Synonyms

uppleva: erfara · känna · vara med om

Definition

uppleva
vara med om (ngt) som direkt berörd part om person med avs....

Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "uppleva"

 

"uppleva" English translation

Results: 1-38 of 388

uppleva {verb}

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: hysa, tillåta, visa, ha)

Det är häpnadsväckande, det jag har fått uppleva här i kväll som vice ordförande.

I have seen something quite remarkable during my spell in the Chair this evening.

Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.

This is a feeling which men will never have and it is an important difference.

Vem hade anat att vi skulle få uppleva sådana förändringar de senaste 20 åren?

Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?

Det innebär radikala förändringar, precis som även andra kandidatländer fått uppleva.

That means radical changes, as other candidates have also experienced.

Annars kommer vi under lång tid framöver få uppleva det vi dagligen får ta del av i media.

Otherwise we will have to go on and on hearing these same daily media reports.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: ta emot, begripa, vända sig till, ordna)

Många av oss trodde inte att vi skulle få uppleva Berlinmurens fall under vår livstid.

Many of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.

Vi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.

We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.

Fru McAvan! Ni kan naturligtvis mycket väl få uppleva vår hundrade födelsedag.

Mrs McAvan, you of course may well live to see our hundredth birthday.

Det är mycket glädjande att man en och annan gång också får uppleva det i denna frågestund.

It is a pleasure to see that this can sometimes happen during Question Time.

Jag hoppas att även de kommer att få uppleva att viseringskravet avskaffas 2010.

I hope that in 2010, they will also be able to see the visas waived.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: kunna, känna, identifiera, känna igen)

Vi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.

We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.

Men ni upplever en frihet som andra kvinnor aldrig får uppleva.

But you will experience a freedom other women will never know.

Jag vill inte alls att vi i morgon skall uppleva nya krig, men vi vet att det återstår många konflikter.

I do not want the future to herald more wars but we know that there will be many more conflicts.

dit människor kunde komma för att uppleva en annan verklighet.

We know about the circuses, the arenas, the theaters.

Detta är en utmaning, och vi vill inte uppleva den dag då hälften av våra ungdomar inte ens känner till namnet Hitler.

It is a challenge in anticipation of the day when half of our young people do not even know the name of Hitler.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: erfara, få pröva på, genomgå, pröva på)

De tror att mat från McDonald's är godare, och det får dem att uppleva det som godare.

They believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.

Han får uppleva ett kinesiskt arbets - läger om han inte håller schemat.

He's gonna experience a Chinese labor camp moment...... if he doesn't stick to schedule.

Vi kan uppleva denna dagligen, även i denna församling och i detta hus.

We can experience this on a daily basis, both in this Assembly and in this House too.

Det har vi ju ofta fått uppleva i utskottet för externa ekonomiska förbindelser.

That is something we very often experience in the Committee on External Economic Relations.

Det låter folk uppleva Europa på nära håll och på daglig basis, oavsett var de befinner sig.

It lets people experience Europe at first hand on a daily basis, wherever they are.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: samlas, uppfylla, tillfredsställa, täcka)

För att förverkliga dessa målsättningar måste invånarna lära känna sitt hus eller ännu hellre sitt hem och framför allt lära sig uppleva det.

In order to meet these objectives, the residents need to get to know and get a feel for their house, or rather their home.

Förutsatt att de uppfyller de nödvändiga villkoren kommer vi under 2007 att uppleva Bulgariens och Rumäniens anslutning, och jag ser fram emot deras bidrag till EU.

Provided they meet the necessary conditions, in 2007 we shall see the accession of Bulgaria and Romania, and I look forward to their contribution to the European Union.

Själv har jag som föredragande för detta parlament för Slovakien på nära håll fått uppleva de ansträngningar som Slovakien har gjort för att kunna uppfylla EU: s villkor.

As rapporteur for this Parliament for Slovakia, I myself have experienced the efforts made by the Slovaks to meet the EU's conditions at close hand.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: lära, erfara, pröva på, lära sig)

Ni kommer nu att få uppleva att man i Europa ofta måste cykla mot vinden.

You will now learn that, in Europe, you will often be cycling into the wind.

De som inte lär av historien kan tvingas uppleva katastrofen igen.

Those who do not learn their lesson from history will sometimes experience the disaster again.

Det är mycket riktigt otillfredsställande att uppleva att Europaparlamentet inte riktigt har hörts i det här unika fallet.

It is indeed disappointing to learn that in this unique instance Parliament has not really been consulted.

Vi anser däremot att europeisk volontärtjänst är ett mycket bra projekt, som ger ungdomar möjlighet att uppleva nya kulturer och lära sig språk.

