CS

naznačit [naznačím] {verb}

volume_up
Neznamená to však, jak se jiní poslanci snažili naznačit, že se vzdáváme našich základních hodnot.
However, this does not mean, as other members have suggested, us abandoning our fundamental values.
Je tam tedy stále ještě obrovské množství pokračující práce, ale nechci v žádném případě naznačit, že to nebylo obtížné období.
So there is still a huge amount of work going on, but I do not want in any way to suggest that it was not a difficult time.
Snažím se naznačit, že po zhruba 40 let byla tato vodní teorie mylně zařazována mezi šílené výplody něčí mysli, čímž není.
I am trying to suggest that, for 40-odd years, this aquatic idea has been miscategorized as lunatic fringe, and it is not lunatic fringe.
Takové iniciativy mohou naznačit, co občané považují za důležité.
Such initiatives can indicate what citizens consider important.
Následující tabulka obsahuje přípony názvu souborů, které mohou naznačit, že soubory jsou nebezpečné.
The following table describes file name extensions that might indicate that a file is dangerous.
Can it indicate a timeframe?
Přesto se většina poslanců domnívá, že přestože číselné údaje uvedené ve zprávě s cílem naznačit spojitost mezi městskou dopravou a změnami klimatu, jde o velmi dlouhý krok.
Nevertheless, the majority of Members feel that even to quote these figures in the report as an indication of the link between urban traffic and climate change is a step too far.
Dámy a pánové, dnes jsem se pokusil naznačit některé výzvy, kterým budeme čelit v budoucnosti.
Ladies and gentlemen, today I have tried to outline some of the challenges we face in the future.
Mohla by Komise v hlavních bodech naznačit svůj postoj ohledně tohoto výše zmíněného aspektu a také pokud jde o podobné projekty v rámci EU?
Could the Commission outline its position in relation to this aspect of the abovementioned and similar projects across the EU?
Protože se všichni snažili naznačit, že tady není dostatek kolegů, chtěl bych říct, že tady bezpochyby je dost vážených kolegů, kteří rozpravu poslouchají.
Since everyone was trying to imply that there are not enough colleagues here, I would like to say that there are indeed enough respectable colleagues listening to the debate.
naznačit (also: znamenat)
Proto nemůže vyjádřit, ale pouze naznačit míru, do jaké dětská chudoba formuje budoucnost a současnost společnosti.
It cannot therefore express, but merely hint at, the extent to which child poverty shapes the future and present of society.

Context sentences for "naznačit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJak jsem již zmínil, měl jsem to v úmyslu a tento požadavek jsem se snažil naznačit.
As I said, this was my intention, and I signalled this request.
CzechNeznamená to však, jak se jiní poslanci snažili naznačit, že se vzdáváme našich základních hodnot.
However, this does not mean, as other members have suggested, us abandoning our fundamental values.
CzechJak jsem se snažil jenom velmi krátce naznačit, některé otázky jsou mimořádně komplikované a mimořádně komplexní.
As I tried to explain briefly, some issues are extremely complicated and extremely complex.
CzechVýchodní Timor není zkrachovalý stát a není nijak podobný Somálsku, jak se pokusil naznačit pan Onyszkiewicz.
East Timor is not a failed state and bears no similarities to Somalia with which Mr Onyszkiewicz has tried to associate it.
CzechJen pro správné pochopení Terrapower -- můžeš prosím nejprve naznačit, o jaké výši investic se tu zhruba bavíme?
So to understand more about TerraPower, right -- I mean, first of all, can you give a sense of what scale of investment this is?
CzechChceme-li, aby nás ostatní následovali, nesmíme v této fázi naznačit, že ustupujme ze svých cílů.
In fact, though, if we want the others to come with us, we must not, at this stage, give any indication that we are scaling back our ambitions.
CzechTo by mělo naznačit, že pro nás jsou bezpečnostní otázky, NATO a vztah NATO a Evropské unie o něco důležitější než pro jiné státy.
That should tell you that, for us, the questions of security, NATO and NATO's relationship with the European Union are slightly more significant than they are for other nations.
CzechPokud nám předsednictví Rady oznámí, že nevidí důvod k tomu, aby se pospíchalo, chce nám tím naznačit, že tato záležitost bude opět odložena?
I now address the Council: when the Council Presidency tells us that we need not hurry, this means that they are going to put the dossier on hold.
CzechMělo by se jim jasně naznačit, že musí přestat pomáhat bezcitným a hloupým armádním generálům Barmy, jinak jejich vztah s Evropskou unií vážně a nevratně utrpí.
It should be made clear to them that they must stop aiding the heartless and mindless military generals of Burma or their relationship with the EU will suffer severely and irreversibly.
CzechO tom budu mít zítra dopoledne možnost podrobněji diskutovat s Konferencí předsedů Evropského parlamentu, ale dovolte mi ve stručnosti naznačit, co nás čeká.
I will have the opportunity to discuss this in more detail with the European Parliament's Conference of Presidents tomorrow morning, but let me now give you a brief glimpse of what lies ahead.
CzechPřesto se většina poslanců domnívá, že přestože číselné údaje uvedené ve zprávě s cílem naznačit spojitost mezi městskou dopravou a změnami klimatu, jde o velmi dlouhý krok.
Nevertheless, the majority of Members feel that even to quote these figures in the report as an indication of the link between urban traffic and climate change is a step too far.
CzechDoufám proto, že až uvidíte naši práci, slovo "nablýskaná” bude lichotka, nikoliv slovo, jež, jak se obávám, chce naznačit, že se snažím dělat něco, co ve skutečnosti nedělám.
Therefore I hope, when you see what we do, that the word 'glittering' will be a nice word and not a word, I fear, that suggests I am trying to do something that I genuinely am not.