"dohlížet" English translation

CS

"dohlížet" in English

CS dohlížet
volume_up
[dohlížím] {verb}

1. general

Současná plynová krize konečně potvrdila, že Evropa potřebuje dohlížet na svou energetickou bezpečnost.
The present gas crisis has finally confirmed that Europe needs to look after its own energy security.
Na horizontální úrovni musíme v rámci celého řetězce přidané hodnoty zvláště dohlížet na politiku inovací.
On the horizontal level, we need to look, in particular, at innovation policy throughout the entire value-added chain.
A právě Rada Evropy má oprávnění dohlížet na fungování demokracie a právního státu v Rusku.
Consequently, it is the Council of Europe that has competence to look into the functioning of democracy and the Rule of Law in Russia.
Na tyto agentury nebude dohlížet ani Centrální banka, ani Komise.
Neither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
Komise pouze může na tento proces dohlížet a vyhodnocovat jej.
The Commission can only supervise and evaluate this process.
Členské státy musí samy dohlížet na tato zařízení a na způsob, jakým jsou druhy přepravovány.
The Member States must supervise the facilities themselves and the means by which species are transported.
Jeho úkolem je rovněž dohlížet na využívání finančních prostředků a celkové plnění rozpočtu.
Its task is also to oversee the use of funds and the budget's general implementation.
(NL) Pane předsedající, eurozóna se nyní hroutí a předseda Komise Barroso na to musí dohlížet.
(NL) Mr President, the euro area is now collapsing, and President Barroso has to oversee this collapse.
Za druhé máme za to, že na tuto hospodářskou správu musí dohlížet Komise.
Secondly, we believe that the Commission must be the one to oversee this economic governance.
Z technického hlediska je Rumunsko lépe než kdy předtím připraveno dohlížet na východní hranici Evropské unie.
Technically, Romania is more prepared than ever to police the European Union's eastern border.
How will this be policed?
Smlouvy v článku 6 a 7 naprosto jasně stanoví, že Unie a členské státy nejen sdílí určité hodnoty, ale že Komise má i povinnost dohlížet na respektování těchto hodnot.
The Treaties, in Articles 6 and 7, make it crystal clear not only that the Union and the Member States share certain values, but that the Commission has the duty to police respect for those values.
dohlížet (also: bdít, cílit, dbát, jít)
dohlížet

2. economics

Rovněž je žádoucí zřídit v rámci Evropské unie skupinu na nejvyšší úrovni, jejíž funkcí by bylo monitorovat příliv čínských textilních výrobků a dohlížet na jejich kvalitu.
It is also advisable to establish a high-level group within the EU, whose function would be to monitor the influx of Chinese textiles and inspect their quality.

3. "při zkouškách"

dohlížet
volume_up
to invigilate {vb} [Brit.]

Context sentences for "dohlížet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJak můžeme dohlížet na ostatní, když se nedokážeme postavit svým vlastním problémům?
How can we be the guardians of others when we dare not address our own problems?
CzechMy budeme důsledně dohlížet na to, jak členské státy tento právní předpis uplatňují.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
CzechPane předsedající, hlavní povinností kteréhokoli shromáždění je dohlížet na exekutivu.
Mr President, the first duty of any assembly is to hold the executive to account.
CzechParlament bude samozřejmě dohlížet na to, zda jsou tyto látky sledovány.
Of course, Parliament will be watching to see that these substances are monitored.
CzechBudeme na vás dohlížet a znovu vás podpoříme, budou-li třeba další návrhy.
We shall keep an eye on you, and shall support you again if further proposals are needed.
CzechV evropské tradici mají na moc dohlížet demokratické instituce.
In the European tradition, power should be supervised by democratic institutions.
CzechZastáváme názor, že na vyhořelé jaderné palivo je třeba dohlížet.
We have taken the position that spent nuclear fuel must be controlled.
CzechNaší povinností coby Komise je mít kontrolu a dohlížet, aby členské země plnily své povinnosti.
Our duty as the Commission is to have controls and to see that Member States do their duty.
CzechKomise je strážcem smlouvy a jejím úkolem je dohlížet na dodržování zákona.
The Commission is the guardian of the Treaty and its role is really to see that the law is being observed.
CzechChci ještě poznamenat jednu věc týkající se schopnosti Parlamentu dohlížet tvorbu strategií.
I have one more point to make concerning Parliament's capacity to see the development of strategies.
CzechA co je nejdůležitější, musíme dohlížet nad vnitřním vývojem.
Most importantly, we need to keep an eye on internal developments.
CzechDohlížet na to bude také dvě stě poslanců z nových členských států v této sněmovně.
Two hundred MEPs from the new Member States in this House will also be keeping an eye on this.
CzechMůžete si být jisti, že Komise bude na tento bod velmi bedlivě dohlížet a bude neoblomná.
You can rest assured that the Commission will keep this point under very close scrutiny and will be inflexible.
CzechSoud bude dohlížet na soulad právních úkonů se zněním Úmluvy.
Conformity of legal acts with the text of the Convention will come under the supervision of the Court.
CzechNebudou-li názory otevřené a veřejné, lidé nebudou moci dohlížet na to, co jejich zástupci dělají.
Unless opinion is open and public, people will not be able to control what those that represent them do.
CzechKomise má pečlivě dohlížet na prosazování této směrnice a rámcové směrnice o vodě.
The Commission is determined to keep a close eye on the enforcement of this directive and the Water Framework Directive.
CzechI Brusel musí dohlížet na to, jak utrácí každé veřejné euro.
Brussels, too, must watch how it spends every public euro.
CzechNad trhem musí také přísně dohlížet příslušné orgány.
The authorities have to apply tight controls on the market.
CzechBudou na ně dohlížet evropské orgány na základě návrhů, které předložím koncem tohoto roku.
They will be supervised by the European authorities under the proposals that I will be making at the end of this year.
CzechNezávislé mezinárodní organizace by měly na volby dohlížet a kontrolovat jejich správnost.
Independent international organisations should observe the election process and monitor the fairness of these elections.