CS hranice
volume_up
{feminine}

1. general

hranice
Ačkoli byly zrušeny fyzické hranice, právní hranice stále přetrvávají.
Although physical borders have been removed, legal borders continue to remain.
Neexistují-li vnitřní hranice, musí být odpovídajícím způsobem chráněny hranice vnější.
If there are no internal borders, the external borders must be protected accordingly.
Naše hranice jsou už nějaký čas připraveny chránit hranice Evropy.
Our borders have been ready for some time to defend Europe's borders.
hranice (also: branže, dráha, kolej, linie)
volume_up
line {noun}
Navíc mezi informací a reklamou existuje jen tenká hranice.
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
Pane předsedající, mezi transparentností a narušováním soukromí může vést pouze tenká hranice.
Mr President, it can be a fine line between transparency and infringement of privacy.
V případě veřejného podněcování je tato hranice méně jasná.
In the case of public provocation, this line is more blurred.
hranice (also: lem, obruba, okraj, pohraničí)
volume_up
border {noun}
Pozemní hranice se uzavře relativně snadno, ale mořská hranice nikoli.
A land border can be closed relatively easily, but a sea border cannot.
Tato epidemie se šíří také přes hranice do Jihoafrické republiky.
This epidemic is also spreading across the border to the Republic of South Africa.
Slovinsko se potýká s problémem bilaterálních sporů o hranice.
With Slovenia, there is the question of bilateral border disputes.
hranice (also: limit, omezení)
volume_up
limit {noun}
Dosáhli jsme hranice, kdy se snažíme veřejnými penězi rozhýbat trhy.
We have reached the limit of trying to move markets with public money.
Proto je hranice 50 miliard EUR nyní zcela opodstatněná.
Therefore, the limit of EUR 50 billion is completely justifiable at present.
Musí existovat hranice toho, co jsme schopni učinit, abychom jim zabránili.
There has to be a limit to what we can do in order to prevent them.
hranice (also: prahová hodnota, práh)
Řekl jste, že 168 hlasů je hranice pro získání kvalifikované většiny.
You said that 168 was the threshold for a qualified majority.
Od té doby byla v Rakousku zavedena hranice 10 hektarů.
As an aside, a 10 hectare threshold has since been introduced in Austria.
Většina nyní odhlasovala, že tato hranice bude zvýšena na 10 000 EUR.
The majority has now voted to increase that threshold to EUR 10 000.
hranice (also: mez)
Chce-li hranice bourat, musí nejprve vědět, kde leží.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
No, víte, v podstatě tam ta hranice opravdu je, z určitého hlediska.
Well, you know, in effect, the boundary's really there, in a certain sense.
A, dovolte mi otázku, kde je hranice oblasti biologické rozmanitosti?
And, may I ask, where is the boundary of the biodiverse area?
hranice
volume_up
frontier {noun} [Brit.]
Dříve byly časy, kdy lidé dělali odvážné věci aby překročili hranice.
There was once a time when people did bold things to open the frontier.
V Radě souhlasí se všemi závěry týkajícími dokumentu „Jednotný akt: nová hranice pro Evropu".
It reaches an agreement on all conclusions relating to "The Single Act: A new frontier for Europe" dossier.
Paní předsedající, nezbytným atributem státnosti jsou vymezené vnější hranice.
- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood.
hranice (also: halda, kupa, stoh)
volume_up
stack {noun}
hranice (also: kontura, nástin, návod, obrys)
Proto bylo tak důležité, jak naznačilo předsednictví, pracovat s členskými státy na nalezení rychlého řešení tohoto problému, aby mohly být hranice co nejdříve zrušeny.
That is why it was so important, as the Presidency outlined, to work with Member States to find a swift solution to this so that borders could be lifted as soon as possible.
hranice (also: demonstrace, pochod, tažení)
volume_up
march {noun}
Dnes 18 členských států již dosáhlo 1% hranice, nebo i méně, deficitu v provádění pro cíl roku 2009, jenž byl schválen našimi hlavami států a vlád v březnu 2007.
Today, 18 Member States have already achieved the 1% threshold or lower transposition deficit target for 2009, agreed by our Heads of State and Government in March 2007.
Teprve měsíc uplynul od doby, kdy maďarští extremisté ve fašistických uniformách napochodovali přes hranice do pokojného slovenského městečka a vzbudili tam hrůzu.
Only one month has passed since Hungarian extremists in fascist uniforms marched across the border into a peaceful Slovak town to the horror of local people.
hranice
hranice (also: obvod, okraj)
hranice (also: obvod)
volume_up
ambit {noun}
hranice (also: hraniční čára)
hranice
volume_up
caesura {noun} [poet.]

