"půl" English translation

CS

"půl" in English

EN

CS půl
volume_up
{numeral}

půl
volume_up
half {num.}
Konflikt v Dárfúru měl za následek exodus více než dva a půl milionu lidi.
The conflict in Darfur resulted in the exodus of over two and half million people.
Na světě se nachází přibližně jeden a půl milionu tun ochuzeného uranu.
There is approximately one and a half million tonnes of depleted uranium in the world.
V okolních zemích dosud žije jeden a půl milionu Iráčanů.
One and a half million Iraqis still live in neighbouring countries.

Context sentences for "půl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechV této souvislosti je zkrátka nemožné aplikovat aritmetický průměr půl na půl.
It is simply impossible to apply an arithmetical division into equal halves.
CzechDámy a pánové, v průběhu dalšího půl roku bude spuštěno mnoho dalších projektů.
Ladies and gentlemen, many other projects will be launched over the coming six months.
CzechVsadím se, že jste netušili, že je potřeba asi 2,5 litru vody na výrobu půl litru piva.
I bet you didn't know, it takes about 5 pints of water to make a pint of beer.
CzechJenže to má háček - tohle je taky Joseph po půl roce protiretrovirové léčby.
Now, funnily enough, this is also Joseph after six months on antiretroviral treatment.
Czech15 a půl sekundy je průměrný čas reakce subjektů v tomto experimentu.
So 15,:,5 seconds is the median time for subjects in his experiment there.
CzechI když mi to třeba zabere čtyři a půl hodiny, nebo tři a půl hodiny, tak jí dočtu do konce.
I mean like once I pick up one book I cannot put it down until I finish the whole book.
CzechTohle je kus masa, asi tak jeden a půl kilogramu, který se dá uchopit do dlaně jedné ruky.
Here is a lump of flesh, about three pounds, which you can hold in the palm of your hand.
CzechPokud "vygooglíte" lítost a tetování, dostanete 11 a půl milionu výsledků.
If you Google regret and tattoo, you will get 11.5 million hits.
CzechMusím říci, že v tomto půl roce jsme pocítili chuť časů otců zakladatelů.
I have to say that in these six months we have caught a taste of the time of the founding fathers.
CzechV současnosti na tuto politiku vynakládáme jeden a půl miliardy EUR ročně.
We currently spend EUR 1.5 billion per year on this policy.
CzechZ tohoto hlediska je škoda, že se tento proces zastavil na půl cesty.
In this respect, it is a shame that the process stopped halfway.
CzechPřevod tohoto nároku zpravidla trvá 3 měsíce a nesmí přesáhnout půl roku.
The transfer of benefits usually lasts 3 months, but may be extended to a maximum period of 6 months.
CzechPřišla jsem o půl hodiny dřív, abych si na něj mohla zvyknout.
Some kids are bothered by fluorescent lights; others have problems with sound sensitivity.
Czech(LT) Chtěla bych poblahopřát Francii za to, že během posledního půl roku tak výborně předsedala.
(LT) I would like to congratulate France for presiding so splendidly in the last six months.
CzechAť už to bude trvat půl roku, rok nebo dva roky, alespoň začněme.
Whether it takes six months, twelve months or two years, let us at least get the debate going.
CzechZavádí se nová stálá funkce – předseda Evropské rady, který je volen Evropskou radou na dobu dva a půl roku.
A new permanent post, the President of the European Council, is created.
CzechTrestá mě Bůh nebo mě odměňuje, anebo je to půl na půl?
Is God punishing me or rewarding me, or is this the roll of the dice?
CzechTo by se mohlo nepříjemně projevit už za půl roku při volbách do Evropského parlamentu.
This affair may bring unpleasant consequences in six months time in the elections to the European Parliament.
CzechPomoci je třeba hned, a nikoli za půl roku nebo za rok.
The assistance is needed now and not in six months' or a year's time.
CzechMluvil jsem s ním po telefonu o půl jedenácté v neděli večer.
I spoke to him on the phone at 10:30 p.m. on a Sunday night.