"počtu" English translation

CS

"počtu" in English

CS počtu
volume_up

Počet členů reprezentujících jednotlivé státy závisí na počtu jejich obyvatel:
The number of members from each country depends on the national population:
Přesto existují obavy z narůstajícího počtu odolných bakterií.
However, there are concerns about the increasing number of resistant bacteria.
Parlament dlouhodobě požaduje snižování počtu nepřípustných stížností.
Reducing the number of inadmissible complaints has been a long-standing request of Parliament.

Context sentences for "počtu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

CzechTo je jen malý příklad z velkého počtu možností, které nabízejí nové technologie.
That is just a small example of the opportunities offered by new technology.
CzechProblémem je také růst počtu obyvatel v Evropě, na což zpravodaj rovněž poukázal.
Population growth in Europe is a problem too, which the rapporteur also pointed out.
CzechPatří k nim nárůst počtu případů rakoviny, cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění.
These include an increase in cases of cancer, diabetes and cardiovascular disease.
CzechPřistěhovalectví jako prostředek pro zvýšení počtu obyvatelstva je naivní cesta.
Immigration as a means of increasing population is a naive route to take.
CzechAž se dosáhne přislíbeného počtu 8 000 jednotek, Etiopané už nebudou naživu.
Until the promised figure of 8 000 troops is reached, the Ethiopians will not leave.
CzechV budoucnu budeme v důsledku změny klimatu pravděpodobně čelit většímu počtu katastrof.
In the future, climate change makes it likely that we will face more disasters.
CzechCíle zdvojnásobení počtu jejich uživatelů do roku 2020 jdou správným směrem.
The target of doubling the numbers of users by 2020 is a step in the right direction.
CzechZaměstnavatelé neměli na vybranou a ženy vstoupily na pracovní trh ve velkém počtu.
Employers no longer had a choice and women entered the labour market in large numbers.
CzechOvšem tento Parlament volá po ještě větším počtu tak zvaně decentralizovaných agentur.
However, this Parliament is calling for even more so-called decentralised agencies.
CzechUnie tyto iniciativy podporuje a pokouší se rovněž o snížení počtu kuřáků.
The EU is also keen to help reduce smoking and to encourage smoke-free environments.
CzechMůžete vytvořit až 10 nových aliasů za rok až do celkového maximálního počtu 10 aliasů.
You can create up to ten new aliases per year, for an overall maximum of ten.
CzechPakt o stabilitě musíme posílit na základě co největšího počtu automatických sankcí.
We need to strengthen the Stability Pact with as many automatic sanctions as possible.
CzechTo odůvodňuje nárůst počtu zaměstnanců sekretariátů Parlamentu a skupin.
This justifies an increase in staff for Parliament's and the groups' secretariats.
CzechDosud jsme slyšeli o narůstajícím počtu priorit, ale menším objemu finančních prostředků.
So far, we have heard that there are more and more priorities, with less money.
CzechPrvní příčinou je především nárůst počtu obyvatel v zemích třetího světa.
The first reason is, primarily, the increased population growth in third countries.
CzechA znovu, studie prokázaly přímý dopad na růst počtu soudních procesů.
Again, studies have shown it's directly attributable to the rise of due process.
Czech(PL) Paní předsedající, minulé století bylo svědkem nesmírného počtu strašlivých masakrů.
(PL) Madam President, the last century saw huge numbers of terrible massacres.
CzechI generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se zúčastnilo ve velkém počtu.
Even the Directorate-General for Competition attended in great numbers.
CzechVýsledkem jsou obrovské rozpočtové ztráty a nárůst počtu neohlášených pracovních míst.
This results in enormous budgetary losses and an increase in unregistered employment.
CzechPřínosem pro EU bude zvýšení počtu leteckých linek a zvýhodněné jízdné pro cestující.
The benefits to the EU will be more routes and lower fares for consumers.