Productive idleness:

Play the Memorize game!

Swedish-English translation for "stärkande"

 

"stärkande" English translation

Results: 1-48 of 154

stärkande {noun}

stärkande {n} (also: förbättring, ökning, förhöjning)

enhancement {noun}

Dokumentet kommer att vara inriktat på en reformering av säkerhetssektorn - inbegripet den kamp mot narkotika som jag nämnde tidigare - och ett stärkande av landets statliga institutioner.

This will focus on security sector reform - including the fight against drugs that I mentioned earlier - and the enhancement of the national sovereign institutions.

stärkande {n} (also: befästande, bestyrkande, befästning, befästningskonst)

stärkande {adjective}

stärkande (som gör att man blir pigg) {adj.} (also: uppiggande)

bracing (refreshing, stimulating) {adj.}

stärkande {adj.}

restorative {adj.}

stark {adjective}

stark {adj.} (also: frän, skarp, energisk, mäktig)

strong {adj.}

Vi behöver en stark kommission som kan konfrontera krisen så snabbt som möjligt.

We need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.

Det är en stark och förnuftig ståndpunkt för en ambitiös men opretentiös budget.

It is a strong and reasonable position for an ambitious yet unpretentious budget.

När det gäller världen omkring oss bör EU etablera sig som en stark global aktör.

As for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.

Vi vill ha en stark euro och värna om stabiliteten hos vår unga europeiska valuta.

We want to defend a strong euro and the stability of our new European currency.

Det skulle vara ett tecken på en stark och samfälld europeisk reaktion på krisen.

This would be the sign of a strong and united European response to the crisis.

stark {adj.} (also: svårfattlig, intensiv, dunkel, låg)

deep {adj.}

Där finns verklig talang och stark kompetens i beredskap.

It has real talent and deep reserves of competence.

En stark oro håller på att bildas i det första ledet.

A state of deep concern is emerging on the ground.

Den ekonomiska krisen tar nu sedan några månader ut sin rätt och efterlämnar en stark finansiell turbulens i många länder.

The economic crisis has taken its toll, for a number of months now, leaving many countries in deep financial turmoil.

Herr ordförande, fru kommissionär! Kapacitetsökningen när det gäller det fria havsfisket har under den senaste tiden varit mycket stark.

Mr President, Commissioner, there has been a sharp increase in deep-sea fishing capacity of late.

Den iranska regimen drar också nytta av situationen i Irak, samtidigt som den möter stark kritik från den allmänna opinionen i hemlandet.

What happened after the dramatic attack in Haifa, an attack deep in Syria, and one that we deplore and denounce, simply invites further military escalation.

stark {adj.} [coll.] (also: låg, kort, kortfattad, kortvarig)

short {adj.}

Kortsiktiga investeringar, som är dominerande, har lett till en stark volatilitet och ett överdrivet risktagande.

Short-term investments, which predominate, have led to excessive volatility and risk-taking.

Grunden måste vara en stark professionalism, och inrättandet av en myndighet får inte vara en snabb väg till ökade administrationsutgifter.

It must be the basis of a strong professionalism, and setting up an agency must not be a short cut to increasing administrative expenses.

Det finns oansvariga leverantörer som endast ser till sina kortsiktiga vinster, och därför behöver vi en stark marknadsövervakning och tillsyn.

There are irresponsible suppliers who only see their short-term profits and therefore, we need stronger market surveillance and supervision.

Referensperioden är därmed mycket kort - alltför kort. Dessutom gäller bedömningen 2006, ett år som kännetecknades av mycket stark ekonomisk uppgång.

The reference period, in other words, is very short - too short, in fact; moreover, it covers the year 2006, a year characterised by very favourable economic trends.

Jag tror starkt på att det skulle vara bättre och tryggare att göra framsteg på kortare sikt.

I passionately believe that making progress in the shorter term would be better and safer.

stark (fysisk styrka) {adj.}

powerful (physical) {adj.}

Den europeiska industrin utsätts för stark konkurrens från utvecklingsländerna.

European industry is facing powerful competitive pressure from developing countries.

