Swedish-English translation for "ström"

SV ström English translation

ström {comm. gen.}

SV ström
volume_up
{common gender}

  1. general
  2. electronics
  3. figurative

1. general

ström (also: lopp, strömstyrka, strömdrag)
Jo, den har 150 gånger högre resistens för elektrisk ström, än den salta leran har.
Well it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.
Den senaste tidens ström av migranter är ett allvarligt problem för EU.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the current flood of migrants is a serious problem, and it is a European one.
ström (also: riktning, vattendrag, strömning)
volume_up
stream {noun}
Verklig kultur är inte beroende av regelverk eller en oändlig ström bidrag.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
Vänligen försök att kontrollera den ändlösa ström av direktiv som produceras här.
Please try to control the endless stream of directives from this place.
Visst när du har brutit ner meddelandet till en ström av elektroner, men...
Sure, once you've broken the message into a stream of electrons, but...
ström (also: explosion, utbrott, anfall, salva)
volume_up
burst {noun}
ström (also: avlopp, utflöde, utströmning)
ström (also: utflöde, utgjutande)
Jag skulle vilja att rådet är medvetet om, när nu ledamöterna har fått en så enorm ström av självförtroende, att saker och ting kommer att gå framåt.
I would like the Council to be aware that since then we Members have received an enormous outpouring of confidence that things will progress.
ström (also: skur, dusch, regn)
volume_up
shower {noun}
ström (also: tid, tendens, tidvatten, strömning)
volume_up
tide {noun}
Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.
It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.
Det är en livsstil som karakteriseras av en obeveklig ström av pansexualitet och pornografi och tron att människor är objekt som kan köpas och säljas.
It is a lifestyle characterised by a relentless tide of pansexualism and pornography and the belief that human beings are objects that can be bought and sold.

2. electronics

ström (also: elektricitetslära)
volume_up
electricity {noun} [electr.]
En rad medlemsländer har avstått från möjligheten att utvinna ström ur kärnkraft.
A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.
Det tål att understrykas att två miljarder människor i världen lever utan elektrisk ström.
Let us bear in mind that two billion people in the world have no electricity.
Dessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.
Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.

3. figurative

ström (also: utslag, epidemi, våg, hudutslag)
volume_up
rash {noun}

Synonyms (Swedish) for "ström":

ström

Context sentences for "ström" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan kunde inte generera tillräckligt med ström för att uppnå max effekt.
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.
SwedishInnebär detta en ännu stridare ström av produkter till EU:s marknad än vad som är fallet i dag?
Will this mean more products coming on to the European market than we already have?
SwedishVi önskar oss naturligtvis snabbt detta direktiv om inmatning av ström.
We naturally want this " feed-in directive " adopted very quickly.
SwedishVi önskar oss naturligtvis snabbt detta direktiv om inmatning av ström.
We naturally want this "feed-in directive" adopted very quickly.
SwedishEn strid ström av människor har lämnat fiskeindustrin, i synnerhet unga människor.
There has been a significant flow of people, and young people in particular, away from the fishing industry.
SwedishCampus Norrköping ligger mitt i stan i det unika Industrilandskapet vid Motala Ström.
Campus Norrköping is located right in the city centre, in the unique Industrial Landscape by Motala River.
SwedishDet har varit en ström av förfaranden och åtgärder i EU.
There has been a flood of proceedings and actions in the European Union.
SwedishVi bör definitivt undvika att föreslå en strid ström av nya åtgärder.
We should certainly avoid proposing a lot of new measures.
SwedishPsykisk sjukdom, en ström av självmord och depressioner har blivit ett hot mot dagens samhälle.
Mental illnesses, a flood of suicides and depression have become a threat to contemporary society.
SwedishVad kommer att bli priset för nästa ström av kandidatländer?
What will be the price for the next wave of candidate countries?
SwedishDet har faktiskt blivit en ökad ström av flyktingar som tar sig över gränsen i de drabbade områdena.
There has been, indeed, an increased flow of refugees crossing the border in the affected areas.
SwedishMånga fransmän kände att de genom att rösta ”nej” skulle hejda EU:s ström av byråkrati.
Many French people will have felt that by voting ‘no’ they would have stopped the flow of European bureaucracy.
SwedishMånga fransmän kände att de genom att rösta ” nej ” skulle hejda EU: s ström av byråkrati.
Many French people will have felt that by voting ‘ no’ they would have stopped the flow of European bureaucracy.
SwedishFörutom förebyggande arbete, återuppbyggnad och ersättning måste vi inse att vattenmassorna döljer en demografisk ström.
How can it be that the structures of the last century are not sufficiently reliable?
SwedishEn strid ström av människor har lämnat fiskeindustrin, i synnerhet unga människor.
At the moment, on the coast itself, it is difficult to buy fresh fish, something that used to attract tourists and holidaymakers.
SwedishOkej, varför håller du bara inte ner ström knappen.
Okay, well, why don't you just hold down the power button.
SwedishDetta ska, som ni själv påpekade, ske för att förhindra en ström av protektionism i medlemsstaterna.
This is to be done, as you said yourself, in order to prevent a race amongst the Member States to enact protectionism.
SwedishDet verkar även som att det flyter en tillräckligt stark ström av medel från kommissionen till Europeiska fackliga samorganisationen.
The financial support provided by the Commission for the ETUC should also be adequate.
SwedishDen hållbara utvecklingen minskar riskerna för att EU kommer att ta emot en ström av irreguljära invandrare från Taiwan.
This sustained development reduces the chances of the EU facing an influx of illegal migrants from Taiwan.
SwedishAlla dessa goda avsikter har emellertid lett till en ändlös ström av bestämmelser, och det är oklart vilka av dem som vi verkligen behöver.
Despite this, if everything goes well, they are the ones that really matter in all of this.