2. history: "pro popravu upálením"

hranice
volume_up
pyre {noun}
Když jsem byla svědkem toho, jak tělo mého otce bylo pohlceno ohněm, seděla jsem u jeho pohřební hranice a psala.
As I witnessed my father's body being swallowed by fire, I sat by his funeral pyre and wrote.

Context sentences for "hranice" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNastavíme-li minimální hranice příliš vysoko, připravíme Evropu o značný potenciál.
If we set the hurdles too high, we will be frustrating a major potential for Europe.
CzechJedná se o úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států.
This is the Convention on environmental impact assessment in a transboundary context.
CzechDále: "věková hranice pro důchodový systém se zvýšila ze 60 na 63 let".
It should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.
CzechProto nepodporuji stanovení horní hranice plateb pro velké zemědělské podniky.
On that basis, I do not support the capping of payments to large farms.
CzechJe-li u videa stanovena věková hranice, zobrazí se před jeho přehráním příslušné upozornění.
When a video is age-restricted, a warning screen displays before the video plays.
CzechPodle Eurostatu se hranice produktivního věku do roku 2060 zvýší o 7 %.
According to Eurostat, the average working age will increase by 7% by 2060.
CzechMohli bychom stanovit realistické a nákladově efektivní hranice pro "legálnost a řádnost".
We could set realistic and cost-effective thresholds for what 'legal and regular' is.
Czechpodpora prodloužení věkové hranice, kdy lze právoplatně odejít do důchodu.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
CzechVaše hospodářská rádoby správa hranice rozpočtového dohledu daleko přesahuje.
Your pseudo economic governance goes far beyond budgetary oversight.
CzechVidíme, jak samotný pojem diskriminace překonal hranice své definice.
We see how the actual concept of discrimination goes beyond its definition.
CzechZejména pro malé země je však hranice 250 kilometrů dosti vysoká.
For small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
CzechMusíme ji proto přijmout, neboť sociální politika je úkolem, který nezná státní hranice.
We therefore have to accept it because social policy is becoming a duty across the board.
Czech. - Pane předsedající, toto již sahá za hranice Irska.
on behalf of the EFD Group. - Mr President, this goes beyond Ireland.
CzechNechoďme za tyto hranice, které jsou výsledkem mnohých již předložených pozměňovacích návrhů.
Let us not go beyond that as a result of the many amendments that have now been tabled.
CzechProblémy, kterým čelíme při využívání zdrojů, překračují hranice energetiky.
The problems we face in terms of resource use go beyond energy.
CzechChápeme váhání a rizika, ale problém přesahuje hranice Libye.
We understand the hesitation and the risks, but this issue goes beyond Libya.
CzechTo je strach, proti němuž nemůžeme bojovat, neboť nevíme, kolik osob překročí hranice.
This is a fear which cannot be countered because we do not know how many people will cross over.
CzechMusí ale postupovat rychle, aby v oblasti neohrozily stabilitu již žádné nové dělicí hranice.
However, it must proceed swiftly, so that no new divisions threaten stability in the area.
CzechNedostatek právních předpisů v oblasti životního prostředí často láká evropský kapitál za hranice.
A lack of environmental legislation often entices European capital abroad.
CzechChceme-li dosáhnout hranice 30 % během 12 let, budeme potřebovat nějaké zdroje.
If we want to meet and achieve the objective of less than 30% in 12 years, we will need some resources.