"desky" English translation

CS

"desky" in English

EN
CS

desky {only plural}

volume_up

Context sentences for "desky" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechSkleněné desky řízené počítačem obsahují 5000 let lidské představivosti.
And all throughout the library are different objects, different spaces.
Czech(smích) Správně, to jsou LP desky, které jsme už nahradili.
(Laughter) OK, so these are LP records and they've been replaced, right?
CzechMezi těmito papíry byly také desky nadepsané "FINFISHER."
Among those papers, was this binder entitled "FINFISHER."
CzechPokud ani teď počítač nelze spustit, je možné, že u vaší základní desky, procesoru, paměti nebo grafické karty vznikl problém.
If your computer still doesn't start, your motherboard, processor, memory, or graphics card may have developed a problem.
CzechTyto desky jsou plné čísel.
These clipboards are filled with numbers.
CzechLití základové desky muselo probíhat po částech, přičemž do jednotlivých segmentů bylo nezbytné lít beton nepřetržitě.
The casting of the foundation plate needed to be carried out in segments. For each segment, the concrete had to be poured continuously.
CzechNa této hračce s obvodem, jsou neurony houbovitého tělesa symbolizovány svislou plošinou s modrými diodami ve středu desky.
In this electronic toy circuit, the mushroom body neurons are symbolized by the vertical bank of blue LEDs in the center of the board.
CzechTakže vezměte dvě kamenné desky, a vyryjte na ně: na jednu "Problémy jsou řešitelné." a na druhou "Problémy jsou nevyhnutelné."
So take two stone tablets, and carve on them. ~~~ On one of them, carve: "Problems are soluble." ~~~ And on the other one carve: "Problems are inevitable."
CzechA tak Sudhir - kluk z předměstí, který nikdy vlastně nebyl v ghetu - vzal si svoje desky s dotazníky, šel do té bytové výstavby.
So Sudhir -- the suburban boy who had never really been in the inner city -- dutifully took his clipboard and, you know, walked down to this housing project.
CzechOn vymyslel experiment za použití kovové desky pokryté pískem, po níž přejel smyčcem, aby vytvořil Chladniho vzory, které můžete vidět zde vpravo.
He created an experiment using a metal plate, covering it with sand and then bowing it to create the Chladni patterns that you see here on the right.
CzechKč] tohoto materiálu se vyrábí každý rok, ve všem možném, od stavebních materiálů přes surfovací prkna, kelímky na kávu až po stolní desky.
20 billion dollars of this material is produced every year, in everything from building materials to surfboards to coffee cups to table tops.
CzechByl na něj takovej pohled, - a ty desky mu pravděpodobně zachránily život, protože jim došlo, že by je žádný rival z jiného gangu nešel postřílet s deskami.
He was such a freak -- and that clipboard probably saved his life, because they figured no other rival gang member would be coming up to shoot at them with a clipboard.
CzechPokud jste v počítači provedli podstatnou změnu hardwaru, například výměnu pevného disku nebo základní desky, budete muset kontaktovat podporu a aktivovat Windows telefonem.
If you made substantial hardware changes to your PC, such as replacing your hard drive or motherboard, you need to contact support to activate Windows by phone.