"dobře" English translation

CS

"dobře" in English

CS dobře
volume_up
{adverb}

dobře (also: inu, no, nu, nuže)
volume_up
well {adv.}
Jak dobře víme, našim zájmům nejvíce prospěje, když budeme vystupovat jednotně.
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Tato politika neslouží dobře lidem Evropy; neslouží dobře ani zemědělcům v Británii.
It is not serving the people of Europe well; it is not serving the farmers of Britain well.
Interinstitucionální spolupráce dobře fungovala a přinesla dobré výsledky.
The interinstitutional cooperation worked well and produced good results.
dobře (also: správně, výborně)
volume_up
good {adv.}
Interinstitucionální spolupráce dobře fungovala a přinesla dobré výsledky.
The interinstitutional cooperation worked well and produced good results.
Jsou dobré pro Španělsko a co je dobré pro Španělsko, je dobré také pro Evropu.
They are good for Spain and what is good for Spain is also good for Europe.
Hospodářská soutěž a otevřenost jsou v dobře organizovaném trhu vždy dobré.
Competition and openness are always good in a well-organised market.
dobře (also: fajn, pěkně, skvěle, výborně)
volume_up
fine {adv.}
Bylo to jako svatba - slavnost, dobré jídlo, nádherný ceremoniál, skvělá hudba,
It was like a wedding - celebratory, fine food, a wonderful ceremony, great music,
Pro Francouze to je dobré, protože ve Francii to je dlouhá doba, jak víte.
For a French person that is fine, because in France that is a long time, as you know.
Pěkná slova a prohlášení dobré vůle nestačí.
Fine words and declarations of good intentions are not enough.
dobře (also: fajn)
volume_up
okay {adv.}
Dobře, některé pohyby rostlin jsou dobře známé.
Okay, some of the movements of the plants are very well-known.
Takže jsem se zeptal sám sebe: Dobře, jsou tyto změny, které činíme klíčové pro kreativitu?
So I asked myself: Okay, is this a model for creation, this adaptation that we do?
V obou případech, byli operováni a operace dopadly dobře.
In both cases, they had their operations and they did okay.
dobře (also: správně, v pořádku)
Ale dobře, tento ústupek Francii a Itálii je naštěstí jen symbolický.
But, all right, this concession to France and Italy is fortunately merely symbolic.
Steven Strogatz: Dobře, takže z toho si můžete udělat představu, co se stalo.
Steven Strogatz: All right, so that already gives you a hint of what happened.
Dobře, ti kteří zvedli své ruce, později zbytek publika, si běžte s nimi popovídat, dobře?
OK, those people who raised their hands, afterwards, the rest of the audience, go talk to them, all right?
Trh zde rozhodně nefunguje dobře, jak na to Komise správně poukazuje.
There is certainly a market malfunction, as the Commission rightly points out.
Paní komisařko Kroesová, přislíbila jste šetření, a to je dobře.
Commissioner Kroes, you have rightly promised an investigation.
Životní prostředí je jedním z hlavních bodů na pořadu jednání, a to je dobře.
The environment is at the top of the agenda, and rightly so.
dobře
Vše bylo činěno dobře, zásadní změny nejsou potřebné.
The job was well done and there is no need for fundamental changes.
Evropský parlament by měl být pyšný na dobře vykonanou práci.
The European Parliament should be proud of a job well done.
Blahopřeji zpravodajce a Johnu Bowisovi k dobře odvedené práci.
I congratulate the rapporteur and John Bowis for a job well done.
dobře (also: v pořádku)
Dobře, podívejme se tedy na Írán.
Alright, lets turn to Iran.
To pro nás znamená skutečný problém, protože lidé uvidí mechanismy určené na záchranu bank, které jsou mimochodem nezbytné, a pomyslí si "banky to mají dobré".
That is where the real problem lies for us, because citizens will see the mechanisms to bail out the banks, which might I add are necessary, and think 'well it is alright for the banks'.

Context sentences for "dobře" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechSouth Stream by dost dobře mohl být nakonec o 4 miliardy USD dražší než Nabucco.
Indeed, South Stream may prove to be USD 4 billion more expensive than Nabucco.
CzechDobře víme, že závislost EU na zemích dodávajících ropu a zemní plyn se zvyšuje.
As we know, the EU's dependence on countries supplying oil and gas is increasing.
CzechDobré na zrakových iluzích je, že si na nich můžeme velmi jednodušše ověřit chyby.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
CzechDovolte mi ještě říci, že jsme si velmi dobře vědomi toho, co mnozí z vás řekli.
Let me say finally that we are very much aware of what many of you have said.
CzechVelmi dobře se mi letos pracovalo se zpravodajkou pro rozpočet Juttou Haugovou.
I very much enjoyed working with Jutta Haug, the budget rapporteur, this year.
CzechKomise si je velmi dobře vědoma také strukturálních problémů v tomto sektoru.
The Commission is very much aware of the structural problems in the sector too.
CzechRozuměl jsem dobře, o čem v této věci hlasuji, a zřetelně jsem hlasoval proti.
I did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
CzechDomnívám se, že tento závazek byl na předchozích summitech velmi dobře objasněn.
I believe that this commitment has been made very clear at previous summits.
CzechPřesto chceme zajistit dobré spotřební podmínky a zdraví svých spotřebitelů.
Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
CzechMimochodem, pane Radwane, velice dobře si pamatujeme na zprávu pana Katiforise.
Incidentally, Mr Radwan, we have a very clear memory of the Katiforis report.
CzechDobré formování politiky vyžaduje přesné údaje, v tom s vámi plně souhlasíme.
Sound policy-making requires accurate data, and we fully share your view on this.
CzechNedomnívám se, že je to pro nás dobré, neboť s jadernou energií nesouhlasíme.
I do not think that is right for us, as we are not in favour of nuclear energy.
CzechVelmi dobře si to uvědomujeme v podobě kognitivnějších znaků, jako je jazyk.
We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
CzechKomisař Figel je přítomen, takže si jsem jistý, že si vše dobře zaznamenal.
Commissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
CzechChtěl bych rovněž využít příležitosti, abych tamějším vojákům popřál všechno dobré.
I would also like to take the opportunity to wish the soldiers there all the best.
CzechJeho zástupce, Ayman al-Zawahiri, byl pediatr -- celkem dobře vzdělaný člověk.
His deputy, Ayman al-Zawahiri, was a pediatrician -- not an ill-educated man.
Czech. - Natura 2000 zatím dobře chrání nezničenou nebo nedotčenou přírodu.
in writing. - Natura 2000 has done much to protect unspoilt or virgin environment.
CzechJedná se o záležitost, ohledně které mohou lidé dobré vůle dojít k různým závěrům.
It is an issue on which people of goodwill can come to different conclusions.
CzechUmožňuje nám lépe pochopit, co přesně potřebujeme, abychom se měli v životě dobře.
It gives us a deeper sense of what it actually takes for us to thrive in this life.
CzechVšechno tohle by bývaly byly dobré nápady, ale setřičky o tomhle neměly tušení.
All of these would have been great things to do, and my nurses had no idea.