"hledí" English translation

CS

"hledí" in English

EN

CS hledí
volume_up
{neuter}

1. "střelné zbraně"

hledí (also: památka, pohled, vidění, zrak)
volume_up
sight {noun}
hledí

Context sentences for "hledí" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPotřebujeme soudržnou evropskou energetickou strategii, která hledí do budoucnosti.
We need a coherent European energy strategy that looks to the future.
CzechTakto na to hledí evropské právní předpisy a tímto se v praxi řídíme.
Such is the position in European law and that is what we apply in real terms.
CzechZatímco je to teleskop Kepler, nástroj, který hledí, jsme to my, život, kdo hledáme.
While it's Kepler the telescope, the instrument that stares, it's we, life, who are searching.
CzechPo irském "ano" nyní sjednocená Evropa hledí k Polsku a České republice.
Following the Irish 'Yes', a united Europe is now looking at Poland and the Czech Republic.
CzechŘada mých voličů již hledí na teploměr se skutečným pocitem hrůzy.
Many of my constituents are already watching the thermometer with a real sense of dread.
CzechNeměli bychom zklamat skupiny, které hledí k západu včetně Evropské unie.
We should not disappoint those sectors that are looking to the West, including the European Union.
CzechNestačí prohlásit, že chceme průmysl, který hledí dopředu.
It is not enough to say that we want a forward-looking industry.
CzechZ tohoto pohledu jde o směrnici, která hledí dopředu a mohla by zůstat v platnosti po příštích 50 let.
To this extent, it is a forward-looking directive which could remain valid for the next 50 years.
CzechObčané Evropy na nás hledí a je třeba, abychom jednali.
Europe's citizens are looking to us and we need to take action.
Czech(HU) Pane předsedající, část zprávy, která hledí kupředu, již byla řadou kolegů zdůrazněna.
(HU) Mr President, the forward-looking part of the report has already been pointed out by many of my fellow Members.
CzechJe pro mne záhadou, proč se na silnější a jednotnější sociální práva hledí především jako na problém.
It is a mystery to me why the more robust and more integrated social rights are seen primarily as a problem.
CzechSpojené království hledí na svět jako na trh.
The United Kingdom sees the world as the market.
CzechVe věcech týkajících se svobody projevu moje země také hledí k Itálii, protože je jasným příkladem demokracie.
In matters relating to freedom of expression, my country also looks to Italy because it is a clear example of democracy.
CzechNa ulicích po celém světě lidé hledí do mobilů.
(Laughter) And it makes me think of this.
CzechCelý svět upírá zrak k modelu EU a hledí na něj s obdivem, protože máme nejmodernější závazné dohody.
The entire world has its eyes on the EU model and looks on it with admiration, because we have the most progressive and binding agreements.
CzechJe velmi důkladná a hledí kupředu.
It is very thorough and forward-looking.
CzechHledí na nás tři tisíce čtyři sta bezbranných mužů a žen obklíčených tanky a věří, že se zachováme v souladu s našimi hodnotami.
Three thousand four hundred defenceless men and women, surrounded by tanks, are looking to us, trusting that our actions will match up to our values.
CzechLidé na celém Blízkém východě hledí na Evropu, aby vystoupila z řady a pomohla jim získat jejich práva, a vy pro ně máte jen samá prázdná slova.
People throughout the Middle East are looking to Europe to come forward and help them to gain their rights, and all you have for them is empty words.
Czech. - (DE) V některých částech zprávy paní Gruberové se na imigraci hledí výlučně v souvislosti s užitečností migrujících pracovníků jako kapitálu.
in writing. - (DE) The Gruber report views immigration, in some parts, solely in terms of the usefulness of the immigrating workers as capital.
Czech(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, po prvním přezkumu Lisabonské strategie již Evropská unie hledí do příštích 10 let.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, following the first review of the Lisbon Strategy, the European Union is already looking towards the next 10 years.