Definition

växel
maskinelement med uppgift att överföra rörelse och vridkr...

Search for the most beautiful word
pin
dark matter

VOTE NOW

Swedish-English translation for "växel"

 

"växel" English translation

Results: 1-27 of 27

växel {noun}

växel {comm. gen.} [autom.]

gear {noun} [autom.]

Vi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.

We just need to move up a gear and travel a little more quickly towards our destination.

Den kommer att göra det möjligt för oss att lägga in en högre växel i samarbetet med Ukraina.

It will allow us to shift to a higher gear in cooperation with Ukraine.

Medan nu, i andra växeln -- det är som om Afrika låg i ettans växel, nu växlar dom upp i tvåan.

Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.

Nej, tvärtom: En bättre strategi vore att lägga i en högre växel.

No, we need to do the opposite; a better approach is to go up a gear.

Jag är frestad att svara att vi borde börja med att lägga i ettans växel.

Getting into first gear would be a start, I am inclined to reply.

växel {comm. gen.} (also: verktyg, attiralj, saker, utrustning)

gear {noun}

växel {comm. gen.} [techn.]

speed {noun} [techn.]

Det går för långsamt framåt; vi måste lägga in en betydligt högre växel.

Progress is too slow; we need to speed it up considerably.

Jag tror med andra ord, herr minister, att rådet och kommissionen borde lägga in en högre växel och börja fatta snabba beslut och utforma en politik till skydd för medborgarnas hälsa.

I therefore believe, Minister, that the Council or the Commission must change their tune, speed up their decision-making and alter the citizens ' health policies.

växel {comm. gen.} (also: ändring, skifte, ombyte)

change {noun}

Och om kunderna betalar i euro, skall jag då ge växel i lire? "

And if they pay me in euro, will I have to give them their change in lire? "

Och om kunderna betalar i euro, skall jag då ge växel i lire?"

And if they pay me in euro, will I have to give them their change in lire?"

Därför måste EU lägga i en ny växel.

That is why the European Union needs to change gear.

Och jag förväntar mig ingen växel.

And I'm not expecting any change.

Vill du inte ha din växel?

You want your change?

växel {comm. gen.} (also: bankväxel)

bank draft {noun}

växel (ett slags skuldförbindelse) {comm. gen.}

Föredragande Böge talade om en växel utställd på framtiden.

The rapporteur, Mr Böge, has spoken of a bill of exchange on the future.

Vad betyder det för medborgarna att ha en gemensam valuta, men att ha femton olika lagstiftningar om de använder en växel eller en check?

What sense was there in citizens having a common currency, if they have to be subjected to 15 different legislative procedures when they use a bill of exchange or a cheque?

Vi står kvar vid vår ståndpunkt, men löftet att ändra tjänsteföreskrifterna mot bakgrund av denna erfarenhet, är även det en växel utställd på framtiden som vi uttryckligen välkomnar.

We maintain our position but the promise to change the status of officials in the light of this recognition is also a bill of exchange on the future, which we explicitly welcome.

Varför skulle staterna, när vi fått en gemensam valuta, fortfarande ha befogenhet att t.ex. lösa problemet med den rättsliga situationen för en växel eller en check.

Once a single currency has been established, why should states still have the authority to solve, for example, the problem of the legal situation regarding the bill of exchange or the cheque?

växel {comm. gen.}

växel {comm. gen.}

bank-bill {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "växel" in English

 

Context sentences

Context sentences for "växel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Det, herr kommissionsorförande, är en växel utställd på framtiden.

These, Mr President of the Commission, are bills of exchange on the future.

Vi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.

One thing we must not forget about is having a correct balance.