Europaparlamentets resolution sänder en stark signal i det avseendet.

The European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.

Det skulle om något vara en stark stimulans på väg mot en rättvis fördelning av tillgångar.

That would be a powerful incentive on the road to the fair distribution of wealth.

EU behöver en stark luftfartsindustri som skapar arbetstillfällen.

Europe needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.

Det ger en stark signal om vad parlamentet vill och inte vill.

It gives a powerful signal indicating what Parliament does and does not want.

stark {adj.} (also: utsvävande, fastsittande, snabb, vidlyftig)

fast {adj.}

Det råder en stark känsla av att vi alla manas alltför hårt av trångsynta kommersiella intressen, framför allt i Förenta staterna.

There is a strong sense that we are all being driven too fast by narrow commercial interests, mainly concentrated in the United States.

Länder i Asien som har haft en mycket stark tillväxt, vilka även var viktiga för Europa och för Amerika, fick plötsligt den asiatiska influensan.

Countries in Asia which have seen very fast growth and which were very important to Europe and America succumbed all of a sudden to Asian flu.

Vi vill ha en europeisk union som är stark, effektiv och demokratisk, och alla de som inte vill göra den till något mer än en frihandelszon inom Europa kommer att behöva föra en kamp.

Many people feel that a lot of things are going too fast, and we must regard the regaining of their trust as a common endeavour.

Den gynnar inte nödvändigtvis den största eller den starkaste eller snabbaste, eller ens den smartaste.

It doesn't necessarily favor the biggest or the strongest or the fastest, and not even the smartest.

Och därmed bli en starkare, snabbare jägare.

becoming a stronger, faster hunter.

stark {adj.} (also: skarp, skarpsinnig, genomträngande, häftig)

keen {adj.}

Uppkomsten av nya kommunikationstjänster har betytt en stark konkurrens för de traditionella postföretagen.

The advent of new communication services constituted keen competition for the traditional postal companies.

Kommissionen måste respektera parlamentets åsikt, och flertalet av parlamentets talare har uttryckt en stark oro.

The Commission must respect the opinion of Parliament, most of whose speakers have expressed keen anxiety.

Ingen kommer att ha någon stark längtan efter det.

Noone would be very keen on that.

Den slovakiske premiärministern Vladimir Meciar vill visa omvärlden att han är stark och beslutsam inför valen i höst.

The Slovak Prime Minister, Vladimir Meciar, is keen to show the world that he heads a determined and strong government, prior to the autumn ballot.

Att detta betänkande antagits av en stark majoritet visar att parlamentet har ett stort intresse att se hur detta och efterföljande program lyckas.

The adoption of this report by a strong majority is testament to Parliament's keen interest for the success of this programme and subsequent ones.

stark (känslor) {adj.}

intense (feelings) {adj.}

En behaglig känsla av inre frihet som står i motsats till stark girighet och besatthet.

A kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession.

De andra partnerstaterna, Förenta staterna och Norge, har också utövat stark press.

The other partner countries, the USA and Norway, have also put her under intense pressure.

Kuba står under mycket stark press från USA, med en långvarig ekonomisk blockad och andra former av aggression.

Cuba is under intense pressure from the USA, through a long-standing economic blockade and other forms of aggression.

Den har medfört mycket stark, men berättigad kritik av kommissionen, vilket man kan läsa vidare om i rapporten.

This has involved very intense, but justified, criticism of the Commission, about which more can be read in the report.

Planeten blev en stark källa av radiosignaler -- den totala mängden av alla TV-, telefon- och radarsändningar.

The planet became an intense emitter of radio waves -- the total output from all TV and cell phones and radar transmissions.

stark {adj.} (also: bestående, hållbar, varaktig, slitstark)

lasting {adj.}

För det andra måste en varaktig union bygga på en stark egenart.

Secondly: lasting union can only be based on strong self-identity.

Vi måste komma ihåg att det är just förmågan att växa, expandera och svara mot ständigt nya utmaningar som gjort unionen både unik och stark.

