"oprav" English translation

CS

"oprav" in English

See the example sentences for the use of "oprav" in context.

Context sentences for "oprav" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechNovější verze často obsahují více bezpečnostních oprav, které zabrání útokům malwaru.
Newer versions often contain more security fixes to prevent malware attacks.
CzechVložení nového článku 204a týkajícího se "oprav" do jednacího řádu (hlasování)
Corrigenda (new Rule 204a of Parliament's Rules of Procedure) (vote)
CzechNež se pustím do ručních oprav, vždy se snažím najít nejjednodušší řešení.
I try to find the easiest solutions before I start making manual fixes.
CzechTato ustanovení usnadní uskutečňování oprav nezávislými tržními subjekty.
Such provisions will make it easy for independent market operators to undertake repairs.
CzechPak by nebylo nutné čekat několik let na realizaci výstavby nebo oprav.
It would not then be necessary to wait several years for construction or repair work to take place.
CzechJe to přínos v oblasti konkurenceschopnosti, ceny oprav, bezpečného provozu, a pro spotřebitele.
That is good for competition, for the price of repair work, for road safety and for consumers.
CzechV Průvodci instalací chybí kumulativní balíček oprav správce filtrů nutný k dokončení instalace.
Installation Wizard is missing a filter manager rollup package needed to complete the installation.
CzechSeznam oprav zahrnutých ve Windows XP Service Pack 3
List of fixes that are included in Windows XP Service Pack 3
CzechGoogle většinou výsledky vyhledávání vylepšuje pomocí úprav, oprav pravopisu, přidání synonym a dalších kroků.
Typically, Google improves your search results by including personalization, spelling corrections, synonyms, and more.
CzechNaší prioritou je zvýšení konkurence na poprodejním trhu - v oblasti oprav a údržby - kde nejvíc chybí.
Our main priority is to increase competition in the after-sales market - in repairs and servicing - where it is most lacking.
CzechProto bychom my Evropané neměli zůstat jen při vyjednání dalšího příměří a financování oprav infrastruktury.
Therefore, we Europeans should not stop at negotiating a further ceasefire and financing the repair of the infrastructure.
CzechV našem dalším pozměňovacím návrhu chceme umožnit nižší sazby DPH u renovací a oprav za účelem úspory energií.
In our other amendment, we aim to make it possible to lower the VAT rate on renovation and repair work in order to save energy.
CzechNepodporuji možnost oprav projevů (pozměňovací návrh č. 4), doslovné záznamy by měly být takové, jako byly prezentovány.
I do not support the opportunity to make corrections to speeches (amendment 4) the verbatim report should be as spoken.
Czech(Smích) Tento jeden den intenzivní autonomie měl za výsledek celou řadu softwarových oprav, které by jinak nikdy nevznikly.
(Laughter) That one day of intense autonomy has produced a whole array of software fixes that might never have existed.
CzechTaké se to týká umožnění neomezeného přístupu obchodníků a autoservisů k informacím o automobilech a možností jejich oprav.
It includes allowing workshops and dealerships to have unrestricted access to information on vehicles and repair options.
CzechAle nebere v úvahu nové nárůsty, pokud jde o náklady na údržbu a negativní dopady na sektor oprav, způsobených EASA.
But this does not take into account the new increases in maintenance costs and negative impacts on the repair sector caused by EASA.
CzechV oblasti přístupu k údajům, jejich oprav, vzájemnosti, právní ochrany a nezávislého dohledu je ještě třeba učinit mnohé.
There is much to be done with respect to access to data and their rectification, to reciprocity, to legal protection, and to independent supervision.
CzechDvě změny, které zpravodaj zahrnul do zprávy, se týkají drobných úprav v bodech odůvodnění a několika technických oprav v mapách.
The two changes the rapporteur has introduced to the report involve minor modifications in the recitals and some technical corrections to the maps.
CzechJestliže přeskočíte všechny jednotky šifrované nástrojem BitLocker, zobrazí se seznam pokročilých možností oprav a spuštění systému, které si můžete zvolit.
If you skip all of the BitLocker-encrypted drives, you’ll see a list of advanced repair and startup options to choose from.
CzechMyslím, že nám to naznačuje, že zde jsou nové možnosti sebekonstrukce, replikace a oprav v budovách, strojích a dalších konstrukcích.
I think that it's telling us that there's new possibilities for self-assembly, replication, repair in our physical structures, our buildings, machines.

Other dictionary words

Czech
  • oprav

Even more translations in the Norwegian-English dictionary by bab.la.