Summary

ström {noun}
current · stream · electricity · burst · shower · tide · outflow · rash · outpouring

full details

Synonyms

ström: el · flöde · fors

more (4)

Definition

ström
snabbt rinnande vattendrag

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "ström"

 

"ström" English translation

Results: 1-29 of 95

ström {noun}

ström {comm. gen.} (also: lopp, strömdrag, strömstyrka)

current {noun}

Jo, den har 150 gånger högre resistens för elektrisk ström, än den salta leran har.

Well it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.

(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Den senaste tidens ström av migranter är ett allvarligt problem för EU.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, the current flood of migrants is a serious problem, and it is a European one.

Syftet med detta projekt är att studera störningsnivåer i spänning och ström som belysningsutrustning kan utsättas för i framtiden.

The aim of this project is to study the disturbance levels in voltage and current that lighting equipment can be exposed to in the future.

Stark ström.

Big current.

ström {comm. gen.} (also: riktning, vattendrag, strömning)

stream {noun}

Verklig kultur är inte beroende av regelverk eller en oändlig ström bidrag.

Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.

Visst när du har brutit ner meddelandet till en ström av elektroner, men...

Sure, once you've broken the message into a stream of electrons, but...

Vänligen försök att kontrollera den ändlösa ström av direktiv som produceras här.

Please try to control the endless stream of directives from this place.

I praktiken gäller detta i första hand den ström av värmeenergi som frigörs från primära energikällor.

In practice, this mainly concerns the stream of heat energy released from primary energy sources.

Rapporterna om dessa uppdrag kommer nu i en jämn ström.

The reports on these missions are now coming on stream.

ström {comm. gen.} [electr.] (also: elektricitetslära)

electricity {noun} [electr.]

Dessa leverantörer kan nu leverera mindre ren ström än vad konsumenten kräver.

Those suppliers can now supply less clean electricity than the consumer is asking for.

En rad medlemsländer har avstått från möjligheten att utvinna ström ur kärnkraft.

A number of Member States have refused to use nuclear energy as a source of electricity.

Det tål att understrykas att två miljarder människor i världen lever utan elektrisk ström.

Let us bear in mind that two billion people in the world have no electricity.

Men ingen vill satsa på uppbyggnaden av elnät eftersom efterfrågan på ström saknas.

But nobody wants to invest in the construction of power grid as the demand for electricity is missing.

I Nederländerna står relativt rena kraftverk stilla för att kunna importera billig men smutsig ström.

In the Netherlands relatively clean power stations have been shut down to enable dirty electricity to be imported.

ström {comm. gen.} (also: utbrott, anfall, explosion, salva)

burst {noun}

ström {comm. gen.} (also: skur, dusch, regn)

shower {noun}

ström {comm. gen.} (also: tid, ebb och flod, tendens, tidvatten)

tide {noun}

Det vidtar alla tänkbara åtgärder, men de räcker inte för att hejda denna ström.

It is taking all possible measures, but they are not sufficient to stem this tide.

Det är en livsstil som karakteriseras av en obeveklig ström av pansexualitet och pornografi och tron att människor är objekt som kan köpas och säljas.

It is a lifestyle characterised by a relentless tide of pansexualism and pornography and the belief that human beings are objects that can be bought and sold.

ström {comm. gen.} (also: utflöde, avlopp, utströmning)

outflow {noun}

ström {comm. gen.} [fig.] (also: våg, epidemi, utslag, hudutslag)

rash {noun}

ström {comm. gen.} (also: utflöde, utgjutande)

outpouring {noun}

Jag skulle vilja att rådet är medvetet om, när nu ledamöterna har fått en så enorm ström av självförtroende, att saker och ting kommer att gå framåt.

I would like the Council to be aware that since then we Members have received an enormous outpouring of confidence that things will progress.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "ström":

 

Similar translations

Similar translations for "ström" in English

 

Context sentences

Context sentences for "ström" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Han kunde inte generera tillräckligt med ström för att uppnå max effekt.

He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.

Vi önskar oss naturligtvis snabbt detta direktiv om inmatning av ström.

We naturally want this " feed-in directive " adopted very quickly.

Kanske inte samma människor, men en stadig ström av nya migranter.

Perhaps not the same people, but constant streams of new migrants.

Innebär detta en ännu stridare ström av produkter till EU:s marknad än vad som är fallet i dag?

Will this mean more products coming on to the European market than we already have?

