Swedish-English translation for "tack"


Did you mean: täck, täcka

SV tack English translation

tack {n}
tack {pl}
EN
tack {vb}
tack! {interj.}
EN
tack {interj.}

ENtack Swedish translation

tack {noun}
to tack {vb}

SV tack
volume_up
{neuter}

tack
volume_up
thank {noun}
Tack för att ni kom, tack för att ni är med oss och tack till alla kolleger.
Thank you for coming, thank you for being with us and thank you to the Members.
Tack, herr ordförande, och tack kommissionsledamoten för ert anförande.
Thank you, Mr President, and thank you, Commissioner, for your statement.
Tack herr kommissionsledamot, och tack för att ni svarade på den sista frågan.
Thank you, Commissioner, and thank you for dealing with that last question.

Context sentences for "tack" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHjärtligt tack, nu kan vi äntligen fortsätta att stödja en förnuftig produktion.
We can now at long last continue to support a very reasonable method of production.
SwedishMånga av förbättringarna har skett tack vare honom och dem som arbetar i sektorn.
Many of the improvements are due to him and the people working in that sector.
SwedishGummiklipp används i konstruktionen tack vare hög dränerande förmåga (>10-2 m/s).
Rubber Cut used in construction due to high drainage capability (> 10-2 m / s).
SwedishMen tack vare att det är en visuell illusion kan vi enkelt demonstrera felet.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
SwedishTack vare hennes insatser kan vi anta ett utmärkt initiativbetänkande i dag.
Through her efforts we have an excellent own-initiative report to approve today.
SwedishOm vi förtjänar en europeisk konstitution, så är det tack vare er och Europa.
If we deserve a European Constitution, it is because of your efforts and Europe’s.
SwedishStadgan skall vara juridiskt bindande, tack vare att den införlivas i fördraget.
The Charter must have fully binding legal status by being incorporated in the Treaty.
SwedishTack. Nu skulle jag emellertid vilja bemöta era kritiska kommentarer om påven.
Now, however, I should like to respond to your critical comments regarding the Pope.
SwedishÄven ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
Recognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
SwedishPå samma sätt har det här paketet tillkommit tack vare kommissionens hårda arbete.
Similarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
SwedishFrämst tack vare bistånd från USA har landet åstadkommit en viss ekonomisk framgång.
Mainly due to US aid, it has chalked up a certain amount of economic success.
SwedishFolkets engagemang har blivit uppenbart tack vare demonstrationernas omfattning.
The people’s involvement is evident from the scale of the demonstrations.
SwedishTack för era synpunkter, och jag beklagar att ni orsakades sådana problem.
We will write you a letter explaining what has happened, from this perspective.
SwedishVi är i närheten av att få ett avtal om detta tack vare Haugs betänkande.
We are somewhere near to getting an agreement on that through Mrs Haug's report.
SwedishDet är också tack vare personer som kollega Brok och f.d. kollega Guigou.
We owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
SwedishSituationen kunde lösas bland annat tack vare Europeiska kommissionens ansträngningar.
That ended as a result of the efforts of the European Commission, amongst others.
SwedishHannes Swoboda förtjänar ett tack för sitt arbete i dag och under de senaste åren.
I feel sure he speaks for a majority if not all of the Commission and Parliament too.
SwedishTack vare det här programmet kan de delta i processen och börja organisera sig.
This programme allows them to take part in the process and get organising.
SwedishTack, herr Puerta. Vi skall naturligtvis rätta till det enligt era önskemål.
Very well, Mr Puerta, we shall naturally make the corrections as you request.
SwedishÄven jag vill framföra mitt tack till Fassa för hans betänkande.
Mr President, I too want to express my appreciation for Mr Fassa's report.