"přitažlivost" English translation

CS

"přitažlivost" in English

CS přitažlivost
volume_up
{feminine}

přitažlivost (also: atrakce, kouzlo, půvab)
(Potlesk) Tato přitažlivost předmětů nefunguje pouze pro přeměty celebrit.
(Applause) Now this attraction to objects doesn't just work for celebrity objects.
EU proto jasně ztrácí pro Ukrajince svou přitažlivost.
The EU is therefore clearly losing its attraction for Ukrainians.
Přitažlivost eura každopádně bez újmy i nadále trvá.
In any case, the attraction of the euro remains intact.
Projekt má nesmírný potenciál a jeho přitažlivost tkví v tom, že se skládá z řady menších oddělených projektů.
This project has huge potential and its appeal indeed lies in the fact that it is made up of many separate small projects.
Přírodní bohatství, kulturní i historické památky musejí být uchovány a chráněny, aby Černá Hora neztratila svou jedinečnou přitažlivost pro turisty.
Natural features and sites of cultural and historic interest must be conserved in order to ensure that Montenegro does not squander its unique tourist appeal.
Tento návrh nařízení nám umožňuje aktualizovat nástroje na zlepšení viditelnosti a posílit přitažlivost Evropy jako skvělé turistické destinace.
This proposal for a regulation enables us to update tools to improve the visibility and strengthen the appeal of Europe as a tourist destination of excellence.
přitažlivost (also: atraktivnost, půvab)
Bude podněcovat hospodářskou přitažlivost, zvláště prostřednictvím kulturního cestovního ruchu.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
To by mohlo narušit instituce a podnikatelskou přitažlivost Evropy, snížit její růstový potenciál.
This could undermine investment and business attractiveness of Europe, reducing its growth potential.
Obrovská přitažlivost Evropské unie se opírá o snahy zemí tohoto regionu o začlenění do ní.
The countries of that region are queuing up to join the European Union, and this is the great attractiveness of the EU.
Tady je Dinosauří planeta, tady Přitažlivost.
They started with Cinematch, and they've tried a bunch of others -- there's Dinosaur Planet; there's Gravity.
přitažlivost (also: požitek, přísada, záliba, aroma)
volume_up
relish {noun}
přitažlivost
Takže se celkem pochopitelně kvality jako je přitažlivost a charisma najednou zdají být docela důležitými.
So, quite understandably, qualities like magnetism and charisma suddenly come to seem really important.
přitažlivost (also: kouzlo, osobní kouzlo, půvab, tělesný půvab)
přitažlivost (also: afinita, příbuznost)
přitažlivost (also: gravitace, tíže)
přitažlivost

Context sentences for "přitažlivost" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechSen o budoucí Evropě má pro mnoho lidí velkou přitažlivost.
The dream of a future in Europe is a strong one for many people.
CzechNavíc zvýší přitažlivost námořní dopravy na krátké vzdálenosti.
Moreover, it will make short-sea shipping more attractive.
CzechPodstatně jsme tak zvýšili přitažlivost programu.
So we have made the programme considerably more attractive.
CzechExistuje mnoho nepřirozených podnětů pro přitažlivost.
There's lots of supernormal stimuli for sexiness.
CzechVeřejná agentura pro nestátní aktiva má nyní určitou přitažlivost, ale jak si poradíme s předpokládanými zárukami?
Now, a public agency for non-sovereign assets has some attractions, but how do we get over the implied guarantee?
CzechTaké je nutné nasměrovat finanční prostředky do projektů, které se snaží, aby měl každý region svou přitažlivost.
It is also necessary to direct the funds towards projects intended to make each region attractive in its own right.
CzechAkční plán bude doplněn opatřeními, která by měla zvýšit přitažlivost železniční a námořní dopravy a také dopravy po vnitrozemských vodních cestách.
The Action Plan will be coupled with measures to make rail, sea and inland waterways transport more attractive.
CzechKdyby měl stávající systém fungovat donekonečna, ztratí zemědělství veškerou přitažlivost, a co se pak stane s naším venkovem?
If the current system was allowed to continue indefinitely, there would be no incentive to farm and where would our rural society be then.
CzechKromě toho může mít kladný dopad na odvětví cestovního ruchu tím, že pomůže zvýšit přitažlivost regionů a současně i zlepšit jejich hospodářskou situaci.
Furthermore, it may have a positive impact on the tourism sector, by helping to make regions more attractive and, at the same time, improving their economic situation.
CzechLidé věří, že pokud se jedná o tělesnou přitažlivost, tak že pokud někoho vidíme, tak okamžitě víme, jestli se nám líbí a nebo ne.
Which is why we have these four-minute dates. ~~~ So I decided to do this experiment with people. ~~~ I'll show you graphic images of people -- not real people. ~~~ The experiment was with people.
CzechTuleni jsou velmi krásná mořská zvířata - vlastně jsem si během tohoto procesu uvědomila, že mají velkou přitažlivost pro veřejnost. - ale pro některé jsou mořskými krysami.
Seals are very beautiful marine animals - in fact, I have realised during this process that they have great PR - but to some they are the rats of the sea.
CzechDomnívám se, že je důležité, aby Evropská unie neztratila pro Ukrajinu svoji přitažlivost, a že by k tomu měla využít nejrozmanitější prostředky, které má k dispozici.
I believe it is important that the European Union should maintain its ability to be seen as attractive to the Ukraine, and that it should use the various means at its disposal to do so.