We have to remember that its ability to grow, enlarge and face up to ever newer challenges has made the Union both unique and long-lasting.

Vår målsättning bör därför vara att förvandla detta ekonomiska uppsving till en hållbar period med stark tillväxt och skapandet av sysselsättning.

Our aim must therefore be to make this reactivation of the economy long-lasting with strong growth and job creation.

För övrigt har Europeiska rådet i Amsterdam bekräftat att sunda statsfinanser är ett nödvändigt villkor för en stark, varaktig och sysselsättningsfrämjande tillväxt.

Furthermore, the Amsterdam European Council confirmed that healthy public finances are a necessary condition for strong and lasting growth which in itself generates jobs.

En stark tro på fria marknader kan inte dölja det faktum att dessa marknader misslyckas om och om igen och att de dessutom inte kan skapa en bestående social rättvisa.

A fervent belief in free markets cannot mask the fact that these markets not only fail time and time again, but are also incapable of bringing about lasting social justice.

stark (vind) {adj.}

fresh (wind) {adj.}

Behovet av att ta fram sätt för att bygga upp ett nytt förtroende och skapa en stark diplomatisk process har aldrig varit så stort som det är nu.

The need to find ways of building fresh trust and to create a strong diplomatic process has never been greater than now.

En fråga som behöver förberedas väldigt noggrant, framförallt juridiskt och institutionellt, om vi vill att Europa skall fortsätta vara en stark faktor som det varit hittills.

The second area is the preparation of Europe for its participation in the fresh round of negotiations for the new GATT, which begins in 1999.

Dessa åtgärder är grundläggande för att EU:s ekonomi ska växa sig stark på sunda grunder och så att den kan erbjuda ny verksamhet och arbetstillfällen för sina medborgare.

These measures are crucial for the European economy to grow strongly on sound foundations, in such a way that it can provide fresh business and job opportunities for its citizens.

Dessa åtgärder är grundläggande för att EU: s ekonomi ska växa sig stark på sunda grunder och så att den kan erbjuda ny verksamhet och arbetstillfällen för sina medborgare.

These measures are crucial for the European economy to grow strongly on sound foundations, in such a way that it can provide fresh business and job opportunities for its citizens.

stark {adj.} (also: väldig, kolossal)

mighty {adj.}

Mr " Stor och Stark ".

Mr. High and Mighty.

stark {adj.} (also: skarp, akut, fyndig, skarpsinnig)

acute {adj.}

Men i själva verket har rasdiskrimineringen aldrig varit så stark.

In practice, however, racial discrimination has never before been such an acute problem.

stark {adj.} (also: avgjord, uppenbar, klar, tydlig)

pronounced {adj.}

stark {adj.} (also: kraftfull)

forceful {adj.}

Kärnan i det politiska förslaget är tydlig och stark.

The crux of the policy proposal is clear and forceful.

Vinden måste vara tillräckligt stark men den får inte heller vara för stark, i så fall kan den blåsa ut lågan.

The wind should be forceful enough, but not too forceful or else it will blow out the fire.

Det verkliga svaret ligger i en stark utvecklingspolitik, mycket kraftfulla politiska åtgärder som skapar framtidsmöjligheter i de länder som migrationsströmmarna kommer från.

The real answer lies in strong development policies, very forceful policies that open up prospects in the countries in which the migratory flows originate.

Sysselsättningsfrågan har varit på stark frammarsch på den europeiska nivån, inte minst under den tyska ordförandeperioden; på vilket sätt syns detta i de strukturpolitiska förhandlingarna?

There has been much forceful discussion on the issue of employment, not least during the German Presidency; how is this matter viewed in talks on structural policy?

stark {adj.} (also: intensiv)

poignant {adj.}

stark {adj.} (also: orubblig, stabil, pålitlig, kraftig)

sturdy {adj.}

stark {adj.} (also: mäktig, kraftig)

potent {adj.}

stark {adj.} (also: obetänksam, överilad, förhastad, oöverlagd)

heady {adj.}

stark {adj.} (also: vattentät)

cast iron {adj.}

stark {adj.} (also: skarp, stor, onaturlig, stram)

stiff {adj.}

Ofta använder man starka fibrer (kolfibrer, aramidfibrer etc) för att öka styvhet och hållfasthet hos materialet.

