"oznámit" English translation

CS

"oznámit" in English

CS oznámit
volume_up
{verb}

Je tedy důležité oznámit, že turisté se mohou na Madeiru vrátit.
Therefore, it is important to announce that tourists can return to Madeira.
Bylo obrovskou chybou oznámit v této době dohodu o obchodu s Kosovem.
It was a huge mistake to announce a trade agreement with Kosovo at this point in time.
S potěšením vám dnes mohu oznámit složení této skupiny.
I am happy to announce to you today the composition of this group.
Pomocí odkazu Nahlásit zneužití lze oznámit porušování těchto Pravidel chování.
You may use the Report Abuse link to report violations of this Code of Conduct.
Po dvou týdnech, jsem rád, že to mohu oznámit, byla rodina zase pohromadě.
After two weeks, I'm happy to report, the family was reunited.
Letos tady v TED, můžu s radostí oznámit, že mám nové tituly, navíc k těm předchozím.
This year at TED, I'm happy to report that I have new titles, in addition to my previous titles.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Členské státy měly pouze povinnost Komisi informovat, oznámit jí, jaká kritéria zvolily.
The Member States were simply obliged to inform, to notify the Commission of which criteria they had chosen.
Chtěl bych vám oznámit ještě něco.
I would like to inform you of something else.
Chci vám oznámit, že kontrola prokázala, že nedošlo ke zneužití hlasovacích práv.
I can tell you that, after verification, there has been no abuse of voting rights.
Mohl byste nám oznámit, jakého pokroku jste dosáhl v diskusích o sestavení tohoto seznamu?
Could you tell us what progress you have made in your discussions on compiling such a list?
Řekla bych, že to má oznámit, že někdo tam uklidil a je tam krásně.
I suppose it's there to tell you that somebody's cleaned the place, and it's all lovely.
Poté se jednostranně rozhodlo Komisi oznámit, že zastavuje rybolov, protože dosáhlo stanoveného limitu.
It then unilaterally decided to notify the Commission that it was stopping fishing because it had reached the limit set.
Členské státy měly pouze povinnost Komisi informovat, oznámit jí, jaká kritéria zvolily.
The Member States were simply obliged to inform, to notify the Commission of which criteria they had chosen.
Každou dohodu, jež podléhá pravidlům Smlouvy, musí dotčené firmy nebo subjekty oznámit Evropské komisi.
Any agreement falling under the Treaty rules must be notified to the European Commission by the companies or bodies concerned.
Hotovost překračující tuto částku musíte oznámit celním orgánům.
If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
Proto se domnívám, že tyto strany by měly mít povinnost oznámit, zda od odvětví získaly finanční nebo jiné výhody.
I therefore believe that such parties should be obliged to declare whether they have received financial or other benefits from industry.
Výrobci budou zejména muset oznámit veškeré škodlivé látky, uváděné napříště v přiloženém seznamu, který bude obsahovat rovněž látky zmíněné ve směrnici REACH.
Manufacturers will, in particular, have to declare any harmful substances appearing henceforth on an annexed list, which also includes the substances mentioned in the REACH Directive.
oznámit
oznámit (also: ohlásit)

Context sentences for "oznámit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechS lítostí vám však musím oznámit, že od poslední rozpravy se situace zhoršila.
Regretfully, I have to say that the situation has worsened since our last debate.
CzechJsem potěšen, že vám mohu oznámit, že cíle stanovené v návrhu Komise byly dosaženy.
I am pleased to note that the goals set by the Commission proposal have been met.
CzechPane Matsakisi, omlouvám se, že musím oznámit, že jste měl jednominutovou řečnickou dobu.
Mr Matsakis, I apologise for announcing that you had one minute's speaking time.
Czech(DE) Pane předsedo, jen jsem chtěl oznámit, že se tohoto hlasování nezúčastním.
(DE) Mr President, I just wanted to make known that I shall not be participating in this vote.
CzechDovolte mi vyjádřit pevné přesvědčení a oznámit politiku, kterou zamýšlím navrhnout.
Allow me to state my firm belief and the policy I intend to propose.
CzechHotovost překračující tuto částku musíte oznámit celním orgánům.
If you are carrying €10 000 or more, it has to be declared to the customs authorities.
CzechA s radostí mohu oznámit, že v té oblasti byla obrnou nakažena jedna jediná další osoba.
And I'm happy to say only one other person in that area got polio.
CzechMěli bychom také oznámit akční plán Komise a jasnou lhůtu k jeho stanovení.
We should also acknowledge the Commission's action plan and the clear deadline that has been set.
CzechPokud si všimnete nesprávných podkladových dat v mapě, můžete oznámit problém poskytovateli dat.
If you are a business owner, you can add your business to Google Places.
CzechS lítostí musím oznámit, že britské úřady při kontrole našich hranic katastrofálně selhaly.
I am sorry to say that the British authorities have failed disastrously to control our borders.
CzechKomise musí ještě oznámit termín předložení těchto směrů.
The Commission has yet to name a date for presentation of these guidelines.
CzechDámy a pánové, chtěl bych oznámit následující informaci.
Ladies and gentlemen, I would like to make the following announcement.
CzechChtěl bych hned oznámit, že nebudeme pochopitelně hlasovat pro argumenty paní Lullingové.
I should like to say straightaway that we shall obviously not be voting in favour of Mrs Lulling's argument.
CzechNyní je již příliš pozdě, a tak vám mohu oznámit, že rozhodně nebudeme zítřejší rozpravu končit usnesením.
You are now too late, so there will definitely not be a resolution.
CzechVolby se konaly pouze před dvěma a půl týdny a stojí za to veřejně to oznámit v Evropském parlamentu.
Elections were held just two and a half weeks ago, and it is worth proclaiming this in the European Parliament.
CzechDámy a pánové, chtěl bych vám oznámit jednu informaci, a žádám vás proto nyní o potřebný klid.
Ladies and gentlemen, I should like to convey some information to you, and I ask you to provide now for the necessary calm.
CzechMěl jste dealerovi v Belgii oznámit, že hodláte auto vyvézt do Francie, čímž byste se placení DPH vyhnul.
You could have told the dealer that the car was intended for registration in France, and avoided paying Belgian VAT.
CzechDržitelé oprávnění k registraci léčivých prostředků jsou povinni oznámit tyto změny příslušným orgánům.
These variations must be reported to the competent authorities by the holders of authorisations to market medicinal products.
CzechKaždou dohodu, jež podléhá pravidlům Smlouvy, musí dotčené firmy nebo subjekty oznámit Evropské komisi.
Any agreement falling under the Treaty rules must be notified to the European Commission by the companies or bodies concerned.
Czech... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.