CS

pevný {adjective masculine}

volume_up
Odpojte všechny kabely zapojené do pevného disku a potom pevný disk vyjměte.
Unplug all cables connected to the hard disk, and then remove the hard disk.
Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.
If you format a hard disk that has files on it, the files will be deleted.
Nejjednodušším způsobem, jak navýšit místo na pevném disku, je připojit externí pevný disk.
The simplest way to add more hard disk space is to plug in an external hard disk.
Ve všech těchto otázkách Parlament ukazuje nebo by mohl ukázat svůj pevný postoj.
Parliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
Tyto dvě zprávy skutečně vytváří pevný základ pro budoucí politiku soudržnosti.
These two reports really do create a firm basis for the future of cohesion policy.
Je to vlastně pevný základ pro informační společnost a musíme ho vždy ochraňovat.
That is actually a firm basis for the information society, and we must always preserve it.
Auditoři musí mít pro svá stanoviska pevný základ, který je založený na dokladech.
Auditors must have a solid basis for their opinions, drawn from evidence on the ground.
Delegace Evropského parlamentu musí při jednáních zaujmout rozhodný a pevný postoj.
The European Parliament's delegation must adopt a strong, solid position as part of the negotiations.
Pane Verheugene, požadujete pevný rámec.
Mr Verheugen, you are calling for a solid framework.
Včera jsme slyšeli, že mají všichni pevný názor na videohry.
We heard the other day that everybody's got a strong opinion about video games.
EU očekává od prezidenta Karzáího a jeho vlády pevný závazek a vedení.
The EU expects a strong commitment and leadership from President Karzai and his government.
Delegace Evropského parlamentu musí při jednáních zaujmout rozhodný a pevný postoj.
The European Parliament's delegation must adopt a strong, solid position as part of the negotiations.
Je lepší v období recese zachovávat pevný nebo pohyblivý kurz?
Is it better to maintain a fixed or flexible exchange rate during a recession?
Jejich cílem je uzavření jaderného průmyslu a mají pevný cíl.
Their objective is to close down the nuclear industry and they have a fixed objective.
Už se nevyplatí spekulovat s naší měnou, když je stanovený pevný směnný kurz.
It no longer pays to speculate with our currency, since we have established a fixed conversion rate.
Aby tato diskuse získala pevný základ, měly by členské státy zavést mezigenerační bilance.
In order to give the debate a stable foundation, the Member States should produce generational accounting.
To je skutečně maximum, co můžeme udělat pro zemi mimo EU, takže je zde vytvořen pevný základ.
That is really as far as we can go with a country outside the EU, and therefore this forms a stable foundation.
Jsem tudíž toho názoru, že stejně potřebujeme i pevný základ pro její zavedení, a k tomu je nutné přesvědčit irské občany a voliče, aby hlasovali pro Lisabonskou smlouvu.
Therefore, I am of the opinion that we also need a stable foundation in order to put it into effect, and that includes persuading the Irish people and Irish voters to vote in favour of this Treaty.
Dnes nastal čas, kdy musíme zaujmout tvrdý, rozhodný a pevný postoj za práva křesťanů po celém světě.
Today, the time has come for us to take a tough, resolute and firm stand for the rights of Christians around the world.
Komise považuje za nejvyšší prioritu snižování míry chyb a neváhá v případě potřeby zaujmout pevný postoj.
The Commission is giving the highest priority to reducing these error rates, and it is not shying away from taking a tough stance if needed.
Jednotka pevného disku počítače ukládá informace na pevný disk – pevnou plotnu nebo několik ploten s magnetickým povrchem.
Your computer's hard disk drive stores information on a hard disk—a rigid platter or stack of platters with a magnetic surface.
Jednotka pevného disku počítače ukládá informace na pevný disk – pevnou plotnu nebo několik ploten s magnetickým povrchem.
Your computer's hard disk drive stores information on a hard disk, a rigid platter or stack of platters with a magnetic surface.
Dvacet týdnů je dostatečně dlouhá doba na to, aby se ženy zotavily po porodu, aby se podpořilo kojení a aby se mezi matkou a dítětem vytvořil pevný vztah.
Twenty weeks is a sufficient amount of time to help women to recover from childbirth, encourage breastfeeding and enable firm bonds to be formed between mother and child.
pevný (also: kompaktní)
Pokud má oslovit vedoucí představitele EU, potom to, co bylo až dosud uděláno, je přiměřené, a pevný harmonogram je správnou věcí.
If it is addressed to EU leaders, then what has been done until now is adequate and the tight schedule is a good thing.
Můj velmi pevný názor je takový, že mikro-podniky, jejichž činnost není provozována na vnitřním trhu, jsou zcela mimo náš zájem - zájem jak evropských zákonodárců, tak Komise.
My own, very settled opinion is that micro-businesses that do not operate in the internal market are absolutely no concern of ours - no concern of either European legislators or the Commission.
Jakkoli se zmírňuje, očekává se, že růst světového hospodářství zůstane pevný a bude těžit zejména z pokračujícího silného růstu nových ekonomik.
While moderating, growth in the world economy is expected to remain resilient, benefiting in particular from continued robust growth in emerging economies.
Dnes nastal čas, kdy musíme zaujmout tvrdý, rozhodný a pevný postoj za práva křesťanů po celém světě.
Today, the time has come for us to take a tough, resolute and firm stand for the rights of Christians around the world.