Vi önskar oss naturligtvis snabbt detta direktiv om inmatning av ström.

We naturally want this "feed-in directive" adopted very quickly.

Psykisk sjukdom, en ström av självmord och depressioner har blivit ett hot mot dagens samhälle.

Mental illnesses, a flood of suicides and depression have become a threat to contemporary society.

Det har faktiskt blivit en ökad ström av flyktingar som tar sig över gränsen i de drabbade områdena.

There has been, indeed, an increased flow of refugees crossing the border in the affected areas.

Vad kommer att bli priset för nästa ström av kandidatländer?

What will be the price for the next wave of candidate countries?

Vi bör definitivt undvika att föreslå en strid ström av nya åtgärder.

We should certainly avoid proposing a lot of new measures.

Det har varit en ström av förfaranden och åtgärder i EU.

There has been a flood of proceedings and actions in the European Union.

Campus Norrköping ligger mitt i stan i det unika Industrilandskapet vid Motala Ström.

Campus Norrköping is located right in the city centre, in the unique Industrial Landscape by Motala River.

Informatör. Internkommunikation. Webbredaktör för Insidan. telefon: 013-28 1641 e-post: sofia.strom@liu.se

Information officer. Internal communication. Web editor of Inside LiU. 013-28 1641 sofia.strom@liu.se

En strid ström av människor har lämnat fiskeindustrin, i synnerhet unga människor.

There has been a significant flow of people, and young people in particular, away from the fishing industry.

Okej, varför håller du bara inte ner ström knappen.

Okay, well, why don't you just hold down the power button.

De transatlantiska förbindelserna befinner sig nu i strömt vatten.

Transatlantic relations are now in stormy waters.

Många fransmän kände att de genom att rösta ”nej” skulle hejda EU:s ström av byråkrati.

Many French people will have felt that by voting ‘no’ they would have stopped the flow of European bureaucracy.

Många fransmän kände att de genom att rösta ” nej ” skulle hejda EU: s ström av byråkrati.

Many French people will have felt that by voting ‘ no’ they would have stopped the flow of European bureaucracy.

Detta ska, som ni själv påpekade, ske för att förhindra en ström av protektionism i medlemsstaterna.

This is to be done, as you said yourself, in order to prevent a race amongst the Member States to enact protectionism.

Förutom förebyggande arbete, återuppbyggnad och ersättning måste vi inse att vattenmassorna döljer en demografisk ström.

How can it be that the structures of the last century are not sufficiently reliable?

Den hållbara utvecklingen minskar riskerna för att EU kommer att ta emot en ström av irreguljära invandrare från Taiwan.

This sustained development reduces the chances of the EU facing an influx of illegal migrants from Taiwan.
 

Definition of ström in Swedish

ström´ {subst.}[strömmen strömmar]
Orled: strömm-en
1snabbt rinnande vattendrag : han gick ut på bron och hoppade i strömmen; Motala ström
Bet. nyanser:
a)om snabbt rinnande del av vattendrag el. vattensamling: strömförhållanden; strömvirvel; havsström; malström; medström; motström; undervattensström; en stark ström går utanför kusten; båten hade förts sydvart av strömmen; hon försökte simma mot strömmen
b)utvidgat om annan (häftigt) rinnande el. flödande företeelse: luftström; tårarna rann i strida strömmar nerför kinderna; en ström av blod
c)överfört i uttr. för stor mängd: flyktingström; trafikström; valutaström; en strid ström av böcker från det lilla förlaget; det kom en ström av besökare till båtmässan
Idiom: följa med strömmen: göra som alla andra; gå mot strömmen gå sin egen väg
Hist.: sedan runspråklig tid; fornsv. strömber, strömer; gemens. germ. ord, urspr. bildat till en ordrot med bet. 'flyta'
2förflyttning av elektroner och joner i en ledare anv. som kraftkälla för olika typer av apparater i hemmen, industrin etc. : strömavbrott; strömförande; strömförbrukning; strömlös; strömstöt; strömuttag; batteriström; likström; starkström; svagström; växelström; elektrisk ström; slå på strömmen; bryta strömmen; frysen drar mycket ström
Hist.: sedan 1787
ström´ {adj.}[strömt]
(vanl. neutr.) häftigt rinnande om vatten(drag): det är strömt mitt ute i älven
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. strömber
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the Thai-English dictionary by bab.la.