"říct" English translation

CS

"říct" in English

CS říct
volume_up
{verb}

To, co se vám chystám říct, teda aspoň některé z věcí, které se chystám říct, mohou vyvolat polemiku.
What I'm about to say, at least some of what I'm about to say, will cause controversy.
Cítila jsem pokušení mu říct – ale odolala jsem – cítila jsem pokušení říct: „A víš ty co?
And I felt like saying to him -- but I didn't say it -- I felt like saying, "You know what?
Tím nechci říct, že by zdroje uhlovodíku v této zemi nebyly důležité.
That is not to say that the country's hydrocarbon resources are not important.
Dokážete mi říct, zda jsou psány směrem zprava doleva nebo zleva doprava?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Můžeme říct, že obyvatelstvo sdílí skutečný zápal a vášeň.
We can tell that there is a real fervour and passion amongst the population.
. ~~~ Chci vám říct něco o ekonomice chování.
More generally, I want to tell you something about behavioral economics.

Context sentences for "říct" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNemůžeme všechno hodit do jednoho pytle a říct: "jsou to všechno jedovaté látky".
We cannot take a catch-all approach, saying 'These are all poisonous substances'.
CzechAle teď vážně, tenhle problém s anonymitou -- Chci říct, uvedl jste tu příklad.
But seriously, this issue on anonymity is -- I mean, you made the case there.
CzechTo, co říkám o Alzheimerovi, bych mohl říct o rakovině, která rozvrací celé rodiny.
What I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
CzechMusíme jasně říct, že to nemá pomoci chudým lidem, je to však v našem zájmu.
We must be clear that it is not to help the poor people, but in our own interest.
CzechPane předsedající, na závěr chci říct, že se mi zdá, že by to bylo rozumnější.
Mr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
CzechChci říct, když jsou ty věci na Googlu, proč byste si je měli cpát do hlavy?
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
CzechMůžete nám je vysvětlit a říct, jestli je nepředurčila nějaká událost ve vašem životě?
I mean there's like -- there's a method that can be deployed for various things.
CzechA co se dá říct o členských státech, které odmítají podpořit Goldstonovu zprávu?
And what can be said of the Member States that refuse to endorse the Goldstone report?
CzechNechceme prodloužení konečné lhůty na rok 2013, to je třeba zcela jasně říct.
We do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.
CzechNakonec chci říct, že zde v Parlamentu často zdůrazňujeme, že nejdůležitější je člověk.
Finally, we very often emphasise in Parliament that people are the most important.
CzechV technologické oblasti je třeba říct, že technologie elektromobilů již existuje.
As far as technology goes, electric vehicle technology already exists.
CzechMůžu vám říct, že v některých případech převyšuje přidělená částka skutečné útraty.
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
CzechZatřetí bych chtěla říct, že jsme se pokusili prohloubit rozhovory s Tureckem.
The third point I wish to make: we have tried to deepen and broaden the debate with Turkey.
CzechBohužel vám teď nemohu říct konkrétní datum, protože jsem tuto otázku neočekával.
I am afraid that I cannot give you a concrete date now as I was not expecting this question.
CzechMohl jste nám říct, že věci před summitem začaly být poněkud nejisté.
You could have told us that things were going to be a bit shaky before this summit.
CzechZávěrem chci říct, že budu hlasovat pro společný Dům evropských dějin.
Finally, I will be voting in favour of the shared House of European History.
CzechMise EULEX může být prospěšná Evropské unii, ale lze totéž říct o Kosovu?
EULEX might be beneficial to the European Union, but could this also be said of Kosovo?
Czech(smích) (potlesk) Chci říct, myslím si, že jsme počítače zaneřádili spoustou blbostí.
(Laughter) (Applause) Like I think we really put up with a lot of crap with our computers.
CzechNa závěr bych chtěla říct, že schválení Lisabonské smlouvy nám dává nové možnosti.
Let me conclude by saying that approval of the Lisbon Treaty will give us a few more chances.
Czech(Potlesk) PM: A také bychom měli říct, že s vámi pracuje pro noviny.
(Applause) PM: And we should point out that he works with you as well at the paper.