätt att skriva in dig i försäkringskassan i landet där du bor.

The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.

De som vill utöva lobbyverksamhet måste skriva in sig i registret.

Those who want to lobby must enrol themselves in the register.

Om du väljer att stanna kvar i landet där du arbetade måste du skriva in dig om arbetssökande där.

If you choose to remain in the country where you worked, you must register as a jobseeker there.

Intyget ger dig och din familj rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.

This form entitles you and your dependents to register for health insurance in the country where you live.

Intyget ger dig och dina anhöriga rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.

This form entitles you and your dependants to register for health insurance in the country where you live.

skriva in {vb} (also: koda in, knappa in, registrera)

Om Du vill skriva in flera värden, trycker Du efter varje inmatningsrad på Kommando Ctrl +Retur.

If you would like to enter various values, press Command Ctrl + Enter key after each input line.

Här kan Du skriva in ett nummer och trycka på retur, så flyttar Du pekaren direkt till den nya positionen.

To place the pointer in the new position, enter here a different number and press the enter key.

skriva in {vb} [IT]

to keyboard {vb} [IT]

skriva in {vb}

Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.

I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.

Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.

I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.

skriva in {vb} (also: skriva in sig, checka in, boka in)

skriva in sig

to book in

skriva in {vb} (also: skriva in med blyerts)

skriva in med blyerts

to pencil in
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "skriva in" in English

 

Context sentences

Context sentences for "skriva in" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Till att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.

For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.

I textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.

In this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.

Här kan du välja mellan olika teckenstorlekar eller skriva in en teckenstorlek.

You can choose between different font sizes from this list or enter a size manually.

Att skriva in Eurojust i utgiftskategori 3 är emellertid inte ett särskilt lyckat val.

The reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.

Kanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.

Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.

I textfältet kan du skriva in tecken som ska infogas efter fotnotsnumreringen.

In this text box you can enter the characters to be inserted after the footnote numbering.

Att skriva in dessa rättigheter också på europeisk nivå i traktaten kan vara en sådan väg.

One way might be to also include these rights in the Treaty at European level.

Det chockar mig att den socialdemokratiska gruppen vägrade att skriva in detta i förslaget.

I am shocked that the Socialist Group refused to put that in the motion.

På den nya sidan kan Du skriva in text, infoga objekt osv precis som på " normala " sidor.

You can enter text, insert objects, etc. into the new page as if it were a " normal " page.

Varför inte skriva in ett toppmöte för regeringskonferensen före den 1 maj i kalendern?

Why not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?

Om Du aktiverar den här kryssrutan, kan Du skriva in den önskade underrubriken i textfältet.

Check this box and enter the desired subtitle in the respective text field.

Dessvärre var det inte möjligt att skriva in ett sådant avskaffande under 1999 i FN-stadgan.

Unfortunately, however, we did not see the abolition of the death penalty in the UN in 1999.

I det här textfältet kan du skriva in det land där företaget finns.

Enter the state/province in which the company is located into this text field.

Om du vill infoga ett eller flera tecken efter slutnotssymbolen, så kan du skriva in dem här.

If you want to insert one or several characters after the endnote icon, enter them here.

Om du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Z-axeln i textfältet.

Check this box and enter the desired Z axis title in the respective text field.

Kommissionen har emellertid inte ens ansett det nödvändigt, att skriva in detta i sitt förslag!

Yet the Commission did not even consider it necessary to incorporate them in its draft!

Om du vill infoga ett eller flera tecken framför slutnotssymbolen, så kan du skriva in dem här.

If you want to insert one or several characters before the endnote icon, enter them here.

Du kan byta namn på ett avsnitt genom att dubbelklicka på etiketten och skriva in ett nytt namn.

You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.

Om du vill skriva in flera värden, trycker du på Kommando Ctrl +Retur efter varje inmatningsrad.

If you want to enter various values, press Command Ctrl + Enter.

Om Du vill skriva in flera värden, trycker Du efter varje inmatningsrad på Kommando Ctrl +Retur.

If you would like to enter various values, press Command Ctrl + Enter key after each input line.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the Danish-English dictionary.