Besöksadress Universitetsområdet, Porsön Postadress Luleå tekniska universitet 971 87 LULEÅ Telefon växel: 0920-49 10 00

Address Campus, Porsön Postal Address Luleå University of Technology 971 87 Luleå Phone: 0920-49 10 00

Telefon: 0980-791 81 Växel: 0980-791 80

@ ltu.se Telephone: 0980-791 81 Switchboard: 0980-791 80

Telefon: +46 8 16 20 00 (växel)

Telephone: +46 8 16 20 00 (Switchboard)

Vi måste lägga i en högre växel för att säkerställa öppna och driftskompatibla normer samt främja dessa normer över hela världen.

We must accelerate the drive to ensure open and interoperable standards and promote those standards worldwide.

Skattelagarna tar ett strypgrepp, arbetsrätten kan inte ge något andrum och budgetlagstiftningen ger oss för lite växel tillbaka.

Tax law exerts its stranglehold, labour law may leave no room to breathe and budgetary law short-changes us.

Om de drar sig tillbaka snabbt så innebär det att en enormt stor växel dras på de europeiska soldaterna, de europeiska poliserna som stannar kvar.

If these leave soon, does this mean that the European soldiers and European police officers who stay behind will be tested to the limit?

Hallå, växeln?

Hello, city desk?

Växeln, hallå?

Hello, Operator?

Öppettider mm för växeln

Tel: +46 13 22 20 00

Linköping University Campus Norrköping SE-601 74 NORRKÖPING Tel switchboard: +46 11 36 30 00 Fax: +46 11 26 58 50

För fyra och ett halvt år sedan blev euron elva EU-länders valuta och de nationella valutorna bara lite växel som fortsatte att cirkulera.

For four and a half years the euro has been the currency of 11 Member States, whose national currencies became nothing more than submultiples still in circulation.

Under överläggningarna i Nantes förra veckoslutet lade den tyska och den franska regeringen om växeln mot ett gemensamt ställningstagande i de frågor som biotekniken ställer om ekonomi och etik.

At consultations last weekend in Nantes, the German and French governments pointed the way for a common position on the economic and ethical questions raised by biotechnology.
 

Definition of växel in Swedish

väx´el {subst.}[växeln växlar]
Orled: växl-ar
1maskinelement med uppgift att överföra rörelse och vridkraft från en axel till en eller flera andra vid start och (viss) hastighetsändring; ibland äv. i samband med ändring av rotationsriktningen; särsk. i bil; vanl. bestående av anordning med kuggdrev o.d.: växellåda; växelspak; automatväxel; bakväxel; friktionsväxel; kuggväxel; rattväxel; hon lade in växeln
Bet. nyans: om viss kombination för överföringen bland flera möjliga : köra på låg växel; lägga in högsta växeln
Hist.: sedan 1875; av ty. Wechsel med samma bet.; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. vices 'ombyte, växling', i
2anordning avsedd att föra in ngt på valfri bana bland flera möjliga särsk. från ett spår e.d. till ett annat : växellok; växelspår; lägga om växeln i spårvagnsspåret
Bet. nyans: om anordning för sammankoppling av telefonförbindelser e.d.: växeltelefonist; dataväxel; sitta i växeln; företagets växel; koppla tillbaka till växeln
Hist.: sedan 1872
3(mest obest. f. sing.) pengar som man får tillbaka på större mynt eller sedel vid betalning vanl. i form av (små)mynt : växelpengar; här är växel tillbaka
Bet. nyans: utvidgat om pengar i mindre valörer: har du växel på en hundralapp?
Hist.: sedan 1607
4en form av skuldförbindelse mellan två parter som av innehavaren kan lösas (diskonteras) mot kontanter i bank: blankoväxel; omsättningsväxel; sexmånadersväxel; skriva på en växel
Idiom: dra (stora) växlar på (ngt): dra (stora) fördelar av (ngt) för framtiden
Hist.: sedan 1599
5terrängavsnitt där vilt går fram vid sina dygnsbundna vandringar
Hist.: sedan 1821
6rad av nitar i sammanfogning t.ex. av två plåtar: nitväxel
Hist.: sedan 1877
7område där stafettpinne skall överföras mellan två löpare
Hist.: sedan 1920
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the Czech-English dictionary.