Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "till nytta"

 

"till nytta" English translation

Results: 1-22 of 709

till nytta {adjective}

till nytta {adj.} (also: användbar, lämplig, tjänlig, bra)

useful {adj.}

Jag tycker att de första erfarenheterna visar att en sådan dialog är till nytta.

I think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue.

Vi kan emellertid redan nu dra vissa slutsatser som kan komma till nytta i framtiden.

However, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.

Biståndet är till nytta när det går till dem som vet hur man skall använda det.

Aid is useful when it goes into the hands of those who know how to use it.

Personligen tror jag inte att en akademisk debatt av detta slag skulle vara till nytta.

Personally, I do not think that an academic debate of this kind would be useful.

För förberedandet och förbättringen av kommande kampanjer kommer det att vara till nytta.

It will be useful in the preparation and improvement of future campaigns.

till nytta {adj.}

stead {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "till nytta" in English

 

Context sentences

Context sentences for "till nytta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.

That, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.

Jag hoppas att era sammanträden och er tid hos oss kommer att bli till nytta.

I hope that your meetings and your time with us in Strasbourg will be productive.

Dessutom måste användningen i större omfattning komma det lokala fisket till nytta.

Local fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.

Det är till nytta för samhället att också verkställa dessa så snart som möjligt.

Society will benefit from the quickest possible implementation of these, therefore.

En åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.

Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.

Att EU får stabila och ekonomiskt starkare grannar är till nytta för unionen.

It is beneficial to the EU to have stable and economically strong neighbours.

Skälet till detta är att det leder till fel och att det därför är till ingen nytta.

The reason is that this leads to error, and that therefore nothing is gained.

Det är förståeligt men det är knappast till nytta för den uppkomna praktiken.

That is understandable but it fails to take into account how the industry has grown.

Det är inte till nytta för utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken.

This will not benefit the development of information and communication technology.

Jag tror verkligen att ert arbete kan komma att bli till nytta för oss i framtiden.

I genuinely believe that your experience will be of use to us in all our future work.

Det kan inte vara till nytta att vi fortsätter att vara tvetydiga i detta sammanhang.

It cannot help that we continue to engage in double-speak in this connection.

Dessa egenskaper har verkligen varit till nytta vid utarbetandet av betänkandet.

These qualities have really been of value in the preparation of the report.

Vi borde använda våra resurser till saker som är till större nytta för mänskligheten.

We should be channelling our resources into something of greater benefit to mankind.

Jag vill här än en gång understryka att texten verkligen måste vara till nytta för EU.

I would stress here once again that the text should actually benefit Europe.

Jämförbarhet kan här bli till stor nytta för internationella investerare och aktörer.

Comparability here can be very beneficial to international investors and stakeholders.

De finansiella instrumenten Jessica, Jeremie och Jaspers har varit till verklig nytta.

The financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.

Herr talman, herr kommissionär, denna kris kommer då att ha varit till nytta.

If we do this, Mr President, Commissioner, some good will have come out of this crisis.

Här kan vi visa att EU faktiskt kan vara och är till verklig nytta för våra medborgare.

Here we can show that Europe can and does deliver real benefits to our citizens.

Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.

The share capital may include cash or other assets of value to the business.

Goda idéer bör spridas och tillämpas på europeisk nivå till nytta för oss alla.

In fact, good ideas can be spread and applied at European level for the benefit of all.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More translations in the Hungarian-English dictionary.