×Did you mean: flygräd, fulgråta, folkrätt?

Summary

Our team was informed that the translation for "vilka ar de" is missing.

Internship offers in many countries

Swedish-English translation for "vilka ar de"

Translation

"vilka ar de" English translation

Did you mean: flygräd, fulgråta, folkrätt?
 

Similar translations

Similar translations for "vilka ar de" in English

 

Context sentences

Context sentences for "vilka ar de" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vilka är de förutsättningar som utgör ramarna för detta europeiska aktiebolag?

On which basic conditions is this European limited liability company founded?

Vilka är de viktigaste arbetsområdena för byråernas representationer i Bryssel?

What are the main tasks performed by the agency representations in Brussels?

Jag frågar därför kommissionären: Vilka är de vetenskapliga grunderna för sju år?

Let me ask the Commissioner: what is the scientific basis for these 7 years?

Om inte, vilka är de främsta skälen till att en sådan överenskommelse inte kan nås?

If not, what are the main reasons that such an agreement cannot be reached?

Vilka är de eventuella fördelarna eller riskerna för människor och för miljön i stort?

What are the potential benefits or dangers for human beings and the wider environment?

Vilka är de främsta förklaringarna till detta fenomen och vilka följder får det för EU?

What are the main reasons for this phenomenon and what are its implications for the EU?

Vilka är de strukturella konsekvenserna av införandet av systemet med samlat gårdsstöd?

—What structural impact has the introduction of the single payment scheme had?

Vilka är de nödvändiga förutsättningarna för att EU ska kunna agera framgångsrikt?

What are the prerequisites for successful action in the European Union?

Vilka är de kritiska punkter kring vilka man ännu inte kunnat ena sig i Baselkommittén?

What are the critical issues on which there is still no agreement on the Basel Committee?

Vad kännetecknar dessa bestämmelser och vilka är de huvudsakliga skillnaderna mellan dem?

What are the terms of these rules and the main differences between them?

Vilka är de kommande stegen i denna mycket detaljerade övervakningsprocess?

What are the next steps in this very detailed process of surveillance?

Vilka är de vanligaste kategorierna och klagomålen till ombudsmannen?

What are the most common complaints to the Ombudsman and into which categories do they fall?

Vilka är de kritiska punkter kring vilka man ännu inte kunnat ena sig i Baselkommittén?

I would really like to question what the Commission says about whose responsibility this is.

Vilka är de viktigaste tendenserna som avtecknar sig inför tre års nya förhandlingar om GJP?

What broad guidelines are being developed, three years from the renegotiation of the CAP?

Men vilka är de budskap från Bryssel som medborgarna hör dag efter dag?

Yet what are the messages from Brussels which our fellow citizens are hearing day after day?

Vilka är de djupaste historiska kännetecknen för denna utveckling?

So what are the deeper historical implications of these developments?

(BG) Vilka är de grundläggande målen för initiativet för mikrokrediter?

(BG) What are the basic objectives of the micro-credit initiative?

Då undrar jag: vilka är de personer i den gruppen som vi just nu kallar observatörer?

I am increasingly wondering who they are in fact, this group at present described as verifiers?

Vilka är de hinder, svårigheter och flaskhalsar som möter de små och medelstora företagen i EU?

What are the hindrances, difficulties and bottlenecks facing SMEs in the EU?

Vilka är de tre länder som klarar sig bäst ur detta, vilka är de tre länder som sitter på podiet?

Which are the three countries that come out best, the three countries on the podium?
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the English-Russian dictionary you will find more translations.