"úroveň" English translation


Did you mean: uroveň
CS

"úroveň" in English

CS úroveň
volume_up
{feminine}

úroveň (also: hladina, vodováha)
volume_up
level {noun}
Úroveň zabezpečení této zóny je nastavena na Střední úroveň (lze ji však změnit na libovolnou úroveň).
The security level for this zone is set to Medium (but you can change it to any level).
V době hospodářské krize existuje riziko, že vzroste úroveň protekcionismu.
During an economic crisis there is a risk of increasing the level of protectionism.
To nám pomůže zvýšit úroveň vzájemného porozumění a vzájemného propojení.
That will help us raise the level of mutual understanding and interconnection.
úroveň (also: dějiště, etapa, fáze, jeviště)
volume_up
stage {noun}
Protože jak se dostat z úrovně čtyři která je skvělá, na úroveň pět?
Because then how do we go from Stage Four, which is great, to Stage Five?
Úroveň jedna je doslova kultura gangů a vězení.
Stage One is literally the culture of gangs and it is the culture of prisons.
Jen dvě, pouze dvě procenta všech kmenů se dostanou na úroveň pět.
Only two percent, only two percent of tribes get to Stage Five.
úroveň (also: patro, vazač, vrstva, řada)
volume_up
tier {noun}
úroveň (also: hodnost, jakost, ročník, spád)
volume_up
grade {noun}
Ačkoliv díky zásahu leteckých úřadů mračno sopečného popílku naštěstí nestálo lidské životy, úroveň informací a koordinace v Evropě je nedostatečná.
Although thanks to the intervention of the aviation authorities, the volcanic ash cloud fortunately did not cost human lives, the level of information and coordination in Europe gets a failing grade.
úroveň (also: vrstva)

Context sentences for "úroveň" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechProto Komise zásadně odmítá pokusy o vrácení této politiky na vnitrostátní úroveň.
Therefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
CzechMnohé aspekty těchto voleb vykazovaly úroveň, na které je mnohé co zlepšovat.
Many features of the elections were of a standard which left much to be desired.
CzechMůže to mít pozitivní vliv na úroveň zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech.
This may have a positive effect on levels of employment among women in rural areas.
CzechJe velkou chybou klást tygry, lední medvědy, slony a tuňáka na stejnou úroveň.
It is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.
CzechStrategie Evropa 2020 nepřinese ani pracovní místa, ani vyšší životní úroveň.
The EU 2020 strategy will deliver neither jobs nor a better standard of living.
CzechNesmíme reagovat tím, že zavřeme dveře a postavíme přistěhovalce na úroveň zločinců.
We must not respond by closing doors and by equating immigrants with criminals.
CzechAle pokud měl na sobě tričko Pittsburghské univerzity, úroveň podvádění se snížila.
But when he actually had a University of Pittsburgh sweatshirt, cheating went down.
Czech. - (SK) Ochrana spotřebitele má v členských státech různou úroveň.
in writing. - (SK) Levels of consumer protection vary between the Member States.
CzechJejich zboží nemůžeme konkurovat, ledaže bychom naše platy snížili na jejich úroveň.
We cannot compete with their goods without reducing our wage rates to their levels.
CzechRealitou je, že rozpočty pro kulturu jsou radikálně snižovány na úroveň nouze.
The reality is that budgets for culture are being slashed to penury levels.
CzechProvozní výsledky klesly na úroveň 29 300 EUR (o 45 % méně) a 43 000 EUR (o 18 % méně).
Operating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
CzechPan zpravodaj navrhuje, aby byla stejná úroveň zachována i v rozpočtu na rok 2009.
The rapporteur is proposing that similar levels should be retained for the 2009 budget.
CzechJsem přesvědčen, že je načase, aby se zaměřila větší pozornost na životní úroveň lidí.
I believe it is time for more attention to be focused on people's living standards.
CzechRozsudek je výzvou k tomu, aby byly mzdy pracovníků sníženy na nejnižší možnou úroveň.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
CzechV mé zemi, Maďarsku, klesl podíl veřejné dopravy v roce 2007 na úroveň pouhých 40 %.
In my country, Hungary, the share of public transport had fallen to a mere 40% in 2007.
CzechKomise navrhuje prudké zvýšení minimální sazby na úroveň 380 EUR na 1 000 litrů.
The Commission proposes a sharp increase in the minimum rate, to 380 euro per 1 000 litres.
CzechTakové středisko by zvýšilo technickou úroveň Evropy i průmyslu uhlí.
Such a centre would enhance Europe technologically, including the coal industry.
CzechÚroveň je třeba snížit tak, aby v atmosféře nebylo více než 350 ppm oxidu uhličitého.
We must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
CzechJejí úroveň, která byla vynikající, ukazuje, jak chápavá tato sněmovna dokáže být.
It has been excellent and it shows how comprehensive this House can be.
CzechPředevším musíme zajistit maximální úroveň zabezpečení a bezpečí občanů.
Firstly, we must guarantee maximum levels of safety and security to citizens.