"chod" English translation


Did you mean: chodit
CS

"chod" in English

CS chod
volume_up
{masculine}

chod (also: běhání)
Dnešní mobilita je důležitá pro chod evropské společnosti.
Nowadays mobility is essential to the running of European society.
Přístup k financím je pro založení a chod podniku zcela zásadní.
Access to finance is crucial for setting up and running a business.
Pane předsedající, zdanění má zcela zásadní význam pro chod zemí - a jsem přesvědčen, že s tím by souhlasila většina občanů.
Mr President, taxation is absolutely vital for the running of countries - I think most citizens would agree with that.
chod (also: běh, cesta, fofr, hejno)
volume_up
run {noun}
Dnešní mobilita je důležitá pro chod evropské společnosti.
Nowadays mobility is essential to the running of European society.
Zrovna v minulém roce jsem se setkala s malým pracovním týmem, který zajišťuje chod střediska SOLVIT ve Spojeném království.
Just last year, I met with the small-staffed team who run the SOLVIT centre in the United Kingdom.
Přístup k financím je pro založení a chod podniku zcela zásadní.
Access to finance is crucial for setting up and running a business.
chod (also: akce, boj, děj, jednání)
volume_up
action {noun}
Evropské regulační orgány budou dohlížet na chod ratingových agentur a budou podnikat opatření k vymáhání, bude-li to třeba.
European regulators will supervise the conduct of credit-rating agencies and take enforcement action where necessary.
Jejich vnitřní chod a organizace a jejich politická činnost musí vycházet z jejich vlastních politických rozhodnutí a nesmí být omezeny zvenčí.
Their internal operation and organisation and their political action must depend on their own political choices, without external restrictions.
chod (also: běh, cesta, dráha, kurs)
volume_up
course {noun}
Věřili, že pokud dokážou postavit létající stroj, změní tak chod světa.
They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world.
Čekáme na hlavní chod, kterým bude mír a stabilita v regionu a dlouhodobá strategie Evropské unie v této oblasti Kavkazu.
We are waiting for the main course which will be peace and stability in the region, and the European Union's long-term strategy in this region of the Caucasus.
V průběhu postupu budeme mít možnost zlepšovat jeho chod prostřednictvím pozměňovacích návrhů a - jak o tom hovořil pan Häusling - postoupit pravomoci.
In the course of this procedure, we will have the opportunity to improve the motion by means of amendments and, as Mr Häusling suggested, to cede powers.
chod (also: běh, postup, průběh, vývoj)
Za třetí, snížit nejrůznější transakční náklady, které zbrzďují hladký chod evropského hospodářství.
Third, a reduction in various transaction costs which are hindering the brisk functioning of the European economy.
Měnový dialog je významný nejen z hlediska demokracie, ale také s ohledem na vlastní fungování a chod Evropské centrální banky.
In terms of democracy, the monetary dialogue is an important element, but also with regard to the very functioning and running of the European Central Bank.
chod (also: jídlo, miska, mísa, nádoba)
volume_up
dish {noun}
S hodnotami a právními předpisy EU nelze nakládat jako s ochutnávkovým menu - tento chod si dáme, ale tamten nechceme.
The values and laws of the EU cannot be treated like an à la carte menu - we will take this dish, but not that one.
chod (also: pohyb)
volume_up
motion {noun}
V průběhu postupu budeme mít možnost zlepšovat jeho chod prostřednictvím pozměňovacích návrhů a - jak o tom hovořil pan Häusling - postoupit pravomoci.
In the course of this procedure, we will have the opportunity to improve the motion by means of amendments and, as Mr Häusling suggested, to cede powers.

