"aby" English translation

CS

"aby" in English

volume_up
aby {conj.}

CS aby
volume_up
{conjunction}

aby (also: )
volume_up
to {conj.}
Žádám spotřebitele, aby aktivně přispívali k úspěšnému provádění tohoto sběru.
I appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
Vyzývám Radu, aby co nejrychleji otevřela všechny zbývající kapitoly jednání.
I appeal to the Council to open all the negotiating chapters as quickly as possible.
Apeluji na Radu ministrů, aby se řídila politikou Evropského parlamentu.
I appeal to the Council of Ministers to follow the European Parliament's policy.
aby (also: jenž, tak, že)
volume_up
that {conj.}
Postarejte se o to, aby byl trh s energií transparentní a aby bylo možné jej monitorovat.
Ensure that the energy market is both transparent and capable of being monitored.
My, Zelení, požadujeme, aby bylo spolufinancování EU přebudováno tak, aby bylo ekologické.
We Greens request that EU Cofinancing be redesigned to be environmentally friendly.
Je důležité, aby na sebe instituce vzájemně působily, aby rozšířily svůj rozsah působnosti.
It is important that institutions should interact for broadening their range.
aby (also: proto, takže, tudíž)
volume_up
so {conj.}
Trvají na zapojení do těchto procesů, aby byla zaručena transparentnost.
They insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
Potřebujeme celý proces zjednodušit, aby občané mohli stížnosti podávat snadněji.
We need more simplification so that it is easier for citizens to make a complaint.
Držíme našim slovinským přátelům palce, aby bylo jejich předsednictví úspěšné.
We are cheering on our Slovenian friends, so that they have a successful Presidency.
aby (also: takže)
volume_up
so that {conj.}
Trvají na zapojení do těchto procesů, aby byla zaručena transparentnost.
They insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
Ať tak učiní aspoň nyní, aby se již tyto nezákonné praktiky nikdy neopakovaly.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
Naléhavě žádám Radu, aby tuto směrnici schválila, aby byla přijata v prvním čtení.
I urge the Council to approve this directive this month so that it will pass at first reading.
aby
volume_up
so as {conj.}
Trvají na zapojení do těchto procesů, aby byla zaručena transparentnost.
They insist on involvement in these processes so that to guarantee transparency.
Ať tak učiní aspoň nyní, aby se již tyto nezákonné praktiky nikdy neopakovaly.
Let them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
Naléhavě žádám Radu, aby tuto směrnici schválila, aby byla přijata v prvním čtení.
I urge the Council to approve this directive this month so that it will pass at first reading.
Zvyšují svoji výrobu, aby pokryli poptávku nelegálního obchodu a aby zvýšili svoje zisky.
They are increasing their production in order to meet illicit trade demand and in order to increase their profits.
Aby spotřebitelé byli schopní obhajovat svá práva, potřebují přesné informace.
Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Evropský parlament musí tuto volbu schválit, aby byla platná.
The European Parliament has to approve the selection in order for it to be valid.

Context sentences for "aby" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
Today we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
CzechAle mnohem důležitější je, že každý musí příběh vytvářet, aby dával světu smysl.
But more important is everybody has to make a story to make sense of the world.
CzechTouto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.
With this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
CzechKomise bude muset zajistit, aby tato podpora nebyla použita k uzavírání provozů.
The Commission will have to ensure that the aid is not linked to site closures.
CzechNejprve předesílám, že nám jakožto Komisi záleží na tom, aby EEAS byla úspěšná.
First of all, we, as the Commission, are committed to making the EEAS a success.
CzechJe důležité, aby se vědělo, že se jedná o jednomyslné rozhodnutí členských států.
It is important to know that this was a unanimous decision by the Member States.
CzechSchvaluji přání vyjádřené ve zprávě, aby byly posíleny vnitrostátní parlamenty.
I endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
CzechProto potřebujeme, aby se v členských státech prováděl Akt o drobném podnikání.
We therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
CzechZ tohoto důvodu Rada prostě není kompetentní k tomu, aby tuto otázku zodpověděla.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
CzechJsem si dobře vědoma jejího odhodlání a vím, že si přeje, aby tento návrh uspěl.
I am well aware of her commitment and her desire to make this proposal succeed.
CzechJe prostě nepřijatelné, aby ženy v EU vydělávaly v průměru o 15 % méně než muži.
It is simply unacceptable that women in the EU earn on average 15% less than men.
CzechProto doporučuji, aby sněmovna hlasovala pro tento vynikající kompromisní návrh.
I therefore recommend that the House vote in favour of this excellent compromise.
CzechProto nemůžeme dovolit, aby se údaje předávaly hromadně bez jakýchkoliv omezení.
That is why we cannot allow the mass transmission of data without restrictions.
CzechAby však byly priority Unie věrohodné, je třeba odpovídajících finančních zdrojů.
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
CzechA po tom člověku pak chceme, aby vyhodnotil řadu věcí, mezi nimiž je lechtivost.
And then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
CzechTaké žádáme opoziční síly, aby přijaly zodpovědný přístup a respektovaly volby.
We also ask the opposition forces to behave responsibly and respect the election.
CzechOtázkou je, co dělá Evropa pro to, aby ochránila svou autoritu, zákony a občany?
The question is, what is Europe doing to protect its authority, laws and citizens?
CzechProč má Evropa odpovědnost a potenciál k tomu, aby se v těchto věcech angažovala?
Why does Europe have the responsibility and potential to become involved in this?
CzechV některých zemích jsou v ulicích vojáci, aby ochránili to, co z potravin zůstalo.
In some countries troops are on the streets to protect what is left of the food.
CzechVšiml jsem si také, že zde dnes s námi není, aby čelil nějakým záludným otázkám.
And I noticed, he's not exactly around here today to face any tough questions.