Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Swedish-English translation for "som avser"

Translation

"som avser" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "som avser" in English

 

Context sentences

Context sentences for "som avser" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

För det tredje har vi förstärkt de bestämmelser som avser det politiska ansvaret.

Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.

Stöd som avser att främja flottornas fiskekapacitet är inte längre godtagbara.

Aid which is likely to enhance the fishing power of fleets is no longer acceptable.

Dagens forskning visar att det redan finns initiativ som avser tidig diagnos.

Research today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.

Är det exportstöd som den franska regeringen avser lämna, förenligt med artikel 92.

If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?

De viktigaste lagarna som gäller kvinnor är de lagar som avser civilståndet.

The most important laws on women are those making up what is known as civil law.

Det som oroar mig mest är dock det innehåll som man avser att ge dessa rättigheter.

Yet what worries me most is the content that is to be given to these rights.

Däremot bör man inte, som betänkandet avser, betrakta det som en kronisk sjukdom.

It ought not, however, to be regarded, as it is in the report, as a chronic disease.

Det tillsatsmedel i detta ärende som jag då avser är etylhydroxietylcellulosa.

The additive I am thinking of in this regard is ethylhydroxyethylcellulose.

Jag tycker att tjänsten är utmärkt, jag avser talen som gjordes under denna debatt.

For me the service is excellent, I refer to the speeches made during that discussion.

Vi värdesätter den del av ert program som avser hälso- och konsumentpolitiken.

We value that part of your programme concerning health and consumer policy.

Det visar att vi har löst vissa av de problem och förslag som avser planering.

That shows that we are solving some of the planning problems and proposals.

Vi har redan fått igenom tre resolutioner i Genève som avser dödsstraffet.

We have already had three resolutions on the death penalty approved in Geneva.

Vi tillråder att detta görs genom åtgärder för djurs välbefinnande som avser fjäderfä.

We advise that this be done through animal welfare measures regarding poultry.

Det är uppenbarligen inte den riktning som det belgiska ordförandeskapet avser att ta.

Clearly this is not the direction the Belgian presidency wishes to pursue.

Det gäller även de specifika belopp som avser slutsatserna från Köpenhamn.

This also applies to specific amounts related to the Copenhagen conclusions.

Den ena avser en händelse som inträffade innan denna mandatperiod började.

The first concerns an event which took place before this term of office began.

I ändringsförslag 18, som avser artikel 4, förespråkas en progressiv och gradvis skatt.

Amendment 18, which refers to Article 4, calls for a graduated progressive tax.

Jag vill erinra om att det rör sig om ett av sju förslag som avser livsmedelsprodukter.

I would like to point out that this is one of seven proposals on food products.

Trots detta vill jag göra ett påpekande som avser punkt 35 i betänkandet.

Nevertheless, I would like to make an observation regarding Paragraph 35 of the report.

Budgeten innehåller även utgiftsposter för inrikespolitiken som avser programmet Prince.

The budget contains internal policy lines concerning the Prince programme.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

solur · solution · solv · solva · solvärme · solvens · solvind · solvind  · solvkäpp · som · som-avser · som...i · som...med · Somalia · somalier · somalisk · somaliska · somatisering · somatisk · somatologi · sombrero

More translations in the bab.la English-Hindi dictionary.