"donutit" English translation

CS

"donutit" in English

CS

donutit [donutím] {verb}

volume_up
Vnější tlak by mohl juntu donutit k uspořádání demokratických voleb.
External pressure might force the junta to call democratic elections.
Hospodářská krize byla využita jako nástroj, jak lidi donutit, aby hlasovali pro "ano".
The economic crisis was used as a lever to force people to vote 'yes'.
(LT) Krize musí každého z nás donutit ke změně chování a myšlení.
(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
Mělo by to také donutit ty země, které jsou dosud v oblasti ochrany zvířat zcela neaktivní, aby zavedly přesně stanovené normy.
This would also compel those countries, which have been completely inactive in the field of animal protection to date, to introduce specific standards.
Sankcemi se nedá změnit svět, ale můžeme je považovat za důležitý nástroj, kterým je možné donutit země porušující mezinárodní právo a lidská práva, aby změnily své politiky.
Sanctions are not a means of changing the world, but they can be an important tool for compelling countries that violate international law and human rights to change their policy.

Context sentences for "donutit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDomnívám se, že donutit obě země si dostatečně uvědomit tuto skutečnost není možné.
I think that this cannot be hammered home enough to both parties.
CzechJak vámi pohnout pomocí emocí, ale zároveň vás donutit přemýšlet.
How to move you with your emotions, but also make your mind work.
CzechEU se v žádném případě nesmí nechat donutit k tomu, aby se ocitla v roli pokladníka Spojených států.
Ultimately, the EU must not allow itself to be forced into the role of paymaster for the US.
CzechA já si zvláště vybavuju vskutku dobrou přednášku od Kim Čong-ila o tom, jak zas donutit puberťáky kouřit.
And I particularly remember a really good speech by Kim Jong Il on how to get teens smoking again.
CzechJiž několikrát jsem měl příležitost s vámi diskutovat o tom, jak donutit banky zaplatit náklady na současnou krizi.
I have already had the opportunity to debate with you several times on how to make the banks pay for the costs of the crisis.
CzechZmínila jsem se o případu Facebooku, kde se spotřebitelé začali bouřit ve snaze donutit Facebook, aby více dbal na ochranu soukromí.
Just now I mentioned the case of Facebook, where consumers used their muscle to make Facebook more careful about privacy.
CzechZadruhé by se měl na vlády DRK a Rwandy vyvíjet mezinárodní tlak s cílem je donutit znovu zahájit konstruktivní dialog.
Second, international pressure should be put on the governments of both the DRC and Rwanda to make them restart a constructive dialogue.
CzechA je dobře, že není, protože kdyby bylo, matka příroda by měla problém: Jak sakra donutit šimpanze, aby se pářili?
And it’s a good thing that there isn’t, because if there were, then Mother Nature would have a problem: How on earth do you get chimps to mate?
CzechPetiční výbor se dohodl, že si z vlastní iniciativy vyžádá zprávu o této záležitosti, aby mohl OLAF donutit k uznání, že pochybil.
The Petitions Committee agreed to request an own-initiative report on this issue in order to pressure OLAF into accepting it had acted incorrectly.
CzechPovolení obchodu s potravinami a výrobky pocházejícími z klonovaných zvířat nás musí donutit, abychom pečlivě zvážili důsledky takovéto volby.
Authorising the trade in food and products derived from cloned animals must make us all reflect carefully on the consequences of such a choice.
Czechdonutit k vyjádření
CzechDokázal jste obejít výsledky francouzského referenda, dokázal jste obejít výsledky nizozemského referenda a dokázal jste donutit Iry, aby se napodruhé podvolili.
You have managed to ignore the French referendum result, you have managed to ignore the Dutch referendum result and you have managed to bully the Irish into submission the second time around.
CzechSankcemi se nedá změnit svět, ale můžeme je považovat za důležitý nástroj, kterým je možné donutit země porušující mezinárodní právo a lidská práva, aby změnily své politiky.
Sanctions are not a means of changing the world, but they can be an important tool for compelling countries that violate international law and human rights to change their policy.
CzechNechceme uvalovat nové daně na evropskou veřejnost, ale rozhodně chceme prodiskutovat otázku, jak donutit finanční kapitál, aby uhradil to, co doposud nezaplatil: aby zaplatil to, co dluží.
We do not want new taxes on the European public, but we definitely do want to discuss how to make financial capital pay what it has not been paying: pay what it owes.
CzechJe velmi naléhavě zapotřebí donutit členské státy, aby přijaly svoji zodpovědnost a požadovaly co nejpřísnější tresty pro ty, kdo si myslí, že pro ně zákon neplatí.
We must, as a matter of the utmost urgency, make the Member States face up to their responsibilities and demand the strictest possible penalties for those who consider themselves above the law.