Context sentences for "chod" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechCožpak není možné spletitý chod tohoto úřadu zjednodušit?
Is it not possible to limit the almost Byzantine way in which this office functions?
CzechPrvním z nich jsou údaje o systémových interakcích, jež jsou klíčové pro správný chod služby Origin.
The first type is system interaction data essential to the continued operation of Origin.
CzechKrása je přírodní způsob jak na dálku ovlivnit chod věcí, tak řečeno.
Beauty is nature's way of acting at a distance, so to speak.
CzechPan Amado řekl: "Nehovořil jsem o tom, abych nenarušil hladký chod evropských institucí."
Mr Amado said: 'I did not talk about it so as not to disrupt the serenity of the European institutions'.
CzechOdtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (hlasování)
Wheeled agricultural or forestry tractors: coupling device and reverse (codified version) (vote)
CzechNapříklad v Polsku došlo ke zvýšení DPH, což znamená, že náklady na chod domácnosti se zvedly.
In Poland, for example, there has been an increase in VAT which means that the cost of family maintenance has gone up.
CzechA ti, kteří se starají o chod těchto životů, jsou ženy.
And the ones who are keeping that life are women.
CzechJménem svým i jménem výboru mohu slíbit, že budu sledovat spuštění i následný chod programu.
I can promise on behalf of both the committee and myself that I will monitor the launch and subsequent operation of the programme.
CzechV této souvislosti mi dělá starosti to, že v důsledku této služby budou mít velké členské státy na chod věcí ještě větší vliv.
What worries me about this is that the large Member States will have an even greater say in affairs as a result of this service.
CzechPokud počet členů Unie přesáhne 30, její chod v souladu se základními principy Smluv (viz kapitola 4: „Jak Evropská unie funguje?
The ability of the Union to function in accordance with the fundamental principles of the Treaties (see Chapter 4: ‘How does the EU work?’)
CzechA tady vidíte, máme strukturu srdeční chlopně, do které jsme vyseli buňky a pak jsme ji uvedli v chod.
This is actually a heart valve that we've engineered, and you can see here, we have the structure of the heart valve and we've seeded that with cells, and then we exercise it.
CzechJak dobře víte, úplný zákaz letů v posledních několika dnech postihl také náš Parlament, nebo spíše chod plenárních zasedání.
As you are well aware, the complete ban on flights over the last few days has also affected our Parliament, or rather the operation of its plenary sessions.
CzechDlouhodobá metoda by tedy měla napravit mechanismus spravující chod hospodářství tím, že opustí dogmata takzvaného volného trhu.
The long-term method should, therefore, correct the mechanism governing the operation of the economy by breaking with the dogmas of the so-called free market.
CzechVím, že jak předseda Van Rompuy, tak vysoká představitelka a místopředsedkyně baronka Ashtonová touží začít uvádět Lisabonskou smlouvu v chod.
I know that both President Van Rompuy and High Representative Vice-President Baroness Ashton are eager to start putting the Lisbon Treaty to work.
CzechPochodem v chod...
CzechProvozuje Monitorovací a informační středisko, které má na starosti chod Mechanismu civilní ochrany EU a je v provozu 24 hodin denně.
It operates the Monitoring and Information Centre (MIC), which is the operational heart of the EU Civil Protection Mechanism and is accessible 24 hours a day.
CzechMohu jim dát oporu v jejich životech, nořící se statečně do každé vlny, klidný a stabilní chod motoru, drtivý obzor který nic nezaručuje?
Can I give them a bow in their lives, dipping bravely into each wave, the unperturbed and steady beat of the engine, the vast horizon that guarantees nothing?
CzechV Radě Evropské unie (neoficiálně se jí také říká Rada EU) se setkávají ministři členských států EU a přijímají právní předpisy a koordinují chod jednotlivých politik.
Also informally known as the EU Council, this is where national ministers from each EU country meet to adopt laws and coordinate policies.
CzechLisabonská smlouva uznává význam veřejných služeb pro sociální a regionální soudržnost – doprava, školství či zdravotnictví jsou pro chod naší společnosti nepostradatelné.
The Treaty of Lisbon recognises the role public services play in social and regional cohesion – transport, schooling, health care all keep us going.
CzechNerušený chod "volného trhu", liberalizace trhů a kapitalistická restrukturalizace tvoří jádro opatření navrhovaných ve zprávě Evropského parlamentu.
The unimpeded operation of the 'free market', the liberalisation of markets and capitalist restructurings form the core of the measures proposed in the European Parliament report.