Context sentences for "pevný" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTak by vznikl pevný základ založený na vzájemném uznání rozumných právních předpisů.
Thus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
CzechMám za to, že zpráva, již jsme přijali, poskytuje pro tyto cíle pevný základ.
I believe that the report we have adopted offers sound backing for these objectives.
Czech"Některé z těchto veršů mají pevný význam," říká, "a jiné jsou mnohoznačné.
"Some of these verses are definite in meaning," it says, "and others are ambiguous."
CzechJe jasné, že pevný vztah s miminkem si nepotřebují vybudovat jen matky.
It is very clear that it is not just mothers who need to bond with a newborn child.
Czech

~~~ Pevný disk: Většina her vyžaduje určitou velikost volného místa.

~~~ Жорсткий диск. ~~~ Для більшості ігор необхідний певний обсяг вільного місця.

CzechTenhle jakoby pevný čtverec jen trochu posuňte- a máte kosočtverec ve tvaru draka.
This square might look very square and prim. ~~~ Give it a little push -- this becomes a rhombus.
CzechNyní bych přednesl problematiku, v níž máme pevný názor: kontakty s Bělorusy.
I shall now address an issue that we feel most strongly about: contacts with the people of Belarus.
CzechEuro nemůže fungovat prostě jako pevný záchytný bod, musí být i motorem, který potáhne růst.
The euro cannot simply act as a safety anchor, but must also be an engine that can drive growth.
CzechKaždý v Evropě, včetně Spojeného království, má pevný zájem na síle hospodářství eurozóny.
Everyone in Europe, including the UK, has a vested interest in the strength of the euro area's economy.
CzechKe zbývajícím záležitostem předložila paní Nerisová v podstatě pevný základ pro hlasování v prvním čtení.
For the rest, Mrs Neris has produced a fundamentally sound basis for the vote at first reading.
CzechParlament však musí být v budoucích jednáních pevný.
Parliament needs to act firmly in future negotiations, however.
CzechZa druhé, měli bychom mít opravdu odvahu zaujmout v této zprávě pevný postoj proti tzv.
Secondly, we should really have the courage, with this report, to take a stand against the muzzling laws.
CzechŘada z nás rovněž nesouhlasí s tím, že bychom mezi Tureckem a Evropskou unií měli vytvořit pevný vztah.
There are also many of us who do not agree with establishing a concrete link between Turkey and the European Union.
CzechDomníváme se, že politika, která nemá pevný základ v zájmech obyvatel arktické oblasti, není legitimní.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
CzechTyto kontakty jsou způsobem, jakým můžeme předat různé vzkazy v záležitostech, v nichž zastáváme pevný názor.
These contacts are obviously a means of getting across various messages on matters about which we feel very strongly.
CzechPokud jde o přístup do odvětví služeb, v současné době bohužel od Indie nemáme žádný pevný závazek.
As regards access to the services sector, unfortunately, there appears to be no clear commitment on the part of India at present.
CzechMáme s Tuniskem dlouhodobý a pevný vztah a úzké vazby mezi našimi občany i podnikatelskými strukturami.
We have a long-standing and robust relationship with Tunisia and close links between our peoples and our business communities.
CzechZnamená to vytvořit pevný a transparentní mezinárodní rámec pro vykazování emisí a výkonu jednotlivých zemí.
This means building a robust and transparent international accounting framework for countries' emissions and performance.
CzechEU zejména musí zajistit, že její závazek v oblasti rozvojových cílů tisíciletí zůstane stejně pevný jako dřív.
In particular, the EU needs to ensure that its commitment to the Millennium Development Goals remains as robust as ever.
CzechV této atmosféře, kde jediný pevný bod byly lidské hodnoty a jejich šlechetný cíl, se podařilo něco historického.
And in this atmosphere, where the only guidance was people's values and their noble cause, what this group accomplished was historic.