"cesta" English translation

CS

"cesta" in English

CS cesta
volume_up
{feminine}

cesta (also: dráha, metoda, ohled, postup)
volume_up
way {noun}
To je cesta vstříc rozvoji a to je cesta ke snížení chudoby.
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
Existovala ještě jiná cesta, kterou si ale irská vláda nevybrala.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
Řekl jste, že Geithnerova cesta je cesta špatná a vede do pekel.
You said that Geithner's way is the wrong way and leads to hell.
cesta (also: chvíle, doba, epocha, lhůta)
volume_up
time {noun}
Současně si nemyslím, že by za dnešního stavu byla cesta baronky Ashtonové dostačující.
At the same time, I do not think that a trip by Baroness Ashton is sufficient as things stand today.
Severozápadní cesta je ideálním způsobem, jak ušetřit čas, peníze a pohonné hmoty a prospět životnímu prostředí.
The Northwest Passage is an ideal way to save time, money and fuel and benefit the environment.
Tato cesta povede v době, kdy není dostatek alternativních zdrojů, ke skokům v cenách elektrické energie.
That route, at a time when there is a lack of alternative sources, will lead to jumps in electricity prices.
Neboť cesta k Bohu - stejně jako cesta od Boha - je u každého člověka jiná a jedinečná.
The path to God - and also the path from God - is different and unique for each individual.
Tato cesta vede k vytvoření evropských dluhopisů a daně z finančních transakcí.
This path leads to the creation of Eurobonds and a tax on financial transactions.
Jediná cesta Guineje k prosperitě je prostřednictvím demokratické civilní vlády.
Guinea's only path to prosperity is through democratic, civilian government.
cesta (also: silnice)
volume_up
road {noun}
Neexistuje návrat zpátky; jedinou cestou do budoucnosti je cesta do Evropské unie.
There is no turning back; the only road to the future is the road to the European Union.
Cesta, kterou musíme urazit, není jen dlouhá, ale nesmírně dlouhá.
The road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.
Jedna cesta vede ke zpomalení integrace Evropy, možná rozpadu.
One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
cesta (also: cestování, čas)
volume_up
travel {noun}
Do té doby však zbývá ještě dlouhá cesta a doufám, že Čína rozhodně po této cestě kráčí.
However, until then, there is still a long road to travel, and I hope that China resolutely follows that road.
Cesta, kterou musíme urazit, není jen dlouhá, ale nesmírně dlouhá.
The road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.
Letecké společnosti, letištní služby pro zákazníky a informace musí být pro cestující, jejichž cesta byla narušena, lépe dostupné.
Airlines, airport customer services and information need to be more accessible to passengers whose travel has been disrupted.
cesta (also: běh, chod, dráha, kurs)
volume_up
course {noun}
Existuje samozřejmě i střední cesta.
There is, of course, an intermediate position.
Toto je, přirozeně, také cesta do budoucnosti.
This is the future too, of course.
Cesta, kterou se musíme vydat, zahrnuje novou pozornost vůči světu práce spolu s výukou osobních dovedností, respektive takzvaný "znalostní trojúhelník".
The course to follow entails renewed attention to the world of work together with the learning of personal skills, or rather the so-called 'knowledge triangle'.
To je dobrá cesta vedoucí k posílení společenství, nikoli národnostního přístupu.
This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.
Tento přístup nemusí být špatný, ale cesta k dosažení cílů vede jinudy.
That may not be the wrong approach, but the way to achieve our aim is a different one.
Co znamená cesta, kterou jsme tu nastoupili?
What does the approach taken here mean?
cesta (also: jízda)
Prohlásil jste rovněž, že cesta je stejně důležitá jako cíl.
You also said that the journey is as important as the destination.
A věřím, že ta cesta je metaforou všech našich cest.
And the journey, I believe, is a metaphor for all of our journeys.
Dosažení dohody s Radou byla dlouhá a složitá cesta.
Achieving agreement in the Council has been a long and tortuous journey.
cesta (also: linka, silniční tah)
volume_up
route {noun}
Toto je cesta s názvem Dike Route (Hrázová cesta) na Pywiack Dome, v Yosemitské vrchovině.
This is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Tato politika by sice neměla být vnímána jako přímá cesta ke členství v EU.
True, the ENP is not to be seen as a direct route to EU membership.
Proto nebylo vždy jasné, zda je tato cesta opravdu tou pravou, kterou bychom se měli ubírat.
It therefore was not always clear whether this route really was the right one to choose.
cesta
volume_up
via {noun}
Naše cesta vede přímo do systému evropských dozorčích orgánů prostřednictvím vedoucího orgánu dohledu.
Our path leads straight into a system of European supervisory authorities via the lead supervisor.
Dopravní vodní cesta Rýn-Mohan-Dunaj, která spojuje Severní moře přístavem Rotterdam s Černým mořem přístavem Constanţa se může stát páteří Evropy.
The Rhine-Main-Danube transport waterway, which links the North Sea, via the port of Rotterdam, and the Black Sea, via the port of Constanţa, can become the backbone of Europe.
Hlasovala jsem pro zprávu, abych řekla ne divokému prodeji prostřednictvím internetu, což je hlavní cesta, kterou se tyto jedy dostávají na farmaceutický trh Evropské unie.
I voted for the report to say No to cowboy sales via the Internet, the preferred channel for placing these poisons on to the European Union pharmaceutical market.
cesta (also: vypnutí, výlet, úlet)
volume_up
trip {noun}
Moje první zahraniční cesta jako první dáma.
This is my first trip, my first foreign trip as a first lady.
Současně si nemyslím, že by za dnešního stavu byla cesta baronky Ashtonové dostačující.
At the same time, I do not think that a trip by Baroness Ashton is sufficient as things stand today.
A víte, ta cesta, těch 1 000 km, vydělala dostatek peněz na 6 000 operací šedého zákalu.
And you know what, that trip, that thousand kilometers, it raised enough money for 6,000 cataract eye operations.
cesta (also: běh, chod, fofr, hejno)
volume_up
run {noun}
Cesta z Rumunska do Evropy vede přes Temešvár (Timişoaru).
The road from Romania to Europe runs through Temesvár (Timişoara).
This is not the way to run Europe.
Uvědomuji si, že kolo jednání WTO v Dohá a cesta dvoustranného přidružení probíhají zcela souběžně a příklady Mexika a Chile to plně potvrzují.
I realise that the WTO Doha Round and the path of the bilateral association run absolutely in parallel, and the examples of Mexico and Chile fully demonstrate that.
cesta (also: pěšina, stezka, stopa)
volume_up
trail {noun}
Takže mne napadla myšlenka, co takhle dát dohromady trasu, cestu -- jako byla hedvábná cesta nebo apalačská cesta -- která by sledovala stopy Abrahama.
So the idea came to me of what about inspiring a path, a route -- think the silk route, think the Appalachian trail -- that followed in the footsteps of Abraham.
cesta (also: dráha, pěšina, stezka)
cesta (also: dlouhá cesta, let, plavba)
volume_up
voyage {noun}
Těm zbývá pouze hrůzostrašná cesta.
For them there only remains the nightmare voyage.
Marcel Proust řekl, "Skutečná cesta objevu nespočívá ani tak v hledání nových krajin, jako v tom, mít nové oči."
Marcel Proust said, "The true voyage of discovery is not so much in seeking new landscapes as in having new eyes."
cesta (also: ulička)
volume_up
alley {noun}
cesta (also: hať, násep, silnice, navigace)