However, we do think that European voluntary service is a very good project which gives young people a chance to experience new cultures and learn languages.

Men för att få uppleva Madariagas framtid måste vi lära känna varandra, varandras förflutna, eftersom det är först då som vi kan bygga en framtid tillsammans.

But to get to Madariaga's future we must learn to know each other, each other's pasts, because only then can we build a future together.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: genomleva)

Vi kommer hela tiden att få uppleva tragedier av detta slag, och vi kommer – med all rätt – att ådra oss förakt, eftersom vi inte har klarat att genomföra en så grundläggande uppgift.

We will constantly live through tragedies of this kind and we will continue – justifiably - to attract scorn, because we will have been incapable of carrying out a crucial task.

uppleva [upplevde|har upplevt] {vb} (also: ha, känna)

 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "uppleva":

 

Similar translations

Similar translations for "uppleva" in English

 

Context sentences

Context sentences for "uppleva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det är häpnadsväckande, det jag har fått uppleva här i kväll som vice ordförande.

I have seen something quite remarkable during my spell in the Chair this evening.

Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.

This is a feeling which men will never have and it is an important difference.

Guinea har sedan sin självständighet 1958 endast fått uppleva diktatoriska regimer.

Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.

Vem hade anat att vi skulle få uppleva sådana förändringar de senaste 20 åren?

Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?

Helt nyligen har Thailand fått uppleva solidaritet från hela världen efter tsunamin.

Thailand experienced the world’ s solidarity only recently after the tsunami.

Helt nyligen har Thailand fått uppleva solidaritet från hela världen efter tsunamin.

Thailand experienced the world’s solidarity only recently after the tsunami.

Att Irland fick uppleva solidaritet från Europa under krisen är dock något positivt!

Ireland experienced European solidarity during the crisis. That is a positive thing!

Vi måste komma ihåg historiens fasor, om vi inte vill uppleva dem på nytt.

We need to remember the horrors of history if we do not want to relive them.

Men om du tittar på havet, så kan du uppleva en vacker ocean, stilla som en spegel.

Now, if you look at the high sea, there might be beautiful, calm ocean, like a mirror.

Många av oss trodde inte att vi skulle få uppleva Berlinmurens fall under vår livstid.

Many of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.

Ni kommer nu att få uppleva att man i Europa ofta måste cykla mot vinden.

You will now learn that, in Europe, you will often be cycling into the wind.

Jag ser fram emot att uppleva att denna strategi tillämpas i resten av Europa.

I look forward to seeing this approach applied across the rest of Europe.

Han får uppleva ett kinesiskt arbets - läger om han inte håller schemat.

He's gonna experience a Chinese labor camp moment...... if he doesn't stick to schedule.

För två och ett halvt år sedan besökte jag Nicosia och fick uppleva den stadens delning.

Two and a half years ago, I visited Nicosia and saw how that city was divided.

Och det andra är att människor verkar uppleva en faktisk kommunikation.

And the second is that people seem to be experiencing an actual connection.

Vi kan uppleva denna dagligen, även i denna församling och i detta hus.

We can experience this on a daily basis, both in this Assembly and in this House too.

Nittonhundratalet var ett århundrade då vi fick uppleva de värsta massmorden i historien.

The 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.

Det innebär radikala förändringar, precis som även andra kandidatländer fått uppleva.

That means radical changes, as other candidates have also experienced.

Landet har alltid haft en blomstrande kultur, som man ännu i dag kan uppleva där.

It has always enjoyed a flourishing culture, much of which one can sense there even today.

Samma sak fick även andra kolleger uppleva, vilka, om de är närvarande, kan bekräfta det.

The same happened to other fellow members who, if they are present here, can confirm this.
 

Definition of uppleva in Swedish

upp`leva {verb}[upplevde, upplevt el. upplevat, pres. upplever]
Orled: upp--lev-er
Subst.: upplevande; upplevelse
1vara med om (ngt) som direkt berörd part om person med avs. på skeende etc., gärna på ngt sätt anmärkningsvärt : han fick uppleva stora internationella framgångar; hon hade upplevt hemska saker under kriget
Bet. nyans: överfört: staden upplevde den hårdaste vintern i mannaminne
Konstr.: uppleva ngt
Hist.: sedan 1804
2uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt; vanl. utan att bilda sig en klar åsikt: en teaterföreställning som inte skall analyseras utan upplevas; uppleva musiken med öppna sinnen
Bet. nyans: försvagat, särsk. som förskönande omskrivning för vanl. tyckande e.d. <vard.; i viss jargong>: hur upplever du din situation?; han upplevde samarbetet som positivt
Konstr.: uppleva ngn el. ngt (PRED)
Hist.: sedan 1835; ökad anv. sedan 1960-talet
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.