CS odejít
volume_up
[odejdu] {verb}

1. general

odejít (also: chodit, chodívat, jet, jezdit)
Jako vrchní představitel policie by si měl zabalit své věci a odejít.
As the head of a police authority, this minister should pack his bags and go.
Kráčejte pevně, vyšlete jasný vzkaz: Mubarak musí teď odejít.
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
Takže jsem se rozhodl odtud odejít. ~~~ A měl jsem namířeno do středozápadu.
So then I decided to leave that part of the world, and I was going to go to the mid-west.
Paní Panayotopoulosová se omlouvá, protože musela odejít za jinými povinnostmi.
Mrs Panayotopoulos offers her apologies because she had to leave owing to a prior engagement.
Škoda, že ministr musel odejít, protože jsem mu chtěl položit otázku.
It is a pity that the minister had to leave as I had a question for him.
Dámy a pánové, pan předseda Sarkozy bude muset brzy odejít.
Ladies and gentlemen, President Sarkozy will have to leave us soon.
Evropským snem je co nejdříve odejít na penzi na Francouzskou riviéru.
The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.
Tibetský Dalajláma se rozhodl odejít z politického života a nadále být duchovním vůdcem svého lidu.
Tibet's Dalai Lama has taken a decision to retire from political life and continue as the spiritual leader of his people.
Starším zaměstnancům musí být nadále umožněno ve věku stanoveném zákonem odejít do důchodu, aniž by se vystavili riziku diskriminace.
Older employees must still be able to retire at the age specified by law without the risk of being subjected to discrimination.
odejít (also: ukončit)
odejít (also: odpadnout, odtrhnout se)
odejít (also: odcházet, odjet)
Řekl jí: "Pokud se nebudete řídit mými pokyny, můžete odejít."
He said, "If you don't want to follow my instructions, go away."
Mr Gbagbo should go away.
Nechceme odsud odejít jako druzí nejlepší!
We do not want to come off second best here!
odejít
odejít (also: být vypnutý)
Měli bychom odejít, spolu s našimi 2 miliony eur za hodinu, a byli bychom na tom všichni lépe.
We should leave, taking our EUR 2 million an hour with us, and we would all be better off.
Nechceme odsud odejít jako druzí nejlepší!
We do not want to come off second best here!
Lakotové jsou jedním z mnoha kmenů, které musely opustit svou zemi a odejít do zajateckých táborů, kterým se dnes říká rezervace.
The Lakota are one of many tribes that were moved off their land to prisoner of war camps now called reservations.
Příští rok mám odejít, ale dokud tu jsem, budu stát za lidmi, kteří mě zvolili, a budu jim pomáhat, a nikoli jim stát v cestě.
I am due to stand down next year but, until I stand down, I will stand up for the people who elected me and will help them and not stand in their way.
odejít
Vskutku, dva lidé byli schopni z místa havárie odejít, navzdory tomu, že se letadlo na ranveji dvakrát převrátilo.
Indeed, two people were able to walk away from the crash, despite the fact that the plane overturned twice on the runway.
odejít (also: odvést)

2. "z"

Context sentences for "odejít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechKaddáfí využívá pro licitaci 30 milionů Afričanů, kteří chtějí odejít do Evropy.
Gaddafi uses 30 million Africans who want to come to Europe as a bargaining chip.
Czechpodpora prodloužení věkové hranice, kdy lze právoplatně odejít do důchodu.
encouraging an increase in the age at which the pension can be claimed.
CzechMusím nyní odejít, nikoli z nedostatku slušnosti, ale proto, že mě čeká důležité setkání.
I am leaving directly, not out of rudeness, but because I have an important meeting elsewhere.
CzechLidem, kteří nemohou z takového hluku odejít, to extrémně ničí zdraví.
For people who can't get away from noise like that, it's extremely damaging for their health.
Czech(Smích) Inu, možná se ptáte, kam ale mohli odejít?
(Laughter) Yeah, maybe you're asking yourselves where old Bruegel's people went?
CzechMusím ale říci, že v tomto typu války by měla odejít LTTE a bohužel se k tomu nemá.
However, I must say that, in this sort of war, the LTTE should make a move and unfortunately, is not doing so.
CzechDalajlama, jenž byl nucen odejít do exilu, od té doby již půl století pokojně protestuje.
Since then, the Dalai Lama, forced into exile, has been conducting his peaceful protest for half a century.
CzechEvropská unie odsoudila akci, kdy LTTE bránila civilistům odejít z oblasti konfliktu.
The European Union has condemned the action of the LTTE in preventing civilians from leaving the conflict area.
CzechLaurent Gbagbo musí odejít a měl by být podpořen urychlený návrat uprchlíků do jejich domovů.
Laurent Gbagbo must give way and there should be support for the speedy return of refugees to their homes.
CzechVyděšení obyvatelé se obávají odejít, navzdory osmačtyřicetihodinovému příměří, které vyhlásila vláda.
The terrified people are afraid to flee, despite the 48-hour cease-fire announced by the government.
CzechKdyž film skončil, všichni se zdáli velice šťastní, že mohou vstát a co nejrychleji odejít z kina.
When the movie ended, everyone seemed very happy to get up and get out of the theatre as soon as possible.
CzechJiž teď ho členské státy mohou používat, pokud chtějí pomoci určitým zemědělcům odejít z podnikání.
It is already there for Member States to use if they want to help specific dairy farmers out of business.
CzechMěli byste buď milovat svou přijímající zemi, nebo odejít.
You should either love your receiving country or get out.
CzechNeměli bychom si hrát s těmi, kteří nechají zákazníky odejít, když se mají vypořádat s tímto dilematem.
We should not be toying with those who bail customers out whenever they are to blame for ending up in this dilemma.
CzechA musí mít možnost odejít z totalitní země.
And the opportunity to get out of a totalitarian country.
CzechCo musím udělat, chci-li odejít do zahraničí?
What do I need to do if I am going to cross a border?
CzechNapříklad v Iráku bylo více než 60 % křesťanů přinuceno odejít do exilu, hovoříme tu o zhruba 600 000 lidí.
In Iraq, for example, over 60% of Christians have been forced into exile, and we are talking about some 600 000 people.
CzechKdyž jsme se stala maminkou, jemu už bylo 77 let a já začala mít velký strach, že by mohl odejít navždy, aniž by nám něco řekl.
I had become a mother and he was celebrating his 77th birthday, and suddenly I was very, very afraid.
CzechŽádná ze stran však nechce odejít s prázdnou.
But nobody wants to lose out in the process.
CzechStaří lidé jsou často nuceni do důchodu odejít předčasně kvůli nejrůznějším okolnostem, a ne proto, že chtějí.
Very often, elderly people are forced to take early retirement because of certain circumstances, and often not of their own will.