"kolej" English translation

CS

"kolej" in English

CS kolej
volume_up
{masculine}

kolej

Context sentences for "kolej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechEvropský parlament byl při vytváření strategie EU 2020 odstrčen na vedlejší kolej.
The EU Parliament was sidelined during the design of EU 2020 strategy.
CzechKolik z nich bylo kvůli tomu odsunuto na vedlejší kolej - uchovávají se vůbec nějaké záznamy?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
CzechNěkteré důležité otázky však byly odsunuty na druhou kolej.
However, certain essential issues have been relegated to secondary status.
CzechTo je důvod, proč nemůžeme dovolit, aby opatření na podporu a informovanost byla odsunuta na vedlejší kolej.
That is why we cannot allow promotion and information action to be sidelined.
CzechAle dostali jsem se do bodu, kdy jsou muži odstaveni na vedlejší kolej?
But have we reached a point where we have sidelined men?
CzechZprávy z vlastního podnětu se budou muset přesunout na druhou kolej, legislativa potřebuje být na prvním místě.
Initiative reports will have to take second place; legislation needs to come first.
CzechTak jsem se zaměřil na to, abych plnil všechny ty věci že jsem své přátele a rodinu odložil na druhou kolej.
I was so focused on doing all these things that I was neglecting my friends and family.
CzechJe nešťastné, že rezoluce OSN byla odsunuta na vedlejší kolej.
It is unfortunate that the UN's resolution has been sidelined.
CzechNesmíme naše občany opomíjet ani odsouvat na druhou kolej - máme konkrétní a velmi jasný závazek i vůči nim.
Our citizens must not be forgotten or subordinated: we have special obligations to them.
CzechPři jejím provádění jsme se však dostali na slepou kolej.
Unfortunately, we got sidetracked when it came to implementing it.
CzechMůžeme problematiku obcházet anebo ji odklonit na vedlejší kolej.
We can skirt around the issue or divert to the sidelines.
CzechKromě toho nesmí finanční krize sloužit jako záminka pro odsunutí situace v Gruzii na vedlejší kolej.
In addition, the financial crisis must not serve as a pretext for sidelining the situation in Georgia.
CzechKvůli zmatku mezi regionálními a federálními kompetencemi se řešení krize dostalo na vedlejší kolej.
In the confusion between regional and federal competences, management of the crisis fell by the wayside.
CzechSoustřeďme se na to a nedovolme, abychom byli nadále odsouváni na vedlejší kolej, a to i v případě této rozpravy.
Let us concentrate on that and not allow ourselves to be sidetracked further, including in this debate.
CzechOtázka právní ochrany se tak často dostává na vedlejší kolej vzhledem k zásadám, kterými se stávající systém řídí.
Thus, the issue of legal protection is frequently sidelined, in the light of the principles which govern the current system.
CzechMéně ochrany zájmů těch, kteří o této ochraně rozhodují, to je klíčem k tomu, aby se EU na světové scéně nedostala na druhou kolej.
Less protection for vested interests is the key for the EU to avoid sinking into irrelevance on the world stage.
CzechNa druhou stranu musíme být opatrní, abychom nesjeli na vedlejší kolej, protože tento problém nemá s touto zprávou nic společného.
On the other hand, we must be careful not to get side-tracked because this issue has nothing to do with this report.
CzechPo desetiletí odstavování na vedlejší kolej vstupují na scénu vlády a stávají se hlavními aktéry přestavby sociální Evropy.
After a decade of being sidelined, the governments are stepping in and becoming the main players in the rebuilding of social Europe.
CzechTy se stále více sbližují se Spojenými státy a NATO a odsouvají rozvojovou spolupráci a pomoc na druhou kolej.
They are increasingly aligned with the United States and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO), putting development cooperation and aid in second place.
CzechVím, že v otázce změny klimatu sdílí tento parlament mé přesvědčení, že se jedná o téma, které nemůže být odsunuto na vedlejší kolej.
Regarding climate change, I know that this Parliament shares my conviction that climate change is not a subject that can be put on the back burner.