"intenzivně" English translation


Did you mean: intenzívně
CS

"intenzivně" in English

CS intenzivně
volume_up
{adverb}

intenzivně (also: krutě, namáhavě, natvrdo, pevně)
volume_up
hard {adv.}
Tento Parlament intenzivně prosazoval moratorium na jeho celosvětové zrušení.
This House pushed hard for a moratorium, a global suspension.
Komise proto velmi intenzivně naléhá na to, abychom měli zcela jasné cíle.
The Commission is therefore pushing very hard to have very clear targets.
Věřím, že pouze proto, že jeho podřízení už na takovémto plánu intenzivně pracují.
I hope it is because his staff are still hard at work on such a plan.
intenzivně (also: prudce)
Intenzivně pracujeme na zavedení takových opatření, která by zaručila jednotnější výklad a uplatňování pravidel.
We are working intensely on implementing measures that ensure a more uniform interpretation and application of the rules.
Přesto se v rámci výboru intenzivně diskutovalo a bylo navrženo 200 pozměňovacích návrhů a 40 kompromisních návrhů.
All the same, the committee has debated intensely and made 200 amendments and 40 compromise amendments.
Své ceny může nastavovat svobodně, ale situaci intenzivně studujeme a myslím, že budeme schopni představit řešení.
They are free to set their prices, but we are intensely studying the situation and I think that we will be able to present solutions.
intenzivně (also: hluboce)
volume_up
deeply {adv.}
Ještě dlouho se budeme intenzivně angažovat ve státotvorném procesu v Kosovu.
For a long time to come we shall be deeply involved in assisting the state-building process in Kosovo.
Jelikož je zemědělské odvětví pro evropské hospodářství zásadní, musí být Evropský parlament do příslušných jednání v každé fázi procesu intenzivně zapojen.
Since the agricultural sector is crucial for the European economy, the European Parliament must be deeply involved in the relevant negotiations at every step of the process.
intenzivně (also: mohutně, výkonně)
intenzivně (also: naléhavě, zoufale)

Context sentences for "intenzivně" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechChceme se držet tohoto kompromisního textu, který byl intenzivně projednáván.
We want to stick to this compromise text, which was intensively negotiated.
CzechVe zprávě tomu tak je, ale mělo by se v tom velmi intenzivně pokračovat.
In the report that is the case, but this work should be continued very intensively.
CzechOchrana nejzranitelnějších občanů je problematikou, o niž se velmi intenzivně zajímám.
The protection of the most vulnerable citizens is an issue which I care very much about.
Czech(PL) Pane předsedající, v Evropské unii se intenzivně hovoří o krizi.
(PL) Mr President, much is being said in the European Union about the crisis.
CzechZpravodaj byl usilovný a rozvážný a všechny nás intenzivně zapojil.
The rapporteur has been diligent and circumspect and has very much included us all.
CzechChtěl bych vám poděkovat, že se otázce roamingu tak intenzivně věnujete.
I would like to thank you for addressing the roaming issue pro-actively.
CzechJinými slovy, musíme se intenzivně soustředit na rozvoj veřejné dopravy.
In other words, we need to focus heavily on developing public transport.
CzechTento vývoj probíhá i nadále obzvlášť intenzivně v nových členských státech.
It is a development that has continued with particular intensity within the new Member States.
CzechEvropská rada pro výzkum například intenzivně pracuje na podpoře jednotlivců z řad vědců.
The European Research Council, for example, has done much to support individual scientists.
CzechO směrnici o jakosti pohonných hmot se intenzivně diskutovalo ve Výboru pro životní prostředí.
The Fuel Quality Directive has been highly debated in the Committee on the Environment.
CzechUrčitě vás ale mohu ujistit, že se tím budu v budoucnu intenzivně zabývat.
But certainly you can be reassured that this will be actively under my consideration in the future.
CzechIntenzivně se zabýváme poskytováním hospodářských alternativ k produkci opia.
We are strongly engaged in continuing and in providing economic alternatives to opium poppy production.
CzechVelmi intenzivně jsem se osobně angažoval v dohodovacím procesu.
I made a very strong personal commitment in the conciliation process.
CzechV několika posledních týdnech jsme o této otázce s naším transatlantickým partnerem intenzivně jednali.
In the last few weeks we had intensive transatlantic contacts on this issue.
CzechDalším problémem je, že tyto plošiny byly intenzivně využívány.
Another problem is that these platforms have been heavily exploited.
CzechDnes dopoledne a v posledních dnech naše skupina o tomto usnesení velice intenzivně diskutovala.
Our Group, this morning and in recent days, has held very intensive debates on this resolution.
CzechProto se tím začala intenzivně zabývat Rada dva dny po rozhodnutí prezidenta Obamy.
Therefore, the Council started to discuss this seriously on the second day after President Obama's decision.
CzechEU přijala vedoucí úlohu při pozorování voleb a měla by tuto úlohu intenzivně rozvíjet.
The EU has taken on a leading role in election observation and should now develop this role intensively.
CzechIntenzivně se jím zabývají levicoví poslanci, pravicoví poslanci, zelení i liberálové.
There are left-wing MEPs, right-wing MEPs, Green MEPs and liberals who are very interested in these issues.
CzechChtěl bych vás tedy znovu vyzvat, abyste zde intenzivně zakročili.
I would once again call on you to take intensive action here.