Often used strong fibers (carbon fibers, aramid fibers, etc.)to increase stiffness and strength of the material.

stark {adj.} (also: biffig, fet, slapp, kraftig)

beefy {adj.}

stark {adj.} (also: kraftfull)

sinewy {adj.}

stark {adj.}

high-growth {adj.}

stark {adj.} (also: kraftig, elakartad, giftig)

virulent {adj.}

I dag är troligen rasismen inte så stark, men främlingsfientligheten är det sannerligen.

Probably racism is not so virulent today, but xenophobia certainly is.

stark {adj.} (also: arbetsför, dugliga)

able-bodied {adj.}
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "stark":

 

Similar translations

Similar translations for "stärkande" in English

 

Context sentences

Context sentences for "stärkande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Stärkande av den europeiska grannskapspolitiken - Situationen i Georgien (debatt)

Strengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)

Hur uppfattar rådet detta stärkande av den roll som arbetsmarknadens parter spelar?

How does the Council envisage strengthening the role of labour and management?

Vi är nu också ansvariga för ett ytterligare stärkande av demokratin i landet.

We have taken much of the responsibility for a good outcome of the elections.

2) Stärkande av det interregionala samarbetet inom turismen i kustregionerna.

2) Strengthening inter-regional cooperation in tourism in the coastal regions.

Enligt min åsikt bör stärkande av den ekonomiska samordningen omfatta detta.

As far as I am concerned, strengthening of economic coordination ought to cover this.

Jag anser att detta växlande och stärkande av budgetmedlen inte är egennyttigt.

In my view, this shifting and strengthening of budgetary resources is not self-serving.

Vi är nu också ansvariga för ett ytterligare stärkande av demokratin i landet.

We are now also responsible for the further consolidation of democracy in that country.

Vi kräver i Böschs betänkande, som ni åberopar, ett stärkande av UCLAF.

The Bösch report to which you referred called for UCLAF to be strengthened.

Jag stöder uttryckligen ett sådant stärkande av fria kollektiva förhandlingar.

I expressly support such a strengthening of free collective bargaining.

Handlingsplanen befordrar också ett stärkande av ett oberoende och opartiskt rättssystem.

This action plan also promotes strengthening an independent and unbiased judicial system.

Stärkande av inre säkerhet och utvidgning av Europas roll i den internationella säkerheten?

Strengthening internal security and expanding Europe’ s role in international security?

Stärkande av inre säkerhet och utvidgning av Europas roll i den internationella säkerheten?

Strengthening internal security and expanding Europe’s role in international security?

Vi inser behovet av ytterligare dialog och av ett stärkande av våra avtal och vårt samarbete.

We recognise the need for more dialogue and strengthening our agreements and our cooperation.

Läs de tio sidorna i meddelandet om ett stärkande av den ekonomiska styrningen i EU.

Please read those 10 pages of the communication on reinforcing economic governance in Europe.

Vi motsätter oss ett stärkande av ett kapitalist- och krigsmånglande EU.

We oppose the strengthening of a capitalist and war mongering EU.

Demokrati innebär för mig alltid ett stärkande av demokratin.

In my view democracy always also implies a strengthening of democracy.

Jag välkomnar parlamentets stärkande av reglerna för användning av cookies och liknande funktioner.

I welcome Parliament's strengthening of the rules concerning the use of cookies and similar devices.

Detta inbegriper ett stärkande av de demokratiska institutionerna.

That also means strengthening the democratic institutions.

Föredraganden stöder en förbättring av besökstjänsten och ett stärkande av de externa kontorens roll.

The rapporteur supports improving the visitors’ service and strengthening the role of external offices.

Vad vi behöver är att förstärka vår totala konkurrenskraft på ett balanserat ömsesidigt stärkande sätt.

What we need is to enhance our overall competitiveness in a balanced, mutually reinforcing way.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

More translations in the English-Czech dictionary.