"obtížný" English translation

CS

"obtížný" in English

CS

obtížný {adjective masculine}

volume_up
Měli před sebou obtížný, velice obtížný úkol.
They have had a difficult task, a very difficult task.
Pan Wiersma také vyzdvihl, že letošní rok je pro Spojené státy politicky obtížný.
Mr Wiersma also pointed out that it is a difficult year politically for the United States.
Samozřejmě, že přechod od cílů ke konkrétním nástrojům je velmi obtížný.
Of course, it is very difficult when you have to go from targets to tools.
obtížný (also: bezcitný, drsný, hrubý, krutý)
Víme, že je to obtížný úkol, ale nejdůležitější je to, že se v něm Evropská unie angažuje.
This is a hard task, we know, but the most important thing is that the European Union is engaging in it.
Jde o poněkud obtížný přístup, jejž není, zejména v době voleb, snadné zastávat.
That is sometimes rather difficult and, particularly during election time, occasionally hard to represent.
Obtížná práce tím však nekončí, naopak, teprve začíná.
However, the hard work is not over; in fact, it has only just begun.
obtížný (also: hustý, nudný, těžký, únavný)
obtížný (also: tíživý, těžký)
Vzali na svá bedra práci spojenou s jeho prováděním a vím, že to byl úkol velice obtížný.
They have shouldered the burden for the implementation, which I know was a very onerous task.
Pro některé podniky může být samozřejmě lákavé použít ten nejméně obtížný a nejlevnější - ale také nejméně účinný - nástroj.
There is, of course, a temptation for some companies to use the least onerous and least costly - but also least effective - tool.
obtížný (also: dotěrný, otravný)
obtížný (also: náročný, pracný)
Problémy máme částečně také proto, že proces vymanění se z autoritářství je velmi obtížný, namáhavý a dlouhý.
We also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
obtížný (also: těžkopádný)
obtížný (also: dotěrný)
obtížný (also: zhoubný)
obtížný (also: nepohodlný)

Context sentences for "obtížný" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTo je nesmírně obtížný úkol, ale zároveň příležitost, které se musíme chopit.
This is an enormous challenge, but also an opportunity that we have a duty to grasp.
CzechVýbor pro právní záležitosti uznává, že založení firmy může být obtížný proces.
The Committee on Legal Affairs recognises that establishing a firm can be a daunting process.
CzechTo, co nás tedy čeká, není nezvládnutelná výzva, ale mimořádně obtížný úkol.
For that reason, what is before us is an extremely important task and not an impossible challenge.
CzechVést 27 různých zemí v pluralitní Evropě je obtížný úkol a vy jste se ho zhostil dobře.
Leading 27 different countries in a pluralist Europe is a challenging task and you have done it well.
CzechTo může být složitý a obtížný úkol vyžadující účast experta.
This can be a complex and burdensome task requiring expert input.
CzechPřístup k vodě je kvůli zaminování území velmi obtížný.
Access to water is hindered because of the deployment of landmines.
CzechBude to program mimořádně obtížný pro naše hospodářství.
This will be a programme of exceptional harshness for our economy.
CzechDalší světové fórum o vodě musí být příležitostí k nalezení společných řešení, která by reagovala na tento nesmírně obtížný úkol.
The next World Water Forum must be an opportunity to find solutions together to respond to this enormous challenge.
CzechPobaltské země si daly za cíl přístup k eurozóně, ale v době globálního poklesu se jedná o značně obtížný úkol.
The Baltic States have set themselves the goal of accession to the euro area, but during the global downturn, this is a very stiff task.
CzechHlavním problémem našich bilaterálních obchodních vztahů je obtížný přístup na trh přes necelní bariéry, včetně nedostatku přijatých mezinárodních norem.
The main problem in our bilateral trade relations is difficulty of access to the market across non-tariff barriers, including a lack of accepted norms and international standards.
CzechNedostatek vhodné sexuální výchovy a obtížný přístup k antikoncepci znamenají, že ženy, které otěhotní, včetně nezletilých, jsou podle zákona nuceny dítě porodit.
The lack of proper sex education and easy access to contraceptives mean that women who become pregnant, including those who are underage, are forced by law to give birth to the child.
CzechObtížný přístup ke zdravotní péči je dalším dosud neřešeným problémem: jde o významnou skutečnost, která má dopad na rovnost mezi zaměstnanci, student a vědeckými pracovníky.
Difficulties in accessing health care are another problem that has been ignored until now: this is a significant fact that has an impact on equality among employees, students and scientists.