"památka" English translation

CS

"památka" in English

CS

památka {feminine}

volume_up
památka (also: paměť, vzpomínka)
Památka obětí je svatá, musíte proto jednat!"
The memory of the victims is sacred and therefore you must act!'
Ovšem památka tohoto masakru, připomínka této tragédie, je také pocta, kterou zlo vzdává dobru.
However, the memory of this massacre, the commemoration of this tragedy, is also the tribute that evil pays to good.
(ES) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, památka historických událostí je potřebná v procesu budování Evropy.
(ES) Mr President, ladies and gentlemen, a memory of historical events is essential for the process of European construction.
památka (also: pohled, vidění, zrak, hledí)
památka (also: památník)
Dálnice Sheridan je nedostatečně využitá památka z éry Roberta Mosese, postavená bez ohledu na okolí, které rozdělila.
The Sheridan Expressway is an underutilized relic of the Robert Moses era, built with no regard for the neighborhoods that were divided by it.
A první, co mě přitahovalo nebo zaujalo, byl tento pohled z ulice -- což je tato ocelová konstrukce, trochu rezavá, tato industriální památka.
And what first attracted me, or interested me, was this view from the street -- which is this steel structure, sort of rusty, this industrial relic.
Památka obětí a informovanost o této nemoci může v budoucnu přispět ke snížení výskytu nových případů.
Remembrance of the victims and knowledge of the disease may contribute to a reduction in new cases in the future.

Context sentences for "památka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechBez urážky, ale tato celá konference je neuvěřitelná památka naší schopnosti dělat věci špatně.
No offense, but this entire conference is an unbelievable monument to our capacity to get stuff wrong.
CzechDoufáme, že tato historická památka, která je součástí kulturního dědictví Barcelony, nebude nijak poškozena.
We hope that no harm will be done to this historic monument of cultural heritage belonging to the city of Barcelona.
Czechnárodní přírodní památka
Czechnárodní přírodní památka
Czech"Čistky", jejichž oběťmi byly jiné etnické, národnostní a společenské skupiny za II. světové války, by rovněž měly být vzpomínány a jejich památka připomínána.
The 'cleansing' of other ethnic, national and social groups during World War II should also be remembered and commemorated.
CzechMěla bych zdůraznit, že rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v roce 1962 potvrdilo, že tato památka patří Kambodži, a úřady toto rozhodnutí musí respektovat.
I should stress that a decision made by the International Court of Justice in 1962 confirmed that this monument belongs to Cambodia, and the authorities must respect this decision.