"linky" English translation

CS

"linky" in English

EN

CS linky
volume_up
{feminine plural}

linky (also: hranice, čáry, řádky)
Tisícům lidí vypadly telefonní linky a byly přerušeny dodávky vody.
Thousands had their phone lines cut and also their water supply disrupted.
Na kartě Styl změníte linky a barvu papíru poznámky.
Use the Style tab to change the lines and paper color of your note.
Měli telefonní linky, takže bylo velmi jednoduché přijít s novým nápadem, jako je internet.
They had telephone lines, so it's very easy to bring in a new idea, like the Internet.

Context sentences for "linky" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPrvní zní: podíval se už úřadující předseda na myšlenku tísňové telefonní linky?
The first is: has the President-in-Office looked at the idea of an emergency telephone line?
CzechVychází z principu výrobní linky, ale i z principu kopírovacího zařízení.
It is based not even on the principle of the production line, but that of the photocopier.
CzechV některých zemích se také velice osvědčily zvláštní telefonní linky a internetové stránky.
Special phone numbers and websites have also proved highly successful in some countries.
CzechLidé přijíždějí z Queensu a přestupují z linky E na linku 6.
People are coming in from Queens, transferring from the E train to the 6 train.
CzechOvěřte kvalitu telefonní linky u telefonní společnosti.
Contact your telephone company to verify the quality of your phone line.
CzechNejdůležitější je urychlit zavedení linky bezpečí.
It is essential to press ahead as quickly as possible with the launch of the helpline.
CzechV případě nouze můžete v kterékoli zemi EU přivolat záchrannou službu pomocí čísla tísňové linky 112.
In an emergency anywhere in the EU, call 112 to get an ambulance.
CzechZavěste telefonní sluchátko, jakmile modem převezme řízení linky (uslyšíte klepnutí a pak ticho).
Hang up the phone after the modem takes control of the line (you'll hear a click followed by silence).
CzechOvěřte kvalitu telefonní linky u telefonní společnosti.
Contact your telephone company to verify the quality of your line.
CzechV rozvojových zemích lidé používají mobilní sítě, přičemž úplně přeskočili pozemní linky.
Right? All throughout the developing world, people are going directly to cell phones, skipping the whole landline stage.
CzechVítám iniciativu na zřízení horké linky důvěry.
I welcome the initiative to set up a confidential hotline.
CzechModem je zařízení, které vysílá a přijímá počítačové informace prostřednictvím telefonní linky nebo vysokorychlostního kabelu.
A modem is a device that sends and receives computer information over a telephone line or high-speed cable.
CzechModemy vestavěné do počítače jsou obvykle modemy pro telefonické připojení a připojují se k Internetu pomocí telefonní linky.
Most modems built into computers are dial-up modems, and they connect to the Internet through a telephone line.
CzechOsobně bych si přála, aby horké linky vešly více do povědomí. V některých zemích se o nich ví velmi dobře, ale ne ve všech.
Personally, I would wish that the hotlines were better known: they are well known in some countries but not in all.
CzechTo je první panel, který sjel z linky.
CzechNařízení se vztahuje na všechny pravidelné linky, a to vnitrostátní i přeshraniční, o minimální plánované délce 250 km.
The regulation applies to all regular services, both national and cross-border, covering a minimum scheduled distance of 250 km.
CzechV případě nouze volejte číslo tísňového volání 112, které funguje ve všech zemích EU a hovory na něj jsou z mobilu i z pevné linky bezplatné.
To contact the emergency services in any EU country from any phone, fixed or mobile, dial 112, free of charge.
CzechAutobusové linky, které provozují vnitrostátní nebo dobrovolní poskytovatelé, jsou často pro místní a venkovské komunity nezbytné.
Often, the bus services provided by the domestic or voluntary bodies are services essential to local and rural communities.
CzechDalší zaváděné opatření se týká vytvoření standardizované linky bezpečí s jednotným celoevropským číslem 116 000.
Other measures now under way include the creation of a standard helpline telephone number, 116 000, which will be the same throughout Europe.
CzechJedním z praktických opatření, jež by mohlo být v členských státech zavedeno, je zřízení krizové linky pro případy násilí na základě pohlaví.
One practical measure which can be taken is to set up an emergency number for gender-based violence in Member States.