"armáda" English translation


Did you mean: armada
CS

"armáda" in English

EN

CS armáda
volume_up
{feminine}

armáda (also: vojsko)
volume_up
army {noun}
Saakašviliho armáda zaútočila jako první a zahájila globální konflikt.
Shakashvili's army attacked and so triggered the global conflict.
Venku čeká armáda lobbistů a všichni se snaží ze svého oboru udělat zvláštní případ.
Out there is an army of lobbyists, all making special cases for their industry.
V Barmě armáda pacifikuje regiony obývané etnickými menšinami.
In Burma the army is pacifying regions inhabited by ethnic minorities.
armáda (also: donucení, efekt, násilí, nátlak)
volume_up
force {noun}
Je známo, že afghánská armáda a policejní složky jsou v těžké finanční situaci.
It is well known that the Afghan Army and police force are in a difficult financial situation.
Armáda se nedokázala ubránit a tak jediným, kdo chrání civilní obyvatelstvo, jsou příslušníci mírové mise Organizace spojených národů MONUC.
The latter proved unable to resist, leaving only MONUC, the United Nations peacekeeping force, to protect the civilian population.
A není zřejmé, že armáda a ozbrojené síly budou mít nadále moc, nebo že ji budou kontrolovat?
And is it not evident, that the army and the armed forces will keep a tight hold on or control power?

Context sentences for "armáda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechA to všechno proto, že turecká armáda zdá se na Kypru diktovala tureckou politiku.
And all this because the Turkish military seem to dictate Turkish policy on Cyprus.
CzechArmáda navíc vydala rozkazy zakazující západním Indiánům opustit rezervace.
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations.
CzechStrana Sinn Féin, Irská republikánská armáda (IRA) nyní mají posty ve vládě Severního Irska.
Sinn Féin/IRA now hold posts in the government of Northern Ireland.
CzechJe zjevné, že pokud je nyní u moci armáda, tak lže a nesmíme věřit jejím slovům.
It is obvious that now that the military are in power, they are lying and must not be taken at their word.
CzechArmáda je faktorem stability, ale také překážkou demokracie.
The military is both a stability factor and an impediment to democracy.
CzechV těchto zemích byla stále přítomna armáda a vedlo to ke zhoršení situace.
There has always been a military presence there, and it has made the present situation worse rather than better.
CzechExistuje-li něco, čeho mají už dost, pak je to armáda.
If there is anything they have too much of, it is the military.
CzechArmáda shromažďuje zbraně a s depresí to ani nehne.
Military collect weapons, and depression stays intact.
CzechPřed rokem americká armáda tyto roboty neměla.
So one year ago, the US military didn't have these robots.
CzechAmerická armáda investovala 1.5 miliard dolarů -- tehdejších dolarů -- do vývoje zaměřovače Norden.
And the U.S. military spends 1.5 billion dollars -- billion dollars in 1940 dollars -- developing the Norden bombsight.
CzechProto armáda využívá ochuzený uran.
That is why depleted uranium has been used by the military.
CzechČtyřiadvacet hodin po prezidentově smrti bylo oznámeno, že moc v Guineji převzala armáda a přerušila platnost ústavy.
Twenty-four hours after the President's death was announced, the military seized power in Guinea and suspended the constitution.
CzechV nedávných měsících si tuto skutečnost uvědomili - mimo jiné - i prezident Obama, britská vláda a německá armáda.
In recent months, this reality has begun to dawn on - among others - President Obama, the British Government and the German military.
CzechNa výsledky jsme byli velmi hrdí, protože po 24 letech odevzdala armáda moc do rukou lidu, a to byl velký úspěch.
We were very proud of the results, because the great success was that after 24 years the military was handing over power to the people.
CzechNeexistuje žádná armáda EU, pane Ryane.
CzechZajímalo mě, co může pro Parlament představovat takovou hrozbu, že zde musela být umístěna taková armáda přepadových policejních jednotek.
I wondered what could be posing such a threat to Parliament that such an armada of riot police should be deployed.
CzechJe velmi, velmi smutné, že naše zahraniční služby, OSN, armáda v těchto zemích nemají jen malou představu o tom, co se děje.
Very, very sadly, our foreign services, the United Nations, the military in these countries have very little idea of what's going on.
CzechArmáda stojí 380 miliard.
CzechPovstalecká armáda na druhé straně využila nespočet civilistů jako lidských štítů a ty, kdo se pokoušeli prchnout, na místě střílela.
On the other hand, the rebel forces used numerous civilians as human shields, with those who tried to escape the conflict zone being shot on the spot.
CzechPřečetli jsme si tento plán a považujeme ho za pevně kontrolovaný, pomalý přechod směrem k civilní vládě, ve které hraje armáda stále dominantní úlohu.
We read this road map as a tightly controlled, slow transition towards a civilian government where the military still plays a dominant role.