"ارْتَعَدَ" English translation

AR

"ارْتَعَدَ" in English

AR

ارْتَعَدَ [irtaʻada] {verb}

volume_up
ارْتَعَدَ (also: فَزِعَ)
volume_up
to quail {v.i.} (spirits, children)
ارْتَعَدَ (also: ارْتَعَشَ, تَهَدَّجَ)
volume_up
to quaver {v.i.} (voices)
ارْتَعَدَ (also: ارْتَجَفَ)
volume_up
to shiver {v.i.} (with fear)
ارْتَعَدَ (also: ارْتَجَفَ, ارْتَعَشَ)
volume_up
to tremble {v.i.} (person, hands, voice)