"dobrý" English translation

CS

"dobrý" in English

volume_up
dobrý {adj. m}
EN

CS dobrý
volume_up
{adjective masculine}

dobrý (also: důkladný, hezký, hodný, laskavý)
volume_up
good {adj.}
Dobrý návrh pro nevidomé a slabozraké je dobrý návrh pro všechny.“
"A good design for the blind and partially sighted is a good design for everybody."
Je to dobrý balíček, početně dobrý, zahrnuje sedm návrhů.
It is a good package, numerically good, with seven regulations.
Váš odkaz je stejně tak dobrý jako váš odkaz, který je stejně tak dobrý jako můj odkaz.
Your link is just as good as your link, which is just as good as my link.
dobrý (also: zdráv)
volume_up
well {adj.}
Platí tedy v tomto případě "Konec dobrý, všechno dobré", jak říkáme v Německu?
All's well that ends well, as we say in Germany?
Možná by byl dobrý nápad se na tuto otázku podívat také z úhlu bezpečnosti.
Would it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
Dobrý stav evropských podniků závisí na zaměstnancích.
The well-being of Europe's businesses is down to employees.

Context sentences for "dobrý" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTo není dobrý způsob, jak přesvědčit tyto země, aby se zapojily do procesu.
This is not the way to persuade such countries to become involved in the process.
CzechTaktéž děkuji panu komisaři za obzvlášť dobrý pracovní dokument útvarů pro Akkru.
I also thank the Commissioner for a particularly sound staff working paper for Accra.
CzechTento název může dávat dobrý smysl, když se o něm baví odborníci na marketing.
This name may be very meaningful when discussed by marketing specialists.
CzechMám ale velikou radost, že jako všechny dobré příběhy i tento má dobrý konec.
But I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending.
CzechZásada "kabát je dobrý pro všechny" je za jistých okolností diskirminační.
The principle of one suit fits all is discriminatory when special circumstances occur.
CzechMožná by to byl dobrý způsob usmíření mezi evropskou veřejností a "Evropou".
Perhaps that is a way of reconciling the European public with 'Europe'.
CzechJe nepochybné, že evropská historie může v tomto případě posloužit jako dobrý příklad.
There is no doubt that Europe's history has a lesson to offer here.
CzechKomise k tomu poskytuje dobrý základ a použitelné kroky dalšího postupu.
The Commission's initiative provides a very solid basis for this, and a viable way forward.
CzechJe nadšeným Evropanem, ale není spokojený s evropskou politikou - a má k tomu dobrý důvod.
He is an enthusiastic European, but is dissatisfied with European politics - and rightly so.
CzechToto bohužel nebyl můj dobrý týden, pokud jde o postup zvednuté ruky.
Unfortunately, this was not my week with the catch-the-eye procedure.
CzechKdyž chcete opravdu dobrý hamburger, zdá se, že záleží na tom, jestli srovnáte strukturu.
If you really want great hamburger, it turns out it makes a difference if you align the grain.
CzechNáš pracovní vztah byl vskutku velmi dobrý a Výbor pro rozvoj je spokojen.
Our working relationship was very pleasant indeed, and the Committee on Development is satisfied.
CzechTo pouze znamená, že musíte mít dobrý vnitřní pocit z toho mála věcí.
It just means that those few things have to feel right in your gut.
CzechJak jsem řekl maďarským úřadům, od členského státu to nebyl dobrý postup.
As I have said to the Hungarian authorities, this was not the right procedure for a Member State.
CzechSolženicyn jednou řekl: "Dobrý spisovatel je druhá vláda země."
In fact, Solzhenitsyn once said, "To have a great writer is to have another government."
CzechJe to dobrý sbor, ve kterém se sešli lidé s různým a vzájemně se doplňujícím pozadím.
It is, in fact, a fine team bringing together individuals with varied and complementary backgrounds.
CzechNahrávka: ♫ Hej ♫ ♫ Budeš v pořádku ♫ ♫ Bude to dobrý ♫ ZF: Tohle je jeden z těch lepších.
Recording: ♫ Hey ♫ ♫ You're okay ♫ ♫ You'll be fine ♫ ZF: So that's one of the better ones, really.
CzechV souvislosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost to myslím vysílá dobrý signál.
I think this sends out the right signal in connection with the entry into force of the Treaty of Lisbon.
CzechNechtěli byste "docela dobrý" sluch, chtěli byste dokonalý sluch.
You wouldn't want decent hearing, you would want perfect hearing.
CzechRovněž si přeji zdůraznit velmi dobrý nápad vyhlásit rok 2011 za Evropský rok dobrovolnické práce.
I also wish to highlight the very fine idea of declaring 2011 European year of volunteering.