Context sentences for "cesta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTakže cesta tam a zpět přijde v důsledku tohoto právního předpisu na 300 EUR.
Therefore, a roundtrip will incur a fee of EUR 300 as a result of this legislation.
CzechRazvojni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Slovenija
Razvojni center Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, Slovenija
CzechSlovensko Zavarovalno Zdruzenje Slovenian Insurance Association Zelezna cesta 14 P.O.
Slovensko Zavarovalno Zdruzenje Slovenian Insurance Association Zelezna cesta 14 P.O.
CzechPři podrobné analýze našich zájmů zjistíme, že existuje jen cesta vpřed.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
CzechOtvírá se tím cesta ke společné bezpečné, mírové budoucnosti a novým partnerstvím.
And that opens a shared future of security, peace and new partnerships.
CzechSlovenská Kancelária poist'ovatel'ov Trnavská cesta 82 SK - 826 58 Bratislava 29 Tel
Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov Trnavská cesta 82 SK - 826 58 Bratislava 29 Tel.:
CzechToto je cesta Naked Edge (Nahá hrana), v kaňonu El Dorado u Boulderu.
This is a climb called the Naked Edge, in El Dorado Canyon, outside of Boulder.
CzechOna odpověděla, že ta cesta byla zajímavá. ~~~ Když byla ve škole, byla opravdu beznadějná.
And she said it was interesting; when she was at school, she was really hopeless.
CzechJednoduše to je rozhodnutí, že zítřek může být lepší než dnešek a cesta za touto myšlenkou.
In short, it's deciding that tomorrow can better than today and going after that.
CzechNení žádná cesta zpět, není možný návrat, nemůžeme zvrátit dějiny.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
CzechTo je pravá cesta, jak změnit situaci v Bělorusku, nikoliv nezbytně naše usnesení.
This is the real channel to changing the situation in Belarus, not necessarily our resolutions.
CzechNaše cesta za tímto cílem nás zavedla na trhy, statky i k poličkám na koření.
(Laughter) Well, the answer's yes, and I'm going to show you how.
CzechPopírání je snadná cesta, ale já jsem nevstoupila do politiky, abych bojovala za snadné cesty.
Denial is the easy option, but I did not go into politics to fight for easy options.
CzechNebudeme trvat na tom, že existuje jen jediná cesta a že tou cestou jsou obnovitelné energie.
We will not insist that there is only one perspective and that is renewable energies.
CzechTato cesta je však drahá a ne všechny země náklady s ní spojené hradí.
This method is expensive, though, and not all countries refund the cost.
CzechZmiňuji se o tom, protože to byla v uplynulých týdnech typická cesta mnoha Irů.
I raise this because it is typical of the many journeys undertaken by Irish people in recent weeks.
CzechKudy vede cesta k řešení hospodářských důsledků stárnutí obyvatelstva?
How do we solve the economic effects of the ageing of the population?
CzechV tom se naše cesty rozcházejí a žádná zlatá střední cesta zde není možná.
This is where our paths diverge - no middle ground is possible.
CzechTento proces se často nazývá cesta, která vede ke konverzi nebo k obchodnímu cíli.
You might find, for example, that these images help customers convert by reminding them of your brand.
CzechLeninova cesta byla cestou apatie, ale výsledky byly úplně stejné.
Lenin's was that of indifference, but the results were just the same.