"kolem" English translation

CS

"kolem" in English

CS kolem
volume_up
{preposition}

kolem (also: okolo)
volume_up
around {prp.}
Začněme starou koperníkovskou otázkou: existují země i kolem jiných hvězd?
Let's start with the old Copernican question: Are there earths around other stars?
V současnosti existuje kolem 5 000 webových stránek tohoto druhu.
There are currently believed to be around 5 000 websites of this kind.
Různé částice jsou zdrojem veškeré rozmanitosti ve světě kolem nás.
The different particles are responsible for all the richness in the world around us.
kolem (also: asi, kvůli, o, u)
volume_up
about {prp.}
Trvá to kolem sedmi hodin, vytiknout ledvinu, takže teď je to kolem tří hodin.
It takes about seven hours to print a kidney, so this is about three hours into it now.
Jenže všechno kolem institucí lidi znepokojuje právě touto neúměrou.
But everything about institutions makes them uncomfortable with that disproportionality.
Situace pro eurozónu nevypadá příznivě, nedělejme kolem toho velké drahoty.
Things are not looking good for the euro area, let us make no bones about it.
kolem (also: kým, o, od, ode)
volume_up
by {prp.}
Dělostřelectvo ostřelovalo nemocnici, v níž bylo kolem 500 lidí.
There were around 500 people in the hospital at the time it was bombarded by artillery.
(Smích) Prosviští kolem vás rychlostí vystřeleného náboje směrem do kopce.
(Laughter) And as they whiz by you, it's like being passed by a little iron Raisinet going up the hill.
Kolem vchodu do koptského kostela projíždí auto a někdo z něj začne střílet do lidí.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
kolem
volume_up
round {prp.}
Jednací kolo z Dohá mělo jistě být kolem o rozvoji.
The Doha Development Round was certainly meant to be a development round.
Komise by měla před dalším kolem vyjednávání předložit návrhy.
The Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Současná mnohostranná jednání jsou kolem jednání o rozvoji.
The current multilateral negotiations are a development round.
kolem (also: po, podle, podél)
volume_up
along {prp.}
Není na této planetě zvířete, které se páří jen tak s něčím, co jde kolem.
There's not an animal on this planet that will copulate with anything that comes along.
Kolem hranic EU se znovu odehrávají významné události, které nás zastihly nepřipravené.
Once again we have crucial developments going on along the EU's borders, catching us unawares.
(SK) Uběhlo padesát let od chvíle, kdy se kolem německo-holandské hranice objevil první Euroregion.
(SK) Fifty years have passed since the first Euroregion emerged along the German-Dutch border.
kolem (also: po)
volume_up
past {prp.}
Je to podobné tomu, co se za poslední týdny událo kolem banky Northern Rock ve Velké Británii.
It is a bit like the Northern Rock bank in the UK over the past few weeks.
Potřebuji, aby jsi vyšel po schodech, kolem ohně, a potřebuji, aby jsi přinesl této ženě pár bot."
I need you to go upstairs, past the fire, and I need you to get this woman a pair of shoes."
The car goes past you.

Context sentences for "kolem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechA pak mě napadlo, kolem čtyřicítky jsem začala přemýšlet, "A proč něco neudělám?
And then I thought -- in my 40s I started thinking, "Well, why don't I do something?
CzechKolem vchodu do koptského kostela projíždí auto a někdo z něj začne střílet do lidí.
A car passes by the doorway of a Coptic church, shots are fired into the crowd.
CzechPostavili si nový dům, tentokrát s tekoucí vodou, elektřinou, kolem, bez prasete.
They built a new house, this time with running water, electricity, a bicycle, no pig.
CzechJá bych bez zbytečných servítků řekla, že si vzájemně mazaly med kolem úst.
I would rather more crudely call it: 'I will scratch your back if you scratch mine'.
Czech(Třepot) A jak zvuk sílil a sílil a ony se točily kolem dokola a pak přistály.
[Clapping] And it's getting louder and louder and they circle and circle and they land.
CzechOčekávaná délka života: kolem roku 1965 měla Čína obrovskou výhodu v očekávaném dožití.
Life expectancies: as early as 1965, China had a huge advantage in life expectancy.
CzechNic se kolem toho nestalo a my bychom obzvláště rádi slyšeli, proč tomu tak je.
Nothing has happened with it, and we should particularly like to hear why that should be.
CzechNa problému kolem úřadu OLAF mě znepokojuje fakt, že zde probíhá silný konflikt zájmů.
My concern with OLAF's problem is that it has a huge conflict of interests going on.
CzechTo je věc, kolem které se dnes, pane komisaři, točí debata o energetice.
That, Commissioner, is what lies at the heart of the energy debate these days.
CzechPoužili vše, co znali -- skupiny kolem novinek, Google, Wikipedii, Ask, Jeeves, atd.
They used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.
CzechKaždoročně projíždí centrem tohoto města kolem dvou milionů vozidel přepravujících zboží.
Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
CzechPostup, který užíváme, je pozorování způsobu, jakým hvězdy obíhají kolem černé díry.
And the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
Czech

~~~ Výstřižek volného tvaru: Umožňuje kolem objektu nakreslit výstřižek volného tvaru.

~~~ Фрагмент довільної форми. ~~~ Накресліть довільний контур навколо об’єкта.

CzechZáležitosti kolem provádění a výkladu, které způsobily nejistotu, jsou problémem.
The implementation and interpretation issues that have created uncertainty are the problem.
Czech(Smích) A rozhodla se všímat si trochu více toho, co se kolem ní děje.
(Laughter) And she decides to be a little bit more aware of her surroundings.
CzechPodle údajů OSN byly znečištěny oblasti ležící v okruhu 500 km kolem elektrárny.
According to UN data, areas within a radius of 500 km from the power plant were contaminated.
CzechNepřistanete přímo na něm, protože tyhle věci se pořád otáčejí kolem dokola.
You don't land on it, because these things are tumbling end over end.
CzechMrzí mě, co se kolem této směrnice v uplynulých několika týdnech ve sněmovně dělo.
I regret what has gone on in this House with regard to this directive over the last few weeks.
CzechAle všechny se nalézají v nějaké podobě v našich počítačech kolem světa.
These all happen to be on our computers, on computers across the world.
CzechJe potřeba, abychom se místo rozhlížení kolem sebe podívali dovnitř.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.