"čekat" English translation

CS

"čekat" in English

CS čekat
volume_up
{verb}

Ženy si však nemohou dovolit čekat, a stejně tak si to nemůže dovolit ani svět.
But women cannot afford to wait; the world cannot afford to wait.
Pokud my Evropané máme čekat, až něco udělají ostatní, můžeme čekat dlouho.
If we Europeans wait for others to do something before we act, we could be waiting a long time.
Nemůžeme čekat na nový předpis o námořní dopravě nebo tuto situaci ignorovat.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
čekat (also: očekávat)
Budeme čekat na výsledky tohoto zkoumání a potom vyvodíme své politické závěry.
We shall await the findings of that examination and then draw our political conclusions.
Musíme se vypořádat se zdrojem problému, nikoli pasivně čekat na katastrofu.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Myslím, že nestačí nečinně čekat na nové výsledky výzkumu.
It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.

Context sentences for "čekat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechZároveň jsem však viděl, jak musel čekat a jak byla kvalita jeho života omezená.
However, I also saw how he waited and how his quality of life was restricted.
CzechZatímco bude čekat na takovouto dohodu, musí Evropa bojovat proti emisím uhlíku.
While awaiting such an agreement, Europe must fight against carbon leakage.
CzechReagujeme důrazně a naše kritika vůči malým zemím na sebe nenechá dlouho čekat.
We react strongly, and we pass our judgment on small countries very quickly.
CzechJak můžete, vážení, čekat, že přesvědčíte lidi, když nejste sami přesvědčeni?
How do you guys expect to convince the people if you sound so unconvinced yourselves?
CzechMám rád kazatele, kteří prohlašují, že co jiného se prý dalo čekat od ruské armády?
I like the sermonisers who say, with regard to the Russian army, what did you expect?
CzechPředstavte si, že by místo žitím s tím, mohli by čekat regeneraci této končetiny.
Imagine if instead of facing that, they could actually face the regeneration of that limb.
CzechNechceme, aby docházelo k dalším zbytečným zraněním, zatímco budeme čekat.
We do not want any more needle-stick injuries unnecessarily during that waiting time.
CzechTakže můžeme čekat další kolo podivné politické hry v režii našeho ruského partnera.
So we may expect another round of strange political play directed by our Russian partner.
CzechMohli bychom čekat tak dlouho, že bychom nebyli schopni o této otázce diskutovat vůbec.
We may be waiting so long that we are unable to hold our debate at all.
CzechNesmíme čekat na svět, kde se ženy budou kupovat, prodávat a zabíjet.
We don't have to expect a world where girls are bought and sold or killed.
CzechExistují hranice toho, co můžeme čekat od Evropské investiční banky.
There are limits to what can be expected from the European Investment Bank.
CzechNelze déle čekat a bezmocně se přihlížet, jak hlad skolí další oběti.
We cannot keep waiting, watching helplessly as hunger kills more victims.
CzechKdo tyto otázky rozpracuje a kdy můžeme čekat legislativní návrh?
Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
CzechKolik lidí může čekat na rozsudek o odvolání proti zamítnutí žádostí o azyl?
How many people could be awaiting judgments having appealed against denied asylum applications?
CzechPo insolvenční žádosti společnosti budou čekat do 30. března na rozhodnutí.
Following the company's insolvency application, they are waiting until 30 March for a solution.
CzechJak můžete čekat, že toto znění nebude vnímáno jako podněcování k provádění takových prohlídek?
How can one expect such wording not to be seen as incitement to carry out such checks?
CzechČekat s podstatným snížením emisí CO2 z automobilů do roku 2015 je vysoce nezodpovědné.
Waiting until 2015 to substantially reduce CO2 emissions from vehicles is highly irresponsible.
CzechCo můžeme čekat, když voliči vidí, že na jejich názory se stejně nebere ohled?
What do we expect, though, when voters see that their views are not taken into consideration anyway?
CzechObvyklé politiky Unie jsou i nadále nepochybně realizovány tak dobře, jak se jen dá čekat.
Admittedly, the Union's usual policies continue to be implemented as well as can be expected.
CzechDalo se to rovněž čekat z toho důvodu, že je to jedna z klíčových priorit Evropské unie.
This was also to be expected given that this is one of the key priorities of the European Union.