"čekat na" English translation

CS

"čekat na" in English

CS čekat na
volume_up
{verb}

čekat na (also: dočkat se, počkat)
Nemůžeme čekat na nový předpis o námořní dopravě nebo tuto situaci ignorovat.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Budeme dále čekat na výsledky, které vyplynou z vytvoření ESVČ.
We will continue to wait for the results that follow from the development of the EEAS.
Dostane dealer, společnost, která musela čekat na dodávku náhradních dílů, náhradu?
Will a dealer, a company, that had to wait for replacement parts receive compensation?

Similar translations for "čekat na" in English

čekat verb
na preposition

Context sentences for "čekat na" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechZatímco bude čekat na takovouto dohodu, musí Evropa bojovat proti emisím uhlíku.
While awaiting such an agreement, Europe must fight against carbon leakage.
CzechBudeme čekat na výsledky tohoto zkoumání a potom vyvodíme své politické závěry.
We shall await the findings of that examination and then draw our political conclusions.
CzechMusíme se vypořádat se zdrojem problému, nikoli pasivně čekat na katastrofu.
We must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
CzechNesmíme čekat na svět, kde se ženy budou kupovat, prodávat a zabíjet.
We don't have to expect a world where girls are bought and sold or killed.
CzechKolik lidí může čekat na rozsudek o odvolání proti zamítnutí žádostí o azyl?
How many people could be awaiting judgments having appealed against denied asylum applications?
CzechPo insolvenční žádosti společnosti budou čekat do 30. března na rozhodnutí.
Following the company's insolvency application, they are waiting until 30 March for a solution.
CzechMyslím, že nestačí nečinně čekat na nové výsledky výzkumu.
It is hardly enough, I think, to sit back and await fresh research results.
CzechZobrazí se nástroj Sledování služby Fax, které bude čekat na příchozí faxovou zprávu.
The Fax Monitor appears and waits for the incoming fax.
CzechJen čekat na žádost Švýcarska o členství v Evropské unii by v těchto dobách asi nestačilo.
Simply waiting for the Swiss to ask to join the European Union will probably not be enough in times like these.
CzechParlament tak musel čekat na březnové přijetí zprávy Szájer o komitologii, aby mohl postoupit dále.
Thus, Parliament had to await the adoption of the Szájer report on comitology in March in order to proceed further.
CzechV tuto chvíli už můžete pouze čekat, na které stránce si celkový úklid objedná nejvíce uživatelů.
Then it’s only a matter of waiting to see which page gets the highest percentage of people to purchase the detailed cleaning.
CzechZatímco se bude čekat na výsledky summitu, dojde k zintenzivnění a rozvoji naší institucionální spolupráce s Ukrajinou.
While awaiting the results of this summit, our institutional cooperation with Ukraine will be intensified and stepped up.
CzechNyní musíme čekat na reakci Moskvy.
CzechBudeme tady na vás čekat."
CzechUtvoří těch zhruba 300 hospodářství, která prošla kontrolou Potravinového a veterinárního úřadu, de facto pozitivní seznam a ostatní budou na inspekce čekat?
Will the 300 or so FVO-inspected holdings form a de facto positive list, pending inspections of others?
CzechNebudeme čekat na přirozené uplatňování dohody z Marrakéše, které by přišlo příliš pozdě v rybolovné sezoně tuňáka obecného.
We have not waited for the natural implementation of the Marrakesh agreement, which would have come too late in the fishing season for bluefin tuna.
CzechFormálně Rada musí čekat na předložení stanoviska Evropského parlamentu, přestože k němu při rozhodování nemusí přihlížet.
The Council has a formal obligation to await submission of the European Parliament's opinion, although it does not have to refer to it in its decision.
CzechBudu tam na tebe čekat.“
CzechMusíte na to čekat?
CzechPodle definice může pilotní program začít na experimentálním základě a není přitom nutné čekat na to, až budou všechny podmínky předem určeny.
By definition, a pilot scheme can start on an experimental basis and without necessarily waiting for all the conditions to be predefined.