CS klid
volume_up
{masculine}

1. general

klid (also: mír, pokoj)
volume_up
peace {noun}
Klid a pocit bezpečí 18 000 obyvatel zajišťuje 26 strážníků Městské policie.
The peace and security of its 18,000 inhabitants is guarded by 26 Municipal Police officers.
Doufám, že tím do našeho jednání opět vnesu klid a pořádek.
I hope this will bring peace and order back to our proceedings.
Ale na této hoře, kde jsme získali nádherný klid mysli, čeho jsme skutečně dosáhli?
But on that mountain where we gain that beautiful peace of mind, what are we really achieving?
klid (also: bezvětří, ticho)
volume_up
calm {noun}
V Al-'Ajúnu je nyní opět klid, i když pod povrchem jde stále cítit napětí.
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
Evropská unie musí udělat maximum pro to, aby pomohla zajistit, že převládne klid a opatrnost.
The European Union must do whatever it can to help ensure that calm and caution prevail.
To vrátí důvěru, uvolní krizi a znovu přinese klid na finanční trhy.
This would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.
klid (also: ticho)
volume_up
quiet {noun}
(Další hlasité protesty členů skupiny EFD a odpovědi "Prosím o klid!"
(Further loud protests from the EFD and replies of 'Be quiet!'
Vyzývám vás, paní předsedající, abyste udržela ve sněmovně klid a abyste zajistila, aby ti, kteří neposlouchají, sál opustili.
I would exhort you, Madam President, to keep the Chamber quiet and to ensure that those who are not listening leave the room.
Každý, kdo si myslí, že mi jde jen o mír a klid, mě ani trochu nezná, protože já bojuji za demokracii.
Anyone who thinks that I am interested only in peace and quiet does not know me in the least, because I am fighting for democracy.
klid
volume_up
still {noun} [poet.]
V Al-'Ajúnu je nyní opět klid, i když pod povrchem jde stále cítit napětí.
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
klid (also: vyrovnanost)
Schopnost s klidem vnímat vlastní zaujatost a selhání vlastní mysli.
A second skill is equal poise, the ability to have the serenity to read the biases and failures in your own mind.
Mohutná klenba javorů propouštějící osamělé paprsky slunce, pokroucené, prastaré kmeny pokryté mechem nebo klid a mír v zeleném světě bambusu.
Dappled sunlight through a canopy of maple; gnarled, primeval trunks coated in moss; or the slender green serenity of backlit bamboo.
Naproti tomu víme, že mnoho lidí, kteří žijí ve velmi obtížných podmínkách, si udržuje klid, vnitřní sílu, vnitřní svobodu, sebedůvěru.
So now, at the opposite, we know a lot of people who, in very difficult circumstances, manage to keep serenity, inner strength, inner freedom, confidence.
klid (also: klidnost, poklid, pokoj)
klid (also: pohoda, poklid, ticho)
klid (also: odpočinek, poklid)
volume_up
repose {noun}
klid
volume_up
hush {noun}
klid

2. "vegetační"

klid (also: nečinnost)

Context sentences for "klid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechDomníváte-li se, že se nějaký hacker dostal do vašeho účtu, snažte se zachovat klid.
If you think somebody may have hacked into your account, try not to worry.
CzechK žádné obnově - nebo další - nemůže dojít, nebyl-li ještě vyhlášen klid zbraní.
No reconstruction - yet another one - can take place before a lasting ceasefire has been called.
Czech(DE) Paní předsedající, můžete prosím požádat o klid ve sněmovně?
(DE) Madam President, could you please call for silence in the Chamber?
Czech(Předseda řečníka přerušil a požádal o klid ve sněmovně)
(The President cut off the speaker and asked for order in the House)
CzechLednové závěry Rady ukázaly, že Evropská unie vyvíjí "pracovní plán" pro trvalý klid zbraní.
The Council conclusions in January indicated that the EU is developing a 'work plan' for a lasting ceasefire.
CzechOčekáváme, že s konečnou platností vyhlásí klid zbraní.
We are awaiting a definitive ceasefire declaration.
CzechNesmí se stát, že Komise nebude mít klid, dokud nebude v Evropě zprivatizován poslední veřejný hřbitov.
It must not be the case that the Commission will not rest until the last public cemetery in Europe is privatised.
CzechByl jsem do toho celý žhavý, ale pak jsem si pomyslel, "Hochu, klid."
I was all set to do it and I was thinking, "Aw man," I was just going to impose upon the powers that be, and measure the speed of light.
Czech(Předsedající požádala o klid ve sněmovně)
(The President requested silence in the Chamber)
Czech(Předsedající ještě jednou požádala o klid.)
(The President once more requested silence)
CzechDobře, tak jsem tomu muži řekl: "Podívej, klid.
Great, so I tell the guy, "Look, relax.
CzechByl to okamžik tak historicky důležitý, že leckdos měl dojem, že od této chvíle už bude klid a svět bude jen vzkvétat.
It was a moment of such historical importance that many people felt that from then onwards, the world could only prosper.
Czech(Předsedající opětovně požádala o klid.)
(The President again requested silence)
CzechJenom klid, holka, žádnej stesk
I'm not bragging, babe So don't put me down
CzechByli jsme v popředí při volání o klid zbraní a spolupracovali jsme s Egyptem a ostatními na docílení trvalému klidu zbraní.
We have been at the forefront of calls for a ceasefire and have worked with Egypt and others to make a lasting ceasefire possible.
CzechMnohem častěji jim musím říkat: "Klid, zpomalte, nejprve si s nimi promluvte a zjistěte, zda se celá věc nedá smírně vyřešit."
Far more frequently, I have to say to them: 'Hang on, just slow down, talk to them first and see if this can be resolved peaceably'.
CzechShodili jich sem více než 1 400 000. a to v posledních dnech, když bylo vyhlášeno příměří a klid zbraní.
They launched over 1 400 000 of them, and they launched them in recent days, when the truce and ceasefire had already been declared.
Czech(Předseda požádal o klid.)
CzechOkamžitou prioritou zůstává bezpečný, trvalý a plně respektovaný klid zbraní a povolení nepřerušovaných dodávek humanitární pomoci.
The immediate priority remains to secure a durable and fully respected ceasefire and to allow for the unimpeded delivery of humanitarian aid.
CzechPředevčírem proběhly dobré schůzky a doufejme, že budou pokračovat dnes i v budoucnu, aby byl klid zbraní bez odkladu vyhlášen.
The day before yesterday, there were good meetings, and let us hope that they will continue today and in the future so that a ceasefire may be called, without delay.