"přesněji" English translation

CS

"přesněji" in English

CS přesněji
volume_up
{comparative}

přesněji
Je tu také problém svobody, nebo přesněji potlačování svobody.
There is also the problem of freedom or, more precisely, the suppression of freedom.
Přesněji, mohu zmínit další posílení FRONTEX.
More precisely, I could mention the further strengthening of FRONTEX.
My, přesněji řečeno mnoho poslanců napravo, zavíráme oči před tím, co se děje.
We, or more precisely many Members on the right, are closing our eyes to what is happening.
přesněji
Dovolte, abych Vám představil pana Pringla, nebo přesněji řečeno señora Pringla.
Or perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
More accurately, that they were changing.
Musíme také vypracovat ukazatele, které budou přesněji odrážet domácnosti: příjmy, spotřebu a bohatství.
We also need to develop indicators that reflect the household level more accurately: income, consumption and wealth.

Context sentences for "přesněji" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPrvní z těchto událostí byl pohřeb - nebo, přesněji řečeno, opakovaný pohřeb.
The first one was actually a funeral -- to be more precise, a reburial.
CzechPřesněji řečeno, země může do EU vstoupit pouze tehdy, pokud splňuje všechny podmínky členství:
But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
CzechPokud chcete ikony umístit blíže k sobě nebo přesněji, mřížku vypněte.
To place icons closer together or with more precision, turn off the grid.
CzechPotřebujeme ještě lépe a přesněji znát hodnotu našich fixních výdajů.
We still need to find out more and more thoroughly about what our fixed expenditure is.
Czechpřesněji řečeno po 27 členských státech + Islandu, Norsku a Švýcarsku
In this case, the 27 EU member states + Iceland, Norway and Switzerland
Czechpřesněji řečeno na území 27 států EU + Islandu, Norska nebo Švýcarska
In this case, the 27 EU member states + Iceland, Norway and Switzerland
CzechPřesněji, o učebnicích a o učebních materiálech, které každodenně používáme ve škole.
In particular, textbooks and the kind of educational materials that we use every day in school.
CzechA to mě tak trochu inspirovalo – nebo, přesněji řečeno, inspirovalo to mou ženu.
And that kind of gave me the inspiration -- or rather to be precise, it gave my wife the inspiration.
CzechPředložený program je třeba přesněji doladit v mnoha oblastech.
The programme as it stands needs to be finely tuned in a number of areas.
CzechLoni jsme naříkali nad výsledky kodaňské konference nebo přesněji řečeno nad absencí výsledků.
Last year, we deplored the results of Copenhagen, or, to be more precise, the lack of results.
CzechŘecku - přesněji řečeno, panu Papandreovi - není poskytnut čas k tomu, aby v Řecku dosáhl konsensu.
Greece - rather, Mr Papandreou - is not being given the time to achieve a consensus in Greece.
CzechV tomto znění text přesněji odráží skutečnou situaci.
This makes the text a closer reflection of what is actually happening.
CzechPřesněji řečeno chceme se podílet na procesu rozhodování.
Rather, we want to take part in the decision-making process.
CzechO několik dní později se stáhli, přesněji řečeno, byli zatlačení směrem na východ k čadsko-súdánské hranici.
A few days later they withdrew, that is to say they were pushed eastwards towards the Chad-Sudan border.
CzechS přihlédnutím k tomu, co se děje ve světě, nás to znepokojuje; přesněji řečeno, znepokojují nás určité aspekty.
It is this that concerns us given what is happening in the world; rather, certain aspects concern us.
CzechMáme, tedy přesněji řečeno, Bulharsko mělo obrovský zdroj energie, který však byl z politických důvodů ukončen.
We have, or rather, Bulgaria has a huge energy source which was closed at the time for political reasons.
CzechRaději bychom ovšem viděli přesněji definované vedlejší produkty a ambicióznější cíle v oblasti recyklace.
However, we would have preferred to see a more exact definition of by-products and even higher recycling targets.
CzechPro ty, co neví, co je hypomanie je to jako motor, bez řízení, přesněji jako Ferrari, jenže bez brzd.
Now if you don't know what hypomania is, it's like an engine that's out of control, maybe a Ferrari engine, with no breaks.
Czech. - (NL) Paní předsedající, zabýváme se zde dvěma problémy, nebo přesněji jednou osobou a jedním problémem.
author. - (NL) Madam President, we are dealing with two issues here or, to be precise, one person and one issue.
CzechNebo přesněji, vzdělání nás postupně zbavuje kreativity.