Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "under de senaste aren"

Translation

"under de senaste aren" English translation

Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "under de senaste aren" in English

 

Context sentences

Context sentences for "under de senaste aren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Utvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.

The development of these over the last few years has been a major step forward.

Under de senaste åren har dock nya, inaktiverade, vacciner blivit tillgängliga.

In the last few years, however, new inactivated vaccines have become available.

Herr talman! Det som under de senaste åren har skett i Kosovo är en djup tragedi.

Mr President, what has happened in recent years in Kosovo is a profound tragedy.

Antalet getter har under de senaste åren stigit från 8 000 till nästan 400 000.

The number of goats has increased in recent years from 8 000 to almost 400 000.

Under de senaste åren har det gjorts framsteg på området för vaccinering av djur.

Over recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.

Under de senaste åren har de nästan inte haft någon möjlighet att organisera sig.

In recent years, they have hardly had any opportunity to structure themselves.

Precis som han säger har priset på kaffe sjunkit dramatiskt under de senaste åren.

Just as he says, the price of coffee has fallen dramatically in recent years.

Under de senaste åren har vi gjort stora framsteg när det gäller produktsäkerhet.

Great progress has been made over the last few years with regard to product safety.

I detta avseende har sammanhanget ändrats fullständigt under de senaste åren.

In that sense the context has changed completely in the past couple of years.

Omfattningen av kontrollerna har under de senaste åren tilltagit väsentligt.

The scope of these tests has further increased substantially in recent years.

Det råder inga tvivel om att Turkiet har utvecklats betydligt under de senaste åren.

There is no doubt that Turkey has made an important journey over the past few years.

Vi vet vad som händer i Egypten och vad som inte har hänt där under de senaste åren.

We know what is happening in Egypt, and what has not happened there in recent years.

Hannes Swoboda förtjänar ett tack för sitt arbete i dag och under de senaste åren.

I feel sure he speaks for a majority if not all of the Commission and Parliament too.

De huvudsakliga skälen till kostnadsförändringarna under de senaste åren är välkända.

The principal causes of the changes in costs over recent years are well-known.

Denna befolkning har under de senaste åren bevisat att den förtjänar det förtroendet.

These people have, over the last few years, shown that they deserve our confidence.

Att Tjeckiska republiken har haft framgång under de senaste åren står utan tvivel.

The Czech Republic’ s successes over the last few years are beyond dispute.

Luftskyddsavgifter och säkerhet i allmänhet har ökat betydligt under de senaste åren.

Security charges and security overall have increased significantly in recent years.

Mer har hänt under de senaste åren än under de fyra årtiondena dessförinnan.

More has happened over the past few years than in the four decades previous to those.

Jag undrar bara varför våra EU-ledare har försökt charma honom under de senaste åren.

I just wonder why, over the past years, our EU leaders have been trying to charm him.

Detta har varit uppenbart i resultaten av en rad förhandlingar under de senaste åren.

This has been evident in the results of a number of negotiations over recent years.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: needle-gun, needle scaler, to cuckoo, spit, foreland

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.