How to write a CV in English

Swedish-English translation for "utan avseende"

Translation

"utan avseende" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "utan avseende" in English

 

Context sentences

Context sentences for "utan avseende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det verkade också som att garantin om uppgifternas kvalitet lämnats utan avseende.

It also seemed to us that they had not included a guarantee of the quality of data.

Detta är inte längre en katastrof enbart i mänskligt avseende utan också i ekonomiskt avseende.

This is no longer merely a disaster in human terms, but also in economic terms.

Jag har lämnat kommentarer, ändringsförslag som talar om krig utan avseende.

I have ignored the comments, the amendments that talk about war.

(Blandade reaktioner.) utan med avseende på vad Hallam tar upp.

(Mixed reactions ) but with regard to the point raised by Mr Hallam.

Anmärkningarna från den nederländske utrikesministern kan inte lämnas utan avseende.

The remarks by the Dutch Foreign Minister cannot be ignored.

Dessa olika bedömningar kan inte lämnas utan avseende, herr kommissionär.

These different assessments cannot be ignored, Commissioner.

Detta är inte längre en katastrof enbart i mänskligt avseende utan också i ekonomiskt avseende.

Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, a time bomb is ticking on Earth, and its name is Aids.

Om de gör detta är de verkningslösa och lämnas utan avseende.

If they do, they are invalid and should be disregarded.

Kongressen gav sitt samtycke till detta och Europa lämnade det i stort sett utan avseende.

Congress approved this and Europe largely ignored it.

Tillåter ni mig att uttrycka, inte kritik, utan en viss förvåning avseende den oangripbara rättsliga grunden.

Please allow me to express, not a criticism, but surprise in relation to the unassailable legal basis.

Tyvärr lämnade rådet parlamentets negativa röst utan avseende och godkände den andra, slovakiska, kandidaten.

The Council unfortunately ignored Parliament’s negative vote and approved the other, Slovakian, candidate.

Deras mål är att uppnå maximal lönsamhet utan att fästa något avseende vid de sociala eller miljömässiga följderna.

Their aim is to achieve maximum profitability, without worrying about the social or environmental consequences.

Jag skulle emellertid vilja ta upp ett antal saker som hittills har lämnats utan avseende, särskilt av kommissionen.

However, I should like to raise a number of concerns that have not yet been addressed, in particular by the Commission.

Vi måste fortsätta med öppenhet och klarhet, kriterier som alla begär men som alltför ofta lämnas utan avseende.

We need to proceed with transparency and clarity, criteria that are demanded by everyone but then all too often ignored.

Om hela Turkiet integrerades skulle Europa förändras, inte bara geografiskt utan även med avseende på själva dess karaktär.

An example of this is the opinion of Parliament’ s Committee on Industry, External Trade, Research and Energy.

Om hela Turkiet integrerades skulle Europa förändras, inte bara geografiskt utan även med avseende på själva dess karaktär.

By integrating the whole of Turkey, Europe would be changing not only its geographical dimensions but also its very nature.

Vi stöder i detta avseende utan förbehåll alla ansträngningar från säkerhetsrådet och Förenta nationernas generalsekreterare.

We unreservedly support all the efforts on the part of the Security Council and the UN Secretary-General.

Vi måste ta itu med frågan om en europeisk åklagarmyndighet, och detta utan undanflykter med avseende på ändringar av fördraget.

We must address the issue of a European State Prosecutor, and do it without excuses about amendments to the Treaty.

Nej, de lämnas utan avseende i ändringsförslagen.

No, the amendments ignore them.

Den risk som gemenskapen löper genom att inte gripa sig an omfattande strukturreformer är alltför stor för att lämnas utan avseende.

The risk to the Community of not tackling substantial structural reforms is too great to be ignored.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

uso · usotara · usoväxel · usurpation · usurpering · ut · utådring · utagerande · Utah · utan · utan-avseende · utandning · utanför · utanförskap · utannonsera · utanpå · utantill · utantillärande · utantillärande  · utanverk · utarbeta

Have a look at the Swedish-English dictionary by bab.la.