"plynule" English translation

CS

"plynule" in English

CS plynule
volume_up
{adverb}

plynule
Musím na tom pracovat dokud nemluvím plynule.
It needs to worked on until it can speak fluently.

Context sentences for "plynule" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechPlynulé, intuitivní a snadno použitelné rozhraní, které lze snadno přizpůsobit
Fluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
CzechDíky úložně Cloud můžete pokaždé plynule navázat v hraní tam, kde jste posledně skončili.
With cloud storage you can pick up and continue playing right from where you left off.
CzechV části Procházení zrušte zaškrtnutí políčka Používat plynulé posouvání.
У розділі Перегляд зніміть прапорець поруч із параметром Використовувати плавну прокрутку.
CzechDíky přechodům bude vaše video plynulé a bude působit profesionálním dojmem.
Transitions give your video a smooth and professional appearance.
CzechOvládejte svůj oblíbený obsah posouváním, tažením, potáhnutím nebo dotykem prstu, to vše plynule a intuitivně.
Slide, pinch, swipe, and tap to your heart’s content—it's seamless and intuitive.
CzechZapnutí funkce Přejít o stránku vpřed umožňuje plynule přecházet mezi stránkami na webech, které to podporují.
Turn on flip ahead to smoothly move from page to page on supported sites.
CzechV části Procházení zrušte zaškrtnutí políčka Povolit přechody stránky a Používat plynulé posouvání.
Under Browsing, clear the Enable page transitions check box and the Use smooth scrolling check box.
CzechChcete-li přesouvat obsah plynule, podržte tlačítko myši stisknuté.
Hold down the mouse button to scroll continuously.
CzechTo je jeden způsob, jak zajistit, aby hra plynule běžela.
Це - перша підстава сподіватися, що гра працюватиме добре.
CzechPrezentace na disku DVD obsahuje obrázky, plynule přecházející z jednoho do druhého s hudbou na pozadí.
The DVD slide show contains pictures that transition from one to the next with music in the background.
CzechMnoho myší má také mezi tlačítky kolečko, které umožňuje plynulé posunování informací na obrazovce.
Many mice also have a wheel between the two buttons, which allows you to scroll smoothly through screens of information.
CzechPodívejte se, jak rychle a snadno přesouvat soubory, přepínat mezi aplikacemi a plynule přecházet z místa na místo.
Discover fast and fluid ways to move things around, switch between apps, and go from one place to another.
CzechJak se teď pohybujeme směrem od Země, díváme se plynule z naší planety až do galaktické sféry, jak vidíme zde.
As we move out, the light from these distant galaxies have taken so long, we're essentially backing up into the past.
CzechÚlohou Eurosystému je zajistit plynulé a efektivní zásobování bankovkami a udržovat důvěru veřejnosti v měnu.
It is the Eurosystem's task to ensure a smooth and efficient supply of banknotes and to preserve the general public's confidence in the currency.
CzechJedním z hlavních úkolů Eurosystému je podle Smlouvy o fungování EU podporovat plynulé fungování platebních systémů.
One of the basic tasks of the Eurosystem under the Treaty on the Functioning of the EU is to promote the smooth operation of the payment system.
CzechPřednesla otevřenou a upřímnou zprávu o pokroku, která plynule navazuje na zprávy, které jsme schválili v minulých letech.
She has presented an open and honest progress report which follows on seamlessly from the reports which we have adopted in previous years.
CzechNávrhy vycházejí z plynulé souhry mezi požadovanými přístupovými místy do tohoto areálu a topografickými prvky plochy upravené jako park.
These are based on a fluid interplay between the requisite site access zones and the topographical elements of the landscaped park area.
Czech. ~~~ To postrádá možnost se plynule střídat.
It lacks the notion of alternating, or taking turns, and it's always on the minor road, allowing the major one to have primacy.
CzechMusí se však uplatnit společný rámec, zaručující, že právo je transparentní a jednoznačné a trh funguje soudržně a plynule.
However, common frameworks should apply, guaranteeing that the law is both transparent and free from ambiguity, and that the market operates cohesively and smoothly.
CzechNapříklad v Portugalsku není porodnost dostatečně vysoká na to, aby zajistila plynulé nahrazování generací, a tato situace ohrožuje budoucnost.
In Portugal, for example, the birth rate is not high enough to ensure that generations are replaced, and this situation is jeopardising the future.