Search for the most beautiful word
to grow older
gangrenous

VOTE NOW

Swedish-English translation for "utförande"

 

"utförande" English translation

Results: 1-26 of 38

utförande {noun}

utförande {noun} (also: prestation, verkställande, prestationsförmåga, föreställning)

performance {noun}

Det var tvivelaktigt drivet av kriterier vad gäller utformningen och inte utförande.

It was very questionably driven by design criteria and not performance criteria.

Förbättrat utförande går hand i hand med programmens kvalitetsförhöjning.

Improved performance goes hand in hand with the enhancement of the quality of programmes.

Deras överläggningar, där de representerat Europeiska unionens tre element, har fört fram till ett föredömligt utförande av medbeslutanderollen.

Their negotiations representing the three elements of the European Union have led to an exemplary performance of the co-decision role.

Vi fokuserar tillämpad metodforskning vilket innebär att vi stödjer industrin med forskning gällande metoder och verktyg för att förbättra produktutvecklingens utförande.

We focus applied research in methods and tools to support manufacturing industry in improving their product development performance.

Som ett instrument för offentliga myndigheters ekonomiska inköp är upphandlingslagstiftningen uppenbart utformad för att relatera till produkten och dess lämplighet och utförande.

As an instrument of economic purchase by public authorities, procurement law is clearly designed to be related to the product, its suitability and its performance.

utförande {n} (also: exekution, skicklighet, verkställande, teknik)

execution {noun}

Planen för projektets utförande sammanställs i en projektplan.

The plans for the execution of the project are collected in a project plan.

Handboken beskriver bl a projektering, utförande och kontroll vid användning av gummiklipp i hästsportanläggningar.

This manual includes a description of the planning, execution and control the use of tire shreds in equestrian facilities.

Det är nu dags att dra en klar och skarp gräns mellan intellektuell prestation och utförande, mellan planering och genomförande.

The time has come to make a clear distinction between intellectual services and executive services, between design and execution.

I stället måste patenterbara uppfinningar vara lösningar där en idé kombineras med sitt tekniska utförande, till exempel säkerhetssystem för bilar.

Instead, patentable inventions must be solutions that combine an idea with its technical execution, for example car safety systems.

Inom forskningsämnet hållfasthetslära finns hållfasthetsteknisk expertis som kan ge råd och hjälp vid planering och utförande av experiment och provning.

In the subject Solid Mechanics we provide technical expertise and assistance in planning and execution of experiments and tests.

utförande {n} [bus.] (also: utmätning)

execution {noun} [bus.]

utförande {n} (also: uppdrag, förövande, intagning, förbindelse)

commitment {noun}

utförande {noun} (also: slutförande, fullföljande, bedrivande)

prosecution {noun}

utförande {n} (also: prestation, åstadkommande, bedrift, bragd)

achievement {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "utförande" in English

 

Context sentences

Context sentences for "utförande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Därför stöder jag parlamentets förslag till kriterier för utförande av konsekvensbedömningar.

I therefore support Parliament's proposed criteria for consideration when IAs are undertaken.

Rutiner för utförande av examensarbete vid SRT generell version.pdf

Procedures for student thesis writing at SRT general version.pdf

Om den metod som är länkad till den här händelsen returnerar FALSE, utförs aldrig " Vid utförande ".

If the linked method sends back FALSE, " When initiating " will not be executed.

Med " Innan utförande " har du en möjlighet att stoppa verkställandet.

With " Before commencing " you can still veto the process.

Kommissionen måste vara involverad i testernas utförande.

The tests must be carried out with the Commission's involvement.

Rutiner för utförande av examensarbete - externa handledare

Procedures for conducting thesis - external supervisors

Det mest överslätande man kan säga om direktivet om övertagandebud är att det är? en fråga under utförande?.

The best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress '.

Det mest överslätande man kan säga om direktivet om övertagandebud är att det är ?en fråga under utförande?.

The best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress'.

Från utförande av medeltida kejsarurkunder med strecketsning till rättsligt likställande av digitala signaturer!

From the identification marks on imperial mediaeval documents to equal status in law for digital signatures!

Det skulle inträffa, om det i 15 medlemsstater alltid funnes åtta nationella valörer i modifierat utförande.

This is what we would have if there were 8 national denominations of different design in each of 15 Member States.

Rutiner för utförande av examensarbete

Procedures for student degree project writing

Gemenskapen lämnar bidrag till medlemsstaternas utgifter i samband med verksamheternas utförande.

The Community makes contributions to offset the Member States' expenditure in connection with implementing the relevant arrangements.

Å andra sidan är det mycket viktigt att vi ändrar systemet för utförande av jourtjänster mot bakgrund av dessa tjänsters olika natur.

On the other hand, it is essential to amend the regime for operating on-call services in view of the varied nature of these services.

Gemenskapen lämnar bidrag till medlemsstaternas utgifter i samband med verksamheternas utförande.

The Community makes contributions to offset the Member States ' expenditure in connection with implementing the relevant arrangements.

På så sätt skulle medlen genom utförande av tjänster till yrkesverksamma öka, och man skulle få en större självständighet.

In that way their resources would be increased through the provision of services to professionals and greater autonomy would be achieved.

Utförande av tjänster över gränserna

Cross-border services

Därmed är det vår uppfattning att vitboken i föreliggande utförande inte utgör något realistiskt sätt att ge sig i kast med järnvägens framtid.

It now seems that the White Paper, as it is presented, is not a realistic way to handle the future of the railways.

Fru talman, fru kommissionär! Detta betänkande syftar till att följa upp kommissionens utförande av Europaparlamentets rekommendationer.

Madam President, Commissioner, the aim of this report is to assess the Commission's implementation of the European Parliament's recommendations.

Asylsökande förtjänar vårt medlidande eftersom de ändå är offer för otydliga regler, slumpmässigt utförande och bristande kontroll.

Asylum seekers deserve our sympathy, for they too are ultimately the victims of ambiguous rules, random implementation and inadequate inspection.

I stället måste patenterbara uppfinningar vara lösningar där en idé kombineras med sitt tekniska utförande, till exempel säkerhetssystem för bilar.

In my opinion, there can be no one here today who has not heard the impassioned arguments of both advocates and opponents of this directive.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

More translations in the English-Russian dictionary.