Definition

upptagning
inspelning på band, skiva eller film

Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "upptagning"

 

"upptagning" English translation

Results: 1-9 of 9

upptagning {noun}

upptagning {comm. gen.} (also: bandinspelning, inspelning, bandning, bandupptagning)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "upptagning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Om havsvattnet värms upp sjunker dock kapaciteten för upptagning av koldioxid igen.

As the water warms up, its capacity for absorbing CO2 will fall again.

Exempelvis borde man behandla båda parter lika när det gäller upptagning i abonnentförteckningar.

For example, both should be treated equally when it comes to entries in the telephone directory.

Just i Östersjöregionen krävs såväl ett närmare samarbete som en snabb upptagning av nya medlemsstater.

Especially in the Baltic region, there is a need both for closer co-operation and for the rapid acceptance of new Member States.

Exponeringen för denna påverkan kan ske genom inandning, intag av livsmedel, upptagning genom huden och via direkt passage, vilket är fallet vid strålning.

Exposure to these reactions may take place by breathing, by ingesting food, by absorption through the skin, or directly, as happens with radiation.

Avgörande om upptagning på listan kommer att träffas på EUnivå med utgångspunkt i en fullständig riskvärdering som bygger på upplysningar från industrin.

Decisions on inclusion in the annex will be taken at EU level, with the starting-point being a complete risk assessment based on information from the industry.

Annars vilseleds konsumenterna, och i extrema fall kan det till och med uppkomma negativa hälsoeffekter, som diarré eller minskad upptagning av andra näringsämnen.

Otherwise consumers are being misled and in extreme cases there may even be adverse effects on health, such as diarrhoea or reduced absorption of other nutrients.

Parlamentet har önskat försäkra sig om att detta modus vivendi efterlevs i samband med kommittéförfarandet för upptagning av dessa ämnen i bilagorna.

Parliament wanted to make sure that the modus vivendi was followed in connection with the comitology procedure for the inclusion of active substances in these annexes.

(EN) Fru talman! Efter omröstningen har parlamentet beslutat att både ett fullständigt förhandlingsreferat och en audiovisuell upptagning av förhandlingarna ska upprättas.

Madam President, following the vote, Parliament has decided to have both a written verbatim record of its sessions and an audiovisual record of its sessions.
 

Definition of upptagning in Swedish

upp`tagning {subst.}[upptagningen upptagningar]
Orled: upp--tag-ning-en
särsk. inspelning på band, skiva eller film: bandupptagning; autentiska upptagningar av folks samtal
Konstr.: upptagning (av ngt)
Hist.: sedan 1927
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the English-Finnish dictionary by bab.la.