"opustit" English translation

CS

"opustit" in English

CS opustit
volume_up
{verb}

1. general

Potřebujeme opustit Evropskou unii a znovu zavést kontrolu našich hranic.
What we need is to leave the European Union and regain control of our borders.
Opustit dálnici nebylo možné a zanedlouho se utvořila dlouhá kolona.
It was impossible to leave the motorway, and a long queue soon formed.
Nátlak rebelů pak donutil demokraticky zvoleného prezidenta opustit Madagaskar.
Furthermore, pressure from rebels forced the democratically elected president to leave Madagascar.
Evropa nemůže Afghánce opustit a není v této zemi, protože tak rozhodli Američané.
Europe cannot abandon the Afghans, and it is not there because the Americans have so decided.
Nemůžeme opustit evropské občany, kteří jsou v této situaci; musíme jim pomoci.
We cannot abandon the European citizens who are in this situation; we must help them.
EU nemůže opustit svůj evropský sociální model, měla by jej spíše posílit.
The EU cannot abandon its European social model, but should rather strengthen it.
opustit (also: upustit, zanechat)
To je více než jasný signál: Komise nemá v úmyslu tuto záležitost opustit.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
opustit (also: zanechat)
opustit (also: opouštět, zanechat)

2. "co"

opustit (also: odcestovat, odcházet, odejít, odjet)
volume_up
to depart {vb} (from)

Context sentences for "opustit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechJak uvedlo mnoho mých předřečníků, musíme opustit metody otevřené koordinace.
As many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
CzechMinulý týden bylo starostovi Diyarbakiru Osmanu Baydemiru zakázáno opustit zemi.
Last week, the mayor of Diyarbakir, Osman Baydemir, was banned from leaving the country.
CzechJe to věc opravdu naléhavá a musíme v našich postojích opustit tu svou "věž ze slonoviny".
There is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box.
CzechNesmí opustit vymezenou dráhu a stát se nástrojem nebo východiskem mezivládní činnosti.
It must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
CzechTento projekt bychom měli v zájmu ochrany našich národních památek opustit nebo přepracovat.
The project should be abandoned or re-worked to protect our national monuments.
CzechArmáda navíc vydala rozkazy zakazující západním Indiánům opustit rezervace.
In addition, the military issued orders forbidding western Indians from leaving reservations.
CzechTo je více než jasný signál: Komise nemá v úmyslu tuto záležitost opustit.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
CzechMyslím, že bychom se měli pokusit tuto problematiku zítra dopoledne opustit.
I think we ought to try to put this issue to bed tomorrow morning.
CzechÚtlak a chudoba donutila řadu lidí opustit zemi nebo se o to pokusit.
Oppression and poverty have caused many people to flee the country, or to try to do so.
CzechJestliže volby donutí socialistického předsedu vlády opustit úřad, je to zjevně dobrá věc.
If a socialist head of government is voted out of office, this is prima facie a good thing.
CzechPlánovat znamená opustit matematické přístupy k rozpočtu, které zcela postrádají smysl.
Planning means ruling out mathematical approaches to the budget, which are absolutely senseless.
CzechŠtrasburk představuje symbol evropské jednoty, který nesmíme opustit.
Strasbourg is a symbol of European unity that must not be abandoned.
CzechPane předsedající, Evropa musí opustit tabu odepsání dluhu.
Mr President, Europe needs to move on from its taboo on writing off debt.
CzechJe skutečně rozumné opustit zdlouhavé postupy extradice.
It makes sense to emerge from very long drawn-out extradition proceedings.
CzechZahynulo více než 150 lidí a desítky tisíc musely opustit své domovy.
Over 150 people were killed and tens of thousands displaced.
CzechNejvíc mě znepokojuje okamžitý a dlouhodobý osud Iráčanů, kteří byli nucení opustit svou zemi.
My main concern is the immediate and long-term fate of the Iraqis forced to flee their own country.
CzechChcete-li opustit nouzový režim, restartujte počítač a ponechte systém Windows, aby se spustil běžným způsobem.
To exit safe mode, restart your computer and let Windows start normally.
CzechV tomto ohledu musíme opustit dogmata a nerozvážnost.
In this we must be guided by a refusal of dogma and thoughtlessness.
CzechBylo by tak lépe možné zavést další oddělení a opustit tradiční referenční hodnoty.
This would mean more opportunities to introduce further decoupling and a move away from historical reference values.
CzechJeště hůř, pracuje s argumentem, že je třeba opustit jakýkoliv druh zestátnění nebo opětovného zestátnění.
Even worse, it argues that any type of nationalisation or renationalisation should be abandoned.