"ke" English translation

CS

"ke" in English

volume_up
ke {prp.}

CS ke
volume_up
{preposition}

1. general

ke (also: vůči)
volume_up
unto {prp.}

2. "3. p."

ke (also: do, k, ku)
volume_up
to {prp.}
Potřebujeme se vrátit ke skutečně legitimní moci, tedy ke svrchovanému státu.
What is needed is a return to the real legitimate authority, namely the sovereign state.
Dnes zde žádáme, aby se mohl vrátit ke své ženě, ke svým přátelům a spolupracovníkům.
We call here today for his return to his wife, his friends and assistants.
Rád bych obrátil pozornost ke dvěma částem světa: zaprvé ke Střední Asii.
I wish to draw attention to two parts of the world: firstly, Central Asia.
Výzkum v oblasti stavebnictví směřuje k ekologičtějšímu přístupu ke stavění.
Research in the construction sector is moving towards a greener approach to building.
Nepochybně je díky tomu jednodušší postupovat dále ke kompromisnímu textu.
It undoubtedly makes it easier to move towards a compromise text.
Vyskytují se zde znepokojující sklony ke zvyšujícímu se napětí a konfliktům.
There are worrying tendencies towards increased tensions and conflict.

3. "dne, data"

ke (also: k, od)
volume_up
as of {prp.}

Context sentences for "ke" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJakmile se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, připojí se váš počítač ke cloudu a:
When you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
CzechNěkdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí.
Someone could use this information to access your router without you knowing it.
CzechŽeny musí mít stejný přístup na trh práce a ke kvalitním pracovním příležitostem.
Women must have equal access to the labour market and quality job opportunities.
CzechChtěl bych vyzvat ke zlepšení stavu provádění této směrnice v členských státech.
I am calling for an improved transposition of the directive in the Member States.
CzechPokud web není připraven na zvládnutí velkého provozu, může dojít ke zpoždění.
If the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
CzechTo nás přivádí k druhé predispozici, kterou ekonomové nazývají averzí ke ztrátě.
And this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.
CzechOtázka tedy zní: jak můžeme z praktického hlediska přispět ke zlepšení situace?
So the question is: what can we do in practical terms to improve the situation?
CzechDůsledný přístup ke změně klimatu by se měl zaměřit na omezení této závislosti.
A consistent approach to climate change should focus on reducing this dependence.
CzechV Íránu doslova není možný život pro muslimy, kteří konvertovali ke křesťanství.
There is literally no life for Muslims who have converted to Christianity in Iran.
CzechPane předsedo, rád bych se připojil ke kolegům, kteří se věnovali otázce Haiti.
Mr President, I would like to join with colleagues who raised the issue of Haiti.
CzechNejdůležitější Makedonie, Makedonská republika, má ještě daleko ke stanovení data.
Most importantly Macedonia, the Republic of Macedonia, is still far from a date.
CzechV této souvislosti tedy pozorně sledujeme vývoj, ke kterému dochází v Bělorusku.
So it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
CzechPřistupme k dalšímu vysvětlení hlasování, tentokrát ke zprávě poslance Schlytera.
Let us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.
CzechJde o do nebe volající uplatnění kapitalistického vývoje, který vede ke krizím.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
CzechTento člověk patří ke stejné straně jako pan Mölzer a ten s ním úzce spolupracuje.
This is the man whose party Mr Mölzer belongs to and whom he works closely with.
CzechVedla pouze ke koncentraci vlastnictví a aktivit v tomto odvětví na úrovni EU.
It merely caused EU-level concentration of ownership and activity in the sector.
CzechNebyl to jednoduchý proces a ke svému úsilí jsme obdrželi komentáře všeho druhu.
This was not an easy process and we received comments of all kinds on our efforts.
CzechDostali jsme se ke čtvrté formě, tranzistorům, a nakonec k integrovaným obvodům.
We went to the fourth paradigm, transistors, and finally integrated circuits.
Czech. - Paní předsedající, na hlasovacím seznamu skupiny PPE-DE došlo ke změně.
author. - Madam President, there has been a change in the PPE-DE voting list.
Czechkabel připojující set-top box ke zdířce TV-IN na hardwaru televizního tuneru.
A cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.