"dovoz" English translation

CS

"dovoz" in English

CS dovoz
volume_up
{masculine}

1. general

dovoz (also: importování)
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Are there specific rules for importing non-native species?
To stejné platí pro dovoz přípravků ze třetích zemí.
The same applies to the importing of products from third countries.
Režim pro dovoz produktů rybolovu a akvakultury do EU z hlediska budoucí reformy SRP (
Arrangements for importing fishery and aquaculture products into the EU with a view to the future reform of the CFP (
Evropská unie musí co nejdříve přijít s projekty na posílení naší energetické infrastruktury, aby se usnadnil dovoz dodávek různými zásobovacími cestami.
The European Union must introduce projects that will strengthen our energy infrastructure as soon as possible, in order to facilitate the importation of supplies along different routes.
Zadruhé bych si přál, aby členské státy měly možnost omezit dovoz elektrické energie ze třetích zemí v případech, kdy to může podstatně ohrozit dlouhodobou bezpečnost dodávek.
Second, I would like Member States to be able to restrict their electricity imports from third countries in cases where this could substantially endanger long-term supply security.
dovoz (also: rozvážka)
dovoz (also: rozvoz, rozvážka)

2. economics

dovoz
volume_up
import {noun}
Dovoz těchto produktů je vítaným příspěvkem k obchodování v rámci Evropské unie.
The import of these products makes a welcome contribution to trade within the Union.
Všechny země musí mít možnost zastavit dovoz a vývoz zbraní, pokud si to přejí.
All countries must be able to stop the import and export of weapons if they so wish.
Provádění obchodní politiky prostřednictvím účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz (
Implementing trade policy through efficient import and export rules and procedures (

Context sentences for "dovoz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTak by bylo rovněž možné snížit dovoz krmiv bohatých na bílkoviny z Ameriky.
This would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
CzechUmožnilo by nám také snížit dovoz plodin s vysokým obsahem bílkovin z Ameriky.
It would also allow us to reduce imports of high protein feed from America.
CzechJedním z důvodů, proč tomu tak je, je dovoz prasat z nově se rozvíjejících zemí.
One of the reasons why it is happening is because of pig imports from emerging countries.
CzechKromě toho se EU zavazuje uplatňovat na dovoz banánů přísně kontrolovaná cla.
In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
CzechSprávnou politickou odpovědí není zavřít naše trhy nebo monitorovat dovoz.
The right political responses are not to close our markets or monitoring of the imports.
CzechÚmluva rovněž přesně upravuje celní předpisy jednotlivých zemí pro dovoz zboží.
It also precisely regulates individual countries' customs regulations for the imported goods.
CzechV důsledku toho dramaticky poklesl dovoz brazilského hovězího na trh EU.
As a consequence, EU imports of Brazilian beef have dropped dramatically.
CzechV roce 1990 představoval dovoz z Číny do Spojených států 15 miliard dolarů.
In 1990, exports from China to the United States: 15 billion dollars.
CzechHospodářská ochranná opatření na dovoz obuvi musí být zefektivněna.
Commercial protection measures for footwear imports need to be made more effective.
CzechDnes musí Haiti použít 80 % příjmů z vývozu na dovoz zemědělských produktů.
Today, Haiti needs 80% of its export earnings to pay for its imported agricultural produce.
CzechJejí vývoz a dovoz zboží a služeb představuje důležitý podíl HDP.
Its exports and imports of goods and services account for an important share of GDP.
CzechZnamená to, že dovoz a prodej kontaminovaných výrobků bude v Evropě tolerován?
Does that mean the importation and marketing of contaminated products is to be tolerated in Europe?
CzechJe-li vysledovatelnost tak důležitá pro ochranu spotřebitelů, musí se vztahovat i na dovoz.
If traceability is so important for consumer protection, then it must also apply to imports.
CzechKomise nesmí povolit dovoz ze zemí, které nesplňují tyto požadavky.
The Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements.
CzechPotřebujeme dovoz ryb, ale podle mě ne za každou cenu.
We need fish imports, but I would contend that these should not come at any cost.
CzechV téže době celkový dodatečný dovoz rajčat do EU vzrostl z 242 000 na 493 000 tun.
At the same time, total additional EU imports of tomatoes increased from 242 000 tonnes to 493 000 tonnes.
CzechZe stejného důvodu USA zastavily celní úlevy na dovoz textilního zboží z této země.
The US has stopped offering tax exemptions to the textile imports from this country for the same reasons.
CzechAvšak, dámy a pánové, zamysleme se na chvilku, jaký význam má tento dovoz ropy a plynu.
However, ladies and gentlemen, let us reflect for a moment on what this importation of oil and gas is.
CzechVe skutečnosti dovoz textilu z Číny loni neuvěřitelně vzrostl.
In fact, last year textile imports from China went through the roof.
CzechObjem dovozu hovězího masa se zvýší o 70 %, dovoz drůbežího masa o 25 %.
Beef imports will increase by 70%, poultry